Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Publicerad: 16.1.2007

Växthusgasutsläppen år 2005 under Kyoto-nivån

Enligt de siffror som Statistikcentralen meddelat till EU den 15 januari var Finlands växthusgasutsläpp år 2005 för första gången sedan början av 1990-talet under Kyoto-målet. Finlands mål enligt Kyoto-protokollet bestäms utgående från utsläppsnivån år 1990.

År 2005 uppgick växthusgasutsläppen till 69,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2 ekv.), vilket är nästan tre procent under utsläppsnivån år 1990. De låga utsläppen berodde till stor del på andra orsaker än egentliga åtgärder för minskning av utsläpp. På grund av den utmärkta vattensituationen kunde Finland importera rekordmycket utsläppsfri energi producerad med vattenkraft från den nordiska elmarknaden. I Finland sjönk produktionen av kondensel producerad med fossila bränslen och torv. Utsläppen inom energiproduktionen sjönk med 34 procent år 2005 jämfört med situationen året innan. Också skogsindustrins arbetsmarknadskonflikt återspeglades via minskad energiförbrukning i industrins och energisektorns utsläppsvolymer.

Finlands utsläpp av växthusgaser har varierat kraftigt åren 1990-2005. I utsläppsserien kan man dock särskilja en stigande trend. Den årliga variationen förklaras i huvudsak av förhållandet mellan importerad el och kondensel producerad i Finland med fossila bränslen och torv inom energianvändningen. Utsläppens variationsbredd har varit över 10 miljoner ton koldioxid.

Den största delen av växthusgasutsläppen är koldioxidutsläpp (CO2) inom energisektorn. Allt som allt var koldioxidutsläppen år 2005 16 procent lägre jämfört med utsläppen året innan och omkring på samma nivå än motsvarande utsläpp år 1990. Av utsläppen uppkom största delen vid förbränning av fossila bränslen och torv inom energiproduktionen (21,5 Milj. t CO2) och industrin (11,6 Milj. t CO2). Också utsläppen från trafiken var en betydande utsläppskälla för koldioxid (13,5 Milj. t CO2.).

Av övriga viktiga växthusgaser har både metanutsläppen (CH4) och utsläppen av dikväveoxid (N2O) minskat jämfört utsläppsnivån år 1990. År 2005 var N2O-utsläppen 13 procent mindre och CH4-utsläppen nästan 30 procent mindre än år 1990. Största delen av N2O-utsläppen är dikväveoxid som frigörs från odlingsmarker. N2O-utsläppen har minskat främst på grund av minskad kvävegödsling. Andra betydande N2O utsläppskällor är energisektorns utsläpp samt de utsläpp (icke bränslebaserade) som frigörs vid industriprocesser, bl.a. framställning av salpetersyra. Av metanutsläppen härstammar största delen från avfallshantering och husdjurens matsmältning. Metanutsläppen har minskat i synnerhet på grund av minskad användning av avstjälpningsplatser och ökat tillvaratagande av deponigaser samt krympande boskapsskötsel.

Utsläppen av F-gaser (HFCs, PFCs och SF6) som används i kylanordningar och luftkonditioneringsapparater ökar klart. År 2005 var utsläppen av F-gaser mer än åttafaldiga jämfört med utsläppen år 1995. Finlands utsläpp av F-gaser jämförs enligt Kyoto-protokollet med utsläppsnivån år 1995. F-gasernas betydelse när det gäller det totala utsläppet är dock liten.

Med sänkor från sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk avses upptag av växthusgaser ur atmosfären. Sänkor och utsläpp från denna sektor rapporteras i inventeringen skilt från utsläppen inom övriga sektorer. I Finland uppgick nettosänkan inom sektorn år 2005 till mer än 30 milj. t CO2. Sänkan bestod i huvudsak av den koldioxid som växande skog upptog från atmosfären. Enligt Kyoto-protokollet beaktas utsläpp och sänkor bara delvis. Förändringar i skogstäcket (beskogning och avskogning) beaktas fullskaligt. Dessutom kan protokollets parter välja frivilliga åtgärder (skogsvård, skötsel av skogsbruksmark och betesmark eller bildande av ny vegetation) som beaktas vid fullgörandet av skyldigheten att minska utsläppen. Finland kommer att använda sig av den begränsade möjligheten att räkna tillgodo sänkor från skogarnas tillväxt vid uppfyllandet av målet att minska utsläppen under Kyotos 1:a åtagandeperiod.

