Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.5.2020

Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 2 910 euroa vuonna 2019

Tilaston tietoja on korjattu ja tilasto on julkistettu uudelleen 26.5.2020. Korjatut ansiot ovat korkeammat kuin aiemmin julkaistut tiedot: yleisellä tasolla tarkasteltuna ero on enintään kymmenen euroa. Tarkemman tason tiedoissa, esimerkiksi ammattikohtaisissa tiedoissa, erot ovat pääsääntöisesti muutamia kymmeniä euroa aiemmin julkaistuihin tietoihin nähden. Lisäksi tilastossa olevien koko- ja osa-aikaisten palkansaajien lukumäärät ovat korjauksen jälkeen hieman pienemmät.

Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorilla työskentelevien kokoaikaisten ja täyttä palkkaa saaneiden kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion mediaani oli 2 910 euroa kuukaudessa vuonna 2019. Kuntasektorin kokonaismediaaniansiot ilman tulospalkkioita olivat 2 950 euroa kuukaudessa. Kuntasektorin kuukausipalkkaista palkansaajista 81 prosenttia oli naisia. Naisten säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 2 850 euroa kuukaudessa ja miesten 3 313.


Terveydenhuoltoalan erityisasiantuntijoiden keskuudessa suurimmat palkkaerot

Kuntasektorilla matalimmin palkatun kymmenyksen (1. desiili) säännöllisen työajan ansiot olivat 2 225 euroa tai vähemmän ja parhaiten palkatun kymmenyksen (9.desiili) vähintään 4 332 euroa kuukaudessa. Ammattiryhmien välillä ansioiden erot vaihtelevat. Esimerkiksi hoivapalvelu- ja terveydenhuollon työntekijöiden keskuudessa ansioiden vaihtelu oli melko pientä. Terveydenhuoltoalan erityisasiantuntijoiden keskuudessa palkkaerot olivat suuria: matalimmin palkatun kymmenyksen ansiot olivat korkeintaan 3 331 euroa ja eniten ansaitsevan kymmenyksen ansiot olivat vähintään 7 911 euroa kuukaudessa.

Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät, joihin kuuluvat esimerkiksi lastenhoitajat ja lähihoitajat, ovat kuntasektorin suurin ammattiryhmä, kun tarkastelu tehdään ammattiluokituksen 2-numerotasolla. Ryhmän säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 2 521 euroa kuukaudessa. Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöitä oli noin 24 prosenttia kuntasektorin kuukausipalkkaisista eli reilut 97 000 henkilöä. Terveydenhuollon asiantuntijoiden säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 3 006 euroa kuukaudessa. Ryhmään määritellään esimerkiksi sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt. Heitä oli kuntasektorin kuukausipalkkaisista noin 17 prosenttia, noin 69 000 henkilöä.

Terveydenhoidon erityisasiantuntijoita, joihin mm. lääkärit, osastonhoitajat, hammaslääkärit kuuluvat, oli kuntasektorin palkansaajista noin 23 000 eli noin 6 prosenttia. Heidän säännöllisen työajan mediaaniansionsa olivat 5 202 euroa kuukaudessa. Opettajia ja muita opetusalan erityisasiantuntijoita oli noin 78 000 eli 19 prosenttia koko kuntasektorin kuukausipalkkaisista. Heidän säännöllisen työajan mediaaniansionsa olivat 3 579 euroa kuukaudessa.

Tehtäväkohtaisen palkan päälle tulevien lisien määrät vaihtelevat

Eri ammattiryhmien palkanmuodostuksessa henkilön tehtäväkohtaisen palkan eli peruspalkan lisäksi tulevien lisien määrä kuntasektorilla vaihtelee. Säännöllisten lisien, kuten henkilökohtaisten sekä kokemus- ja työaikalisien osuus kokonaisansioista oli keskimäärin 15 prosenttia eli noin 500 euroa. Ei-säännöllisten lisien, kuten ylityölisien, varallaolo- sekä päivystyskorvausten osuus kokonaisansioista oli keskimäärin 3 prosenttia eli 100 euroa.

