Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.6.2017

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten mediaaniansiot 3 193 euroa vuonna 2016

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansio oli 3 193 euroa kuukaudessa vuonna 2016. Miesten mediaaniansiot olivat 3 620 ja naisten 2 821 euroa. Keskiansiot olivat puolestaan 3 596 euroa. Säännöllisen ansion indeksin ennakoitu vuosinousu yksityisen sektorin kuukausipalkkaisilla oli vuoden 2016 loka–joulukuussa 1,0 prosenttia.

Enemmistö yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista työskentelee asiantuntijoina (31 prosenttia), erityisasiantuntijoina (26 prosenttia) tai palvelu- ja myyntityössä (19 prosenttia). Jakautuminen eri ammattiryhmiin vaihtelee sukupuolittain siten, että miehistä enemmistö toimii asiantuntijatehtävissä, kun taas naisia työskentelee asiantuntijatehtävien lisäksi paljon myös palvelu- ja myyntityössä sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyössä. Miesten ja naisten ammattirakenteen erot vaikuttavat pitkälti sukupuolten välisiin palkkaeroihin. Keskiansioilla mitaten naisten ansiot olivat 79 prosenttia miesten ansioista ja mediaaniansioilla laskien 78 prosenttia vuonna 2016. Palkkaero on reilun kymmenen vuoden aikana kaventunut muutamia prosentteja. Yksityisen sektorin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista 51 prosenttia on miehiä ja 49 prosenttia naisia.

Yksityisen sektorin erityisasiantuntijoiden mediaaniansiot olivat 4 255 euroa kuukaudessa, asiantuntijoiden 3 377 euroa ja palvelu- ja myyntityöntekijöiden 2 359 euroa. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista vähiten ansaitseva kymmenys ansaitsi 2 131 euroa ja eniten ansaitseva kymmenys 5 520 euroa. Vähiten ansaitsevien desiiliin kuuluvien palkat olivat 67 prosenttia mediaaniansiosta ja eniten ansaitsevan desiilin 72 prosenttia mediaaniansiota suuremmat. Yksityisen sektorin johtajilla oli suurimmat ansiot. Johtaja-ammattiluokan ansiotiedot eivät kuitenkaan ole kaikilta osin kattavat, sillä aineistossa ei pääsääntöisesti ole ylimmän johdon palkkoja. Mediaaniansio tarkoittaa aineiston puolivälissä olevaa keskimmäistä palkkaa silloin kun palkat ovat suuruusjärjestyksessä. Alin desiili tarkoittaa alimman kymmenen prosentin korkeinta ja ylin desiili ylimmän kymmenen prosentin alinta palkkaa.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion desiilipalkat vuonna 2016 ammattiluokituksen pääluokan mukaan

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion desiilipalkat vuonna 2016 ammattiluokituksen pääluokan mukaan

Teollisuuden kuukausipalkkasten säännöllisen työajan ansiot viidenneksen suuremmat kuin palvelualoilla

Yksityisen sektorin palvelualoilla työskentelevien säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 2 978 euroa kuukaudessa kun taas teollisuuden toimialoilla mediaaniansio oli viidenneksen tätä suurempi, 3 577 euroa. Teollisuudessa erityisasiantuntijoiden osuus on palvelualoja suurempi ja ammattirakenne on muutenkin erilainen. Samassa ammatin pääluokassa olevien ansiotaso erosi siten, että erityisasiantuntijat ansaitsivat palvelualoilla 4 142 euroa kuukaudessa ja teollisuudessa 4 569, asiantuntijoiden kuukausiansiot olivat palvelualoilla 3 293 ja teollisuudessa 3 536 euroa. Vaikka alojen välillä on eroja, voidaan vertailla joitain molemmilla aloilla olevia yksittäisiä ja yleisiä ammattiryhmiä. Esimerkiksi laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat (ammattikoodi 2411) ansaitsivat palvelualoilla 4 337 euroa ja teollisuudessa 4 750 euroa kuukaudessa. Sovellussuunnittelijat (ammattikoodi 2512) ansaitsivat puolestaan palvelualoilla enemmän, 4 534 euroa ja teollisuudessa 3 935 euroa. Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat (ammattikoodi 3313) ansaitsivat palvelualoilla 2 905 ja teollisuudessa 3 295 euroa, taloushallinnon toimistotyöntekijät (ammattikoodi 4311) palvelualoilla 2 593 euroa ja teollisuudessa 2 716 euroa kuukaudessa. Teollisuuteen on määritelty toimialoille B–F kuuluvien yritysten kokoaikaiset kuukausipalkkaiset ja palvelualoille kaikki muut toimialat paitsi maa-, metsä- ja kalatalous (A). Tarkastelusta on myös jätetty kokonaan pois johtajiksi luokitellut kuukausipalkkaiset.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot teollisuudessa ja palvelualoilla vuonna 2016

Ammattiryhmä Lukumäärä Keskiansio 1. desiili Mediaani 9. desiili
Teollisuus % Palvelut % Teollisuus Palvelut Teollisuus Palvelut Teollisuus Palvelut Teollisuus Palvelut
Yhteensä 142 589 100 520 588 100 3 798 3 335 2 500 2 073 3 577 2 978 5 372 5 042
Erityisasiantuntijat 43 337 26 135 575 26 4 757 4 400 3 370 2 725 4 569 4 142 6 320 6 337
Asiantuntijat 62 890 29 150 265 29 3 667 3 563 2 748 2 411 3 536 3 293 4 735 5 020
Muut 1) 36 362 45 234 748 45 2 884 2 574 2 113 1 934 2 786 2 434 3 708 3 367
1) Sisältää muut ammatin pääluokan ryhmät paitsi 1 Johtajat

Korkeasti koulutetuilla eläkeiän kynnyksellä suurimmat kuukausiansiot

Säännöllisen työajan kuukausiansiot yksityisellä sektorilla nousevat koulutusasteen ja iän myötä. Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden mediaaniansio oli 4 320 euroa kun taas alemman korkeakouluasteen suorittaneilla 3 350 euroa kuukaudessa. Keskiasteen koulutuksen käyneiden ansiot jäivät 2 630 euroon. Ansiot ovat korkeimmat keskimäärin 40-49-vuotiailla. Korkeammin koulutettujen suurimmat kuukausiansiot ovat eläkeiän kynnyksellä olevilla.

Perusasteen suorittaneiden mediaaniansiot ovat tilastossa vastoin odotuksia korkeammat kuin keskiasteen suorittaneiden. Tämä johtuu muun muassa siitä, että vain perusasteen käyneiden lisäksi samaan luokkaan kuuluvat myös ne, joiden koulutustieto on tuntematon. Tällaisilla henkilöillä saattaa olla esimerkiksi ulkomailla suoritettu tutkinto. Lisäksi vastikään valmistuneiden koulutustiedot puuttuvat.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten mediaaniansiot koulutusasteen ja ikäryhmän mukaan 2016

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten mediaaniansiot koulutusasteen ja ikäryhmän mukaan 2016

Yksityisen sektorin kuukausipalkkatilaston tutkimuskehikko kuvaa järjestäytyneiden yritysten noin 579 000 ja järjestäytymättömien yritysten noin 125 000 palkansaajaa. Tilaston lähteenä olevat palkkatiedot koostuvat järjestäytyneiden yritysten 448 000 ja järjestäytymättömien yritysten 37 000 palkansaajan tiedoista, jotka korotetaan tutkimuskehikon tasolle. Palkkatiedoista suurin osa on kerätty syyskuulta, joka on Elinkeinoelämän keskusliiton keräämien tietojen ja Tilastokeskuksen oman otostiedustelun viiteajankohta. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon palkkatiedot ovat kesäkuulta ja muut palkka-aineistot lokakuulta.

Tilaston ansiokäsite säännöllisen työajan ansio sisältää kuukausipalkan, työaikalisät, luontoisetujen verotusarvon ja provision/myyntipalkkion keskimäärin kuukaudessa. Ylitöiden ja tulospalkkioiden osuutta ei lasketa tähän ansiokäsitteeseen. Kuukausipalkkatilasto sisältää kokoaikaiset kuukausipalkkaiset palkansaajat. Osa-aikaisiksi luokitellaan palkansaajat, joiden säännöllinen viikkotyöaika on alle 90 prosenttia alan yleisestä työajasta.


Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Pirkko Wiik 029 551 3456, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi

Julkaisu pdf-muodossa (299,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yskp/2016/yskp_2016_2017-06-29_tie_001_fi.html