Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.3.2013

Allt fler avbröt sin högskoleutbildning

Av alla studerande i utbildning som leder till examen avbröt 5,7 procent sina studier och fortsatte inte inom någon examensinriktad utbildning under läsåret 2010/2011. Inom gymnasieutbildning var avbrottsprocenten 4,0, inom yrkesutbildning för unga 9,1, inom yrkeshögskoleutbildning 8,8 och inom universitetsutbildning 6,5 procent. Inom gymnasie- och yrkesutbildning var avbrotten på samma nivå som föregående läsår, men inom yrkeshögskole- och universitetsutbildning ökade avbrotten. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning läsåren 2001/2002-2010/2011, %

Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning läsåren 2001/2002-2010/2011, %

Om de som bytt utbildningssektor, t.ex. från gymnasieutbildning till yrkesutbildning, inte räknas som avbrytare minskar studieavbrotten procentuellt. Oftast bytte man utbildningssektor inom gymnasieutbildning och yrkeshögskoleutbildning.

Av de 18-åringar eller äldre som avbrutit sin gymnasieutbildning fortsatte 46 procent i examensinriktade studier inom någon annan utbildningssektor än gymnasieutbildning och 19 procent började arbeta. Inom yrkesutbildningen var motsvarande siffror 9 och 33 procent. Av dem som avbrutit sin yrkeshögskoleutbildning fortsatte 25 procent sina studier inom en annan utbildningssektor och 54 procent började arbeta. Av dem som avbrutit sin universitetsutbildning placerade sig 15 procent i annan examensinriktad utbildning och 60 procent började arbeta. Uppgifterna om sysselsättning baserar sig på preliminära uppgifter i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik från slutet av år 2011.

Män avbröt sin utbildning oftare än kvinnor inom gymnasie-, yrkeshögskole- och universitetsutbildning. Däremot avbröt kvinnorna sin yrkesutbildning oftare än männen. Flest avbrott hade naturvetenskaper, naturbruk och miljöområdet samt turism, kosthålls- och ekonomibranschen. Inom övrig utbildning, dit bl.a. polisutbildningen hör, samt inom social-, hälso- och idrottsområdet fanns det relativt sett minst avbrott i utbildningen.

Studieavbrott inom examensinriktad utbildning efter kön och utbildningssektor läsåret 2010/2011 1)

Kön / utbildningssektor Antal studerande som använts i statistiken över avbruten utbildning 20.9.2010 Avbröt studierna i sin egen utbildnings- sektor Böt utbildnings- sektor Avbröt helt utbildning som leder till examen
  % % %
Totalt 489 729 7,3 1,6 5,7
Män och kvinnor Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 100 551 4,0 2,3 1,7
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 130 488 9,1 0,9 8,1
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 130 762 8,8 2,2 6,6
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 127 928 6,5 1,0 5,5
Män Totalt 233 168 7,9 1,5 6,4
Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 43 316 4,2 2,3 1,9
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 69 277 8,6 0,6 8,0
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 60 481 10,3 2,2 8,1
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 60 094 7,3 1,1 6,3
Kvinnor Totalt 256 561 6,7 1,6 5,1
Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 57 235 3,9 2,3 1,6
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 61 211 9,5 1,3 8,3
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 70 281 7,5 2,1 5,3
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 67 834 5,7 0,9 4,8
1) Antalet studerande som använts i statistiken över avbruten utbildning avviker från det totala antalet studerande eftersom man varit tvungen att radera en del av studerandena frånmaterialet. I uppgifterna ingår inte Åbo universitet, eftersom antalet avbrott inte kunnat räknas pga. bristfälliga uppgifter om de studerande.

Mer uppgifter om studiernas framskridande finns i statistiken Studiernas gång och Sysselsättning bland studerande .

Läsåret 2011/2012 avbröt totalt 298 personer grundskoleutbildningen på ett sätt eller annat. Antalet elever som helt försummat sin läroplikt under vårterminen var 86 och antalet personer som överskridit läropliktsåldern och lämnat grundskolan utan avgångsbetyg var sammanlagt 212. Av skolavhopparna var över hälften pojkar. Av dem som försummat sin läroplikt var antalet pojkar 45 och av dem som lämnat grundskolan utan avgångsbetyg 117.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/2011/kkesk_2011_2013-03-20_tie_001_sv.html