Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Publicerad: 22.10.2019

Sysselsättningen ökade, arbetslösheten sjönk jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i september 40 000 fler än året innan. Antalet arbetslösa var 9 000 färre än i september år 2018. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,8 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,7 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2009/09–2019/09, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2009/09–2019/09, 15–64-åringar

Arbetslösheten och sysselsättningen varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett periodiskt fenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendernas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Trenden för det relativa sysselsättningstalet var i september 72,8 procent. Efter den senaste uppdateringen av trendserien var trenden för det relativa sysselsättningstalet i augusti 72,6 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i september samma som föregående månad, dvs. 6,7 procent.

Antalet sysselsatta uppgick i september 2019 till 2 573 000 (felmarginal ±34 000), dvs. 40 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 1 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 39 000 fler än i september 2018.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i september 72,7 procent, medan det året innan var 71,4 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 0,3 procentenheter till 73,8 procent från september året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 2,4 procentenheter till 71,5 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i september 2019 till 161 000 (felmarginal ±17 000), dvs. 9 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 86 000 män och 75 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i september 5,9 procent, dvs. 0,4 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 6,1 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor sjönk med 1,3 procentenheter till 5,7 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i september totalt 612 000. Av dem var 241 000 sysselsatta och 40 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 282 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i september 14,3 procent, dvs. nästan samma som året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 17,1 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 6,6 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i september 2019 till 1 395 000, dvs. 27 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 111 000 dolt arbetslösa , dvs. 17 000 färre än i september 2018.

Förändringar i sysselsättningen 2018/09 – 2019/09 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2018/09 2019/09 2018/09 - 2019/09
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 125 4 129 0,1
Arbetskraft totalt 2 703 2 734 1,2
Sysselsatta 2 533 2 573 1,6
– löntagare 2 180 2 203 1,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 352 370 5,2
Arbetslösa 170 161 –5,2
Ej i arbetskraften 1 422 1 395 –1,9
– dolt arbetslösa 129 111 –13,4
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 71,4 72,7 1,3
Relativt arbetslöshetstal 6,3 5,9 –0,4
Relativt arbetskraftstal 65,5 66,2 0,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för tredje kvartalet 2019

Under tredje kvartalet (juli–september) 2019 var antalet sysselsatta i genomsnitt 2 600 000 personer, dvs. 23 000 fler än under motsvarande period år 2018. Antalet sysselsatta ökade mest inom näringsgrenarna Vård och omsorg, sociala tjänster (Q) samt inom Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (N).

Antalet arbetade timmar ökade med 0,2 procent bland de sysselsatta under tredje kvartalet 2019 jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 166 000 under tredje kvartalet 2019, dvs. 13 000 färre än under juli–september 2018. Under tredje kvartalet 2019 var det relativa arbetslöshetstalet 6,0 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än under motsvarande period år 2018.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under tredje kvartalet 2019 till 1 362 000, dvs. 6 000 personer färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 111 000 dolt arbetslösa , dvs. 11 000 färre än under motsvarande period år 2018.

Förändringar i sysselsättningen 2018/III – 2019/III enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2018/III 2019/III 2018/III - 2019/III
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 757 2 766 0,3
Sysselsatta totalt 2 577 2 600 0,9
Arbetslösa totalt 180 166 –7,4
– män 88 89 0,3
– kvinnor 91 78 –14,9
Ej i arbetskraften 1 367 1 362 –0,4
– dolt arbetslösa 122 111 –8,8
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.


Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av september 2019 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 226 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 6 000 färre än i september året innan.

Arbetslösheten sjönk i september från motsvarande period året innan inom 12 närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Egentliga Finland (–9 %), Tavastland (–7 %), Kajanaland (–6 %) och Södra Österbotten (–6 %). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade mest i Birkaland (4%). I slutet av september var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 8 000, vilket var 2 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av september omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 120 000 personer, dvs. 6 000 färre än i september året innan. Servicen omfattade 4,4 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 28 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 1 000 färre än i september året innan. I september anmäldes 65 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 15 000 fler än i september året innan.

Förändringar 2018/09–2019/09 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2018/09 2019/09 2018/09 - 2019/09
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 232 226 –2,6
– arbetslösa längre än ett år 70 63 –11,1
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 127 120 –5,0
– sysselsatta 26 24 –5,2
– i arbetskraftsutbildning, i träning 22 22 2,0
– i arbets- och utbildningsprövning 10 8 –15,4
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 69 65 –5,6
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 51 65 29,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, Sysselsättningsöversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Databastabellerna 11af (månad) och 11c8 (kvartal) – Befolkning efter arbetsmarknadsställning, kön och ålder – har kompletterats med åldersgruppen 20–69 år.

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) samt
de senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på
Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (632,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/09/tyti_2019_09_2019-10-22_tie_001_sv.html