Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.9.2014

Portföljinvesteringarna i utlandet ökade under andra kvartalet 2014

Korrigering. Siffrorna i offentliggörandet har korrigerats 18.9.2014. De korrigerade siffrorna är märkta med rött.

Under andra kvartalet 2014 var värdet av finländska portföljinvesteringar i utlandet större än vanligt. Bytesbalansen visade alltjämt ett underskott.

Finansiell balans och utlandsställning

Under andra kvartalet 2014 minskade nettoinflödet av kapital till Finland till 3,2 miljarder euro från 7,4 miljarder euro under första kvartalet. Kapitalinflödet bestod främst av direktinvesteringar och övriga investeringar, dvs. lån, inlåning och handelskrediter. Kapitalutflödet bestod främst av portföljinvesteringar.

Den utländska nettoställningen ökade något mot slutet av kvartalet efter svackan i april–maj och uppgick till 11,9 miljarder euro. Också förändringarna i valutakursen och värderingsposterna har bidragit till ökningen av nettoställningen med 2,2 miljarder euro.

I slutet av juni 2014 uppgick finländarnas fordringar på utlandet till 685,9 miljarder euro och skulder till utlandet till 674,0 miljarder euro. Både fordringarna och skulderna har ökat från motsvarande period året innan, fordringarna med 36,5 miljarder euro och skulderna med 49,0 miljarder euro.

Portföljinvesteringar

Under andra kvartalet 2014 uppgick kapitalinflödet till Finland till 2,0 miljarder euro i form av värdepappersskulder. I aktier och andelar i placeringsfonder placerades 2,0 miljarder euro från utlandet. Detta fördelades jämnt mellan de finansiella instrumenten. Beståndet av värdepappersskulder till utlandet uppgick till totalt 277,9 miljarder euro, varav 85,4 miljarder euro var placeringar i aktier och andelar i placeringsfonder och 192,5 miljarder euro placeringar i skuldpapper.

I värdepappersfordringar placerades i utlandet 12,3 miljarder euro, varav 4,6 miljarder euro var placeringar i aktier och andelar i placeringsfonder. I utländska aktier placerades 2,2 miljarder euro och i andelar i placeringsfonder 2,4 miljarder euro. I skuldpapper placerades totalt 7,7 miljarder euro, vilket i huvudsak bestod av placeringar i långfristiga masskuldebrevslån. Under den aktuella perioden uppgick värdepappersfordringarna i utlandet till totalt 272,1 miljarder euro, varav 131,1 miljarder euro var placeringar i aktier och andelar i placeringsfonder och 141,0 miljarder euro placeringar i skuldpapper.

Under andra kvartalet 2014 hade värdepapprens värdeförändringar medfört en ökning av värdepappersfordningar med 5,5 miljarder euro och en ökning av skulder med 3,9 miljarder euro. Från utlandet betalades dividender till Finland för 0,8 miljarder euro och från Finland till utlandet för 1,8 miljarder euro. Under första halvåret 2014 betalades totalt 1,1 miljarder euro i dividender från utlandet till Finland och 2,3 miljarder euro från Finland till utlandet.

Direktinvesteringar

När det gäller direktinvesteringar uppgick bruttofordringarna i slutet av andra kvartalet 2014 till 141,0 miljarder euro och motsvarande skulder till 104,3 miljarder euro. Under första delen av året minskade fordringarna med 1,4 miljarder euro, medan skulderna ökade med 9,8 miljarder euro.

Förändringarna i stocken av direktinvesteringar förklaras främst av förändringar i koncerninterna lån och handelskrediter. Under första delen av året minskade dessa fordringar på villkoren för främmande kapital med 2,7 miljarder euro, medan skulderna ökade med 6,3 miljarder euro.

Under januari–juni fick Finland 3,2 miljarder euro i intäkter från utländska direktinvesteringar och från Finland till utlandet var intäkterna under samma period 1,8 miljarder euro.

Övriga investeringar

Under andra kvartalet 2014 var nettoutflödet av övriga investeringar, dvs. lån, inlåning och handelskrediter 10,9 miljarder euro. Till detta bidrog mest både minskningen av utländska insättningsfordringar med 4,8 miljarder euro och ökningen av insättningsskulderna med 5,8 miljarder euro. I slutet av kvartalet uppgick fordringarna i form av övriga investeringar till 168,3 miljarder euro och skulderna till 203,5 miljarder euro.

Finlands nettoställning mot utlandet kvartalsvis

Finlands nettoställning mot utlandet kvartalsvis

Bytesbalans

Bytesbalansen visade ett underskott på 1,4 miljarder euro under andra kvartalet 2014. Underskottet har därmed ökat från motsvarande period år 2013 då bytesbalansen visade ett underskott på 1,1 miljarder euro.

När det gäller underposterna i bytesbalansen visade alla ett underskott med undantag av handelsbalansen. Handelsbalansen enligt betalningsbalansen visade ett överskott på 0,5 miljarder euro, vilket berodde på den ökade exporten av transportmedel i maj. Tjänstebalansen visade ett underskott på 0,8 miljarder euro i och med att exporten av tjänster uppgick till 4,7 miljarder euro och importen av tjänster till 5,6 miljarder euro.

De primära inkomsterna visade ett underskott på 0,5 miljarder euro. Den mest betydande underposten under primära inkomster är avkastning på kapital som utgörs av räntor, utdelningar och återinvesterade vinstmedel från Finland till utlandet och från utlandet till Finland. Från utlandet betalades avkastning på kapital till Finland för totalt 3,6 miljarder euro och från Finland till utlandet för 4,1 miljarder euro.

Finlands betalningsbalans i juli 2014

Bytesbalansen visade ett underskott på 0,8 miljarder euro i juli. Vid motsvarande tidpunkt året innan visade bytesbalansen ett underskott på 0,04 miljarder euro. Den glidande summan för 12 månader i bytesbalansen visade ett underskott på 4,0 miljarder euro.

Finland bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders gligande summa

Finland bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders gligande summa

I juli var nettokapitalinflödet till Finland 2,2 miljarder euro. I direktinvesteringar nettoimporterades kapital för 800,9 miljoner euro och portföljinvesteringarna genererade ett nettoinflöde på 2,2 miljarder euro, medan det i övriga investeringar nettoexporterades kapital för 1,2 miljarder euro.

I slutet av juli 2014 uppgick den utländska nettoställningen till 13,1 miljarder euro. Finländarnas fordringar på utlandet uppgick till 686,5 miljarder euro och skulder till utlandet till 673,5 miljarder euro.

Finlands nettoställning mot utlandet månadsvis

Finlands nettoställning mot utlandet månadsvis

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (332,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/07/mata_2014_07_2014-09-15_tie_001_sv.html