Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Julkaistu: 23.2.2015

Uudet velat uhkaavat velkajärjestelyn läpikäynyttä

  1. Velkajärjestelyt Suomessa 2000-luvulla
  2. Tutkimuksen kohdejoukko
  3. Työttömyys, perheettömyys ja matala koulutusaste korostuvat velkajärjestelyyn hakeutuneiden joukossa
  4. Osalla velkaantuminen jatkuu velkajärjestelyjen jälkeenkin
  5. Velkajärjestelyissä olleiden tulotaso velkajärjestelyn jälkeen
  6. Maksuvelvoitteet kasautuvat
  7. Tilastoaineisto tarjoaa yhden näkökulman ylivelkaantumisen tarkasteluun
  8. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Velkajärjestelyissä olleiden tulotaso velkajärjestelyn jälkeen

Aiemmin tässä artikkelissa on todettu, että velkajärjestelyssä olleiden tulotaso oli hakeutumisvuonna selvästi koko väestön tulotasoa matalampi. Henkilöiden joilla on ollut asioita ulosotossa velkajärjestelyn päättymisen jälkeen, valtionveron alaiset tulot ovat keskimäärin 24–26 prosenttia koko 15 vuotta täyttänyttä väestöä pienemmät vuodesta riippuen. Henkilöiden, joilla ei ole velkajärjestelyjen jälkeistä ulosottohistoriaa, valtionveron alaiset keskimääräiset tulot ovat velkajärjestelyn päättymisvuonna 25 prosenttia koko väestöä pienemmät. Vuoteen 2012 mennessä ryhmän suhteellinen tulotaso on kuitenkin kohentunut, ollen 19 prosenttia koko väestön vastaavaa pienempi.

Velkajärjestelyn läpikäyneiden ikärakenne on aineistossa selvästi koko väestöä iäkkäämpi. Taulukossa 1 tarkastellaan velkajärjestelyssä olleiden keskimääräistä tulotasoa vuosina 2008–2013 ikäluokittain. Taulukkoon on valittu ikäryhmät, joihin suurin osa aineistoon kuuluvista henkilöistä sijoittuu, 19–25-vuotiaiden ja yli 85-vuotiaiden ryhmät on jätetty pois selkeyden takia, sillä niihin sijoittuu vain yksittäisiä henkilöitä.

Taulukko 1. Velkajärjestelyssä olleiden keskimääräiset valtionveron alaiset tulot velkajärjestelyn jälkeen ikäluokan perusteella vuosina 2008–2012. Euroa

  26-35 v. 36-50 v. 51-65 v. 66-85 v.
  ulos-otossa ei ulos-ottoja koko väestö ulos-otossa ei ulos-ottoja koko väestö ulos-otossa ei ulos-ottoja koko väestö ulos-otossa ei ulos-ottoja koko väestö
2008 20 898 23 758 27 101 20 457 21 253 34 287 16 473 16 711 30 462 14 506 13 411 18 630
2009 20 342 24 309 26 668 20 526 22 188 34 134 15 469 17 688 30 410 13 764 14 143 19 308
2010 20 625 27 747 27 188 21 778 23 338 35 509 16 628 17 857 31 709 13 086 14 362 20 254
2011 21 878 28 335 28 044 21 804 24 517 37 162 17 771 18 386 33 076 14 735 14 760 21 357
2012 22 061 29 745 28 220 21 759 25 282 37 485 18 647 19 119 33 615 15 138 15 337 22 269

Lähde: Tilastokeskus. Veronalaiset tulot.

Taulukosta 1 voidaan havaita, että 35–65-vuotiaiden joukossa velkajärjestelyn läpikäyneiden keskimääräiset tulot ovat selvästi koko väestön tulotasoa matalammat. Ero kuitenkin näyttää kaventuvan vanhimmassa ikäryhmässä. Työikäisen väestön kohdalla henkilöiden, joilla ei ole ollut velkajärjestelyn jälkeisiä ulosottoja keskimääräinen tulotaso on säännönmukaisesti ulosottovelallisia suurempi, 65 ikävuoden jälkeen tämä ero kuitenkin häviää.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.2.2015