Finland levererade en rapport till Klimatkonventionens sekretariat 22.12.2006. På basis av rapporten bekräftas Finlands tillåtna utsläppsvolym under åtagandeperioden 2008-2012. Efter fastställandet ändras inte den tillåtna utsläppsvolymen längre även om basårets utsläpp skulle ändas i inventeringen. I fortsättningen är den årliga rapporteringen av inventeringen en del av rapporteringen enligt Kyoto-protokollet. Rapporteringen skall fylla överenskomna kriterier och bli godkänd i granskningarna för att Finland skall kunna delta i Kyotomekanismerna, bl.a. i utsläppshandeln.

Den slutliga rapporteringen av utsläppen år 2005 levereras till FN:s klimatkonvention före 15.4.2007.

Utvecklingen av växthusgasutsläpp efter sektorer åren 1990-2005 i förhållande till nivån år 1990, % (1990 = 100%).

Växthusgasutsläpp efter gas åren 1990, 1995-2005 (Mt CO2 ekv.)

  1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
CO2
Energianvänd-ning av bränsle 53,24 54,90 60,62 58,94 55,85 55,31 53,37 58,53 61,12 68,74 64,64 53,17
Industriella processer 3,31 3,03 3,16 3,45 3,43 3,51 3,60 3,56 3,48 3,81 3,96 3,68
Övriga källor 0,34 0,26 0,24 0,28 0,22 0,21 0,20 0,19 0,19 0,19 0,18 0,19
N2O
Jordbruk 4,97 4,38 4,27 4,22 4,12 4,01 4,05 3,97 3,92 3,86 3,76 3,73
Industriella processer 1,66 1,46 1,46 1,44 1,38 1,35 1,36 1,28 1,34 1,42 1,46 1,57
Energi 1,01 1,09 1,16 1,19 1,20 1,23 1,23 1,30 1,36 1,45 1,45 1,37
Övriga källor 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,21
CH4
Avfall 3,83 3,76 3,67 3,57 3,42 3,34 3,13 3,02 2,81 2,63 2,49 2,29
Jordbruk 2,15 1,93 1,95 1,98 1,94 1,91 1,91 1,88 1,90 1,88 1,86 1,85
Energi 0,32 0,38 0,39 0,37 0,38 0,36 0,34 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35
Övriga källor 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02
F-gaser
  0,09 0,10 0,15 0,24 0,30 0,40 0,58 0,73 0,53 0,71 0,73 0,89
Totalt
  71,14 71,53 77,30 75,93 72,47 71,84 70,00 75,06 77,21 85,25 81,10 69,32

Obs! På grund av avrundning stämmer summorna i tabellen inte alltid överens.

Utsläpp och sänkor inom markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk åren 1990, 1995-2005 (Mt CO2 ekv.)

  1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Skogsmarker
CO2 -27,79 -24,06 -31,32 -25,27 -24,74 -25,89 -25,26 -28,08 -26,92 -25,70 -26,17 -37,64
N2O 0,028 0,007 0,008 0,013 0,009 0,014 0,014 0,012 0,013 0,012 0,012 0,011
CH4 0,009 0,005 0,003 0,006 0,002 0,005 0,002 0,005 0,006 0,005 0,001 0,004
Odlingsmarker
CO2 7,42 6,90 7,13 6,71 6,13 5,80 5,28 5,09 4,62 4,17 3,86 3,61
Gräsområden
CO2 -1,65 1,09 0,60 1,00 1,74 2,39 2,97 3,23 2,70 3,01 3,19 2,33
Våtmarker (Fält för torvproduktion)
CO2 0,59 0,66 0,67 0,68 0,68 0,68 0,68 0,70 0,69 0,64 0,61 0,69
N2O 0,008 0,008 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,008 0,008 0,009
CH4 0,006 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,006 0,007
Netto-sänka totalt -21,39 -15,38 -22,90 -16,85 -16,16 -16,98 -16,29 -19,06 -18,87 -17,85 -18,49 -30,97

(ett negativt tal betyder sänka, ett positivt tal utsläpp)

Hela rapporteringen för år 2005

Källa: Greenhouse gas emissions in Finland 1990-2005, National Inventory Report to the EU, 15th January 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Grönfors 050-364 94 64, Tuija Lapveteläinen (09 )1734 3528, fornamn.efternamn@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 16.1.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Växthusgaser [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6057. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [viitattu: 31.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2005/khki_2005_2007-01-16_tie_001_sv.html