Terveydenhuollon erityisasiantuntijoilla lisien osuus kokonaisansioista oli selvästi muita ammattiryhmiä suurempi. Tämä johtuu pääosin lääkärien saamista lisistä. Lääkärien peruspalkan keskiarvo oli 5 233 euroa. Lääkärit saivat säännöllisiä lisiä keskimäärin 950 euroa kuukaudessa, mikä on 12 prosenttia kokonaispalkasta. Säännöllisiä lisiä ovat muun muassa henkilökohtaiset lisät, tehtävään liittyvät lisäpalkkiot ja säännöllisen työajan toimenpidepalkkiot. Lääkärien ei-säännöllisten lisien osuus oli keskimäärin 22 prosenttia kokonaisansiosta, noin 1 740 euroa kuukaudessa. Näitä lisiä ovat lähinnä ei-säännöllisen työajan toimenpidepalkkiot, varallaolo- sekä ylityökorvaukset.

Kokonaisansioiden muodostuminen kuntasektorilla yhteensä sekä yleisimmissä ammattiryhmissä vuonna 2019 (kokoaikaisten kuukausipalkkaisten keskiansiot)

Kokonaisansioiden muodostuminen kuntasektorilla yhteensä sekä yleisimmissä ammattiryhmissä vuonna 2019 (kokoaikaisten kuukausipalkkaisten keskiansiot)

Opettajien siirtyminen vuosityöaikajärjestelmään muuttaa peruspalkan ja säännöllisten ansioiden suhdetta. Vuosityöaikaan siirtyneillä peruspalkka on noussut aiemmasta keskimääräistä enemmän, mutta vastaavasti muiden lisien osuus on pienempi kuin aiemmin. Vuosityöaikaan siirtyminen ei näytä tuovan säännöllisen työajan ansioihin oleellisia muutoksia. Vuosityöaikaan siirtyminen näkyy tilastossa lähinnä ammatillisen koulutuksen opettajien ansioissa, joiden kohdalla siirtyminen tapahtuu vaiheittain vuosien 2018–2020 aikana. Perusasteella vasta kokeillaan vuosityöaikaa ja kokeilun piirissä on pari sataa opettajaa, minkä vuoksi vaikutukset tilastoon ovat vielä pienet.

Kuntasektorin kuukausipalkkaisista 23 prosenttia määräaikaisia, 14 prosenttia osa-aikaisia

Kuntasektorilla on yleinen kunnallinen virka- ja työehtoehtosopimus sekä omat sopimuksensa opettajille, tekniselle henkilöstölle, lääkäreille sekä muusikoille ja näyttelijöille. Kuntasektorin työntekijöistä oli vuonna 2019 määräaikaisessa työsuhteessa 23 prosenttia. Määräaikaisten ansiot olivat vakituisten ansioita 8 prosenttia pienemmät. Ero johtuu pitkälti siitä, että määräaikaisille on kertynyt säännöllisiä lisiä, kuten kokemuslisiä vähemmän.

Kuntasektorin palkkatilasto muodostetaan kokonaisaineistosta

Vuonna 2019 kuntasektorilla oli kuukausipalkkaisessa palvelussuhteessa yhteensä reilut 447 000 henkilöä, joista tilaston palkansaajalukumääriin lasketaan reilun 412 000 henkilön tiedot. Ulkopuolelle jäävät ne palvelussuhteessa olevat, jotka eivät ole saaneet palkkaa tai palkka on maksettu vähennettynä, esimerkiksi opinto-, hoito- ja vanhempainvapailla olevat. Kokoaikaisia palkansaajia oli noin 355 000. Noin 58 000 henkilöä eli 14 prosenttia oli osa-aikaisia. Palkkatiedot lasketaan kokoaikaisten ja täyttä palkkaa saaneiden ansioista. Kuntasektorilla työskenteli vuonna 2019 lisäksi noin 6 500 tuntipalkkaista ja heidän palkkaustaan käsitellään omassa osiossaan.

Tilastokeskuksen palkkatilastoissa käytetty säännöllisen työajan ansion käsite sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut. Tilastokeskuksen käsite ”peruspalkka” tarkoittaa henkilön saamaa tehtäväkohtaista ja tehtävän vaativuuteen perustuvaa palkanosaa. Kokonaisansio sisältää lisä- ja ylitöiden ansiot sekä osin myös mahdolliset varallaolo-, päivystys- ja hälytyskorvaukset ja muut epäsäännöllisesti maksettavat lisät. Kokonaisansioon ei kuitenkaan lasketa kertaluonteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita. Tammikuussa 2019 maksettua 9,2 prosentin suuruista tuloksellisuuteen perustuvaa kertaerää ei ole myöskään huomioitu kokonaisansioita laskettaessa.

Palkkatiedot ovat lokakuulta 2019. Mikäli työntekijälle maksetaan lokakuussa takautuvia eriä pidemmältä ajalta, huomioidaan näistä vain yhden kuukauden osuus.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn joukon keskimmäistä havaintoa. Mikäli palkansaajat järjestetään jonoon ansioiden suuruusjärjestyksessä, keskimmäisen palkansaajan palkka on mediaaniansio.

Kuntasektorin palkkatilasto laaditaan kuntien ja kuntayhtymien toimittamasta työsuhdeaineistosta, jossa on muutaman yksittäisen työnantajan palkansaajia lukuun ottamatta koko sektorin tiedot. Tiedot henkilöiden ansioista kerätään yksittäisten palkkatekijöiden tarkkuudella. Tilastokeskus on saanut vuoden 2020 alusta alkaen Tulorekisteriin ilmoitetut palkkatiedot ja näitä tietoja tullaan julkistamaan vuoden 2020 aikana. Tulorekisterin tiedot ovat tarkkuustasoltaan karkeampia, minkä vuoksi kuntasektorilta kerätään jatkossakin tietoja erillisellä kyselyllä. Tilastokeskuksen sektorikohtaiset palkka-aineistot kootaan 31.8. julkaistavaan Palkkarakennetilastoon, jossa eri sektorien tiedot ovat toisiinsa nähden vertailukelpoiset.

Kuntasektorin tuntipalkkaisten säännöllisen työajan keskituntiansion mediaani työaikalisien kanssa oli 15,20 euroa

Säännöllisen työajan keskituntiansion mediaani työaikalisien kanssa oli tuntipalkkaisilla 15,20 euroa vuonna 2019. Tuntipalkkaisten säännöllisen työajan keskituntiansio pitää sisällään aikatyön ja urakkatyön ansiot, ilta- ja yötyölisät, vuoro- ja lauantaityökorotuksen sekä sunnuntaityökorotuksen. Tuntipalkkaisia työntekijöitä oli kuntasektorilla noin 6 500 henkilöä vuonna 2019. Tuntipalkkaisten lukumäärä on vähentynyt vuosittain. Vuodesta 2018 vuoteen 2019 tuntipalkkaisten määrä väheni noin 8 prosenttia.

Kuntasektorin tuntipalkkaisten säännöllisen työajan keskituntiansion mediaani ja lukumäärä palkkaryhmissä

Kuntasektorin tuntipalkkaisten säännöllisen työajan keskituntiansion mediaani ja lukumäärä palkkaryhmissä

Palkkaryhmä kuvaa tuntipalkkaisilla tehtävien vaativuutta, vaadittavaa ammattitaitoa ja koulutusta.

Palkkaryhmässä 1A, erittäin kokeneet ammattityöntekijät, vaaditaan perusteellista kokemusta tai ammattitaitoa. Palkkaryhmässä työskentelee mm. työnjohdollisessa asemassa olevia henkilöitä. Palkkaryhmässä 1B, vanhemmat ammattityöntekijät, vaaditaan myös perusteellista kokemusta tai ammattikoulutusta. Palkkaryhmässä työskentelee mm. putki- ja sähköasentajia. Palkkaryhmässä 1C, vanhemmat työntekijät, vaaditaan hyvää perusammattitaitoa. Palkkaryhmässä työskennellään mm. vaativissa alueiden kunnossapito- ja korjaustöissä. Palkkaryhmässä 2A, nuoremmat ammattityöntekijät, työskentelee mm. autonkuljettajia ja koneenkäyttäjiä. Palkkaryhmässä 2B, vaativat seka- ja aputyöt, työskentelee vaativien seka- ja aputöiden työntekijöitä. Palkkaryhmässä 3, muut aputyöt, työskentelee ammattityöntekijöiden apulaiset ja muita yksinkertaisia töitä tekevät työntekijät. Palkkaryhmässä 4, tilapäiset työntekijät, työskentelevät tilapäiset kausityöntekijät puhdistus-, puutarha- sekä niihin verrattavissa töissä.

Henkilöstöltään suurin palkkaryhmä oli 1B vanhemmat ammattityöntekijät, jossa työskenteli vuonna 2019 noin 3 500 henkilöä.

Liitetaulukoista 7 ja 8 löytyy tuntipalkkatietoja ammattiluokitus 2010:n ja toimialaluokitus 2008:n mukaan.


Lähde: Kuntasektorin palkat 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (546,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-05-26_tie_001_fi.html