Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 19.4.2005

Vuoden 2003 viralliset kasvihuonekaasupäästömäärät YK:n ilmastosopimukselle

Tilastokeskuksen YK:n ilmastosopimukselle ilmoittamat, Suomen viralliset vuoden 2003 kasvihuonekaasupäästöt olivat 85,6* miljoonaa yhteismitallista hiilidioksiditonnia (CO2 ekv.).Vuoden 2003 päästöt nousivat ennätyskorkealle ylittäen Kioton pöytäkirjan tavoitetason yli 20 prosentilla (n. 15 miljoonalla tonnilla). Suomen tavoitetason määrää vuoden 1990 päästötaso. Energiaennakon tietojen mukaan arvioidut vuoden 2004 päästöt olisivat pienemmät, mutta vielä noin 15 prosenttia yli tavoitetason. Viralliset vuoden 2004 päästömäärät julkistetaan 15.1.2006 mennessä.

Pääosa kasvihuonekaasupäästöistä oli energiasektorilla syntyneitä hiilidioksidipäästöjä (CO2). Vuoden 2003 hiilidioksidipäästöt olivat 30% suuremmat kuin vuoden 1990 vastaavat päästöt. Päästöistä suurin osa syntyi fossiilisten polttoaineiden ja turpeen poltosta energian tuotannossa (36,1 Mt CO2) ja teollisuudessa (13,8 Mt CO2). Energiasektorin merkittäviin CO2 päästölähteisiin kuuluivat myös liikenteen päästöt (13,1 Mt CO2.). Suurin syy ennätyskorkeisiin hiilidioksidipäästöihin oli fossiilisiin polttoaineisiin perustuva sähkön tuotannon kasvu. Huonosta vesivuodesta johtuen vesivoimaa korvattiin lauhdetuotannolla. Myös sähkön nettotuonti vähentyi selvästi edellisvuosiin verrattuna.

Vuoden 2003 dityppioksidipäästöt (N2O) olivat 12% pienemmät kuin vuonna 1990. Suurin osa päästöistä oli maatalousmailta vapautuvaa dityppioksidia (48%). Muita mainittavia päästölähteitä olivat energiasektorin päästöt (22%) sekä teollisuusprosesseista vapautuvat (ei-polttoperäiset) päästöt (21%)

Myös metaanipäästöissä (CH4) on laskeva trendi vuoden 1990 päästöihin verrattuna. Metaanipäästöt vuonna 2003 muodostuivat pääasiassa jätteiden käsittelyn (53%) ja kotieläinten ruuansulatuksen (30%) päästöistä. Metaanipäästöt ovat laskeneet mm. jätteiden kaatopaikkasijoituksen vähentymisen ja kaatopaikkakaasun talteenoton lisääntymisen sekä karjatalouden supistumisen vuoksi.

Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätaloussektorin (nielusektori) nieluilla tarkoitetaan kasvihuonekaasujen sitoutumista ilmakehästä. Nielut raportoidaan inventaariolaskennassa erillään muiden sektoreiden päästöistä. Suomessa sektorin nettonielu oli vuonna 2003 17,8 milj. t CO2. Nielu muodostui pääasiassa metsien kasvun ilmakehästä sitomasta hiilidioksidista.

Vuoden 2005 inventaariolähetys sisältää päästötiedot vuodesta 1990 vuoteen 2003. Päästölaskennan kehittyessä tai uusia laskentaohjeita sovellettaessa tulee koko päästöaikasarja laskea uudelleen vuodesta 1990 aina viimeisempään inventaariovuoteen päästötiedon yhdenmukaisuuden ja vertailtavuuden varmistamiseksi. Vuoden 2005 inventaariolähetyksessä on tehty merkittäviä muutoksia päästöjen allokointiin ja tarkistuksiin, mm. uusien nieluja koskevien laskentaohjeiden käyttöönoton vuoksi. Siksi Tilastokeskuksen Ilmastosopimukselle ilmoittamat kokonaispäästöt vuosille 1990-2002 olivat noin 5-6 miljoonaa yhteismitallista hiilidioksiditonnia alhaisemmalla tasolla verrattuna vuoden takaiseen inventaariolähetykseen. Suurimmat yksittäiset syyt muutoksiin olivat maatalousmaan hiilidioksidipäästöjen raportoinnin siirtäminen maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätaloussektorille sekä turpeen tuotantokenttien päästölaskennan tarkistaminen.

Kasvihuonekaasupäästöt ja -nielusektori vuosina 1990-2003 (Mt CO2 ekv.)

Kasvihuonekaasupäästöt kaasuittain vuosina 1990-2003 (Mt CO2 ekv.)

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CO2
Polttoaineiden energiakäyttö 53,68 53,36 51,48* 52,46 58,71 55,71 61,01 59,93 57,05 56,67 55,00 60,62 62,31 70,42
Teollisuus-prosessit 1,35 1,18 1,06 0,97 1,06 1,01 1,06 1,08 1,09 1,17 1,24 1,25 1,26 1,33
Muut lähteet 1,27 1,24 1,26 1,27 1,32 1,34 1,34 1,26 1,37 1,40 1,38 1,33 1,38 1,44
N2O
Maatalous 4,91* 4,59* 4,19* 4,23* 4,19* 4,31* 4,18* 4,10* 3,97* 3,87* 3,90* 3,81* 3,78* 3,71*
Teollisuus-prosessit 1,60 1,40 1,25 1,30 1,35 1,39 1,39 1,40 1,32 1,33 1,32 1,26 1,31 1,40
Energia 0,90 1,01 0,96 1,02 1,11 1,30 1,44 1,75 1,79 1,78 1,15 1,28 1,36 1,46
Muut lähteet 0,23 0,22 0,21 0,19 0,20 0,20 0,19 0,20 0,19 0,19 0,19 0,17 0,16 0,16
CH4
Jäte 3,83 3,88 3,91 3,91 3,84 3,77 3,68 3,58 3,42 3,34 3,14 3,03 2,81 2,62
Maatalous 2,08 1,98 1,93 1,93 1,93 1,86 1,87 1,89 1,85 1,82 1,80 1,78 1,78 1,76
Energia 0,49 0,52 0,53* 0,56 0,57 0,56 0,58 0,56 0,56 0,53 0,52 0,52 0,55 0,56
Muut lähteet 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
F-kaasut 0,09 0,07 0,04 0,03 0,04 0,10 0,15 0,24 0,30 0,40 0,58 0,73 0,53 0,71
Yhteensä 70,46* 69,45* 66,83* 67,90* 74,35* 71,57* 76,90* 76,02* 72,92* 72,50* 70,22* 75,83* 77,25* 85,58*

Huom. Pyöristyksistä johtuen taulukossa esiintyvät summat eivät aina täsmää.

Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätaloussektorin päästöt ja nielut vuosina 1990-2003 (Mt CO2 ekv.)

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Metsämaa
CO2 -23,62 -38,14 -31,76 -29,08 -17,15 -14,60 -20,97 -12,53 -9,68 -10,74 -11,92 -16,74 -17,91 -21,26
N2O      0,03     0,02     0,01     0,00     0,01     0,01     0,01     0,01     0,01     0,01     0,01     0,01     0,01     0,01
CH4 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01
Maatalousmaa
CO2 1,90 0,78 0,72 0,71 0,71 1,75 1,96 1,79 1,48 1,33 1,12 0,99 0,76 0,49
Ruohikkoalueet
CO2 -1,07 0,32 -0,63 -0,83 -0,83 -3,57 -3,77 -1,95 -0,71 0,26 1,16 1,08 1,65 2,97
Nettonielu yhteensä -22,75 -37,00 -31,65 -29,19 -17,25 -16,40 -22,77 -12,67 -8,90 -9,13 -9,62 -14,65 -15,47 -17,78

(negatiivinen luku tarkoittaa nielua, positiivinen luku päästöä)

* Luku muuttunut aiemmin ilmoitetusta. Maatalousmaiden N2O päästöjen aikasarja ja liikenteen päästöt vuoden 1992 osalta on päivitetty 19.4. tapahtuneen julkaisun jälkeen vastaamaan viimeisintä tietoa.

Vuoden 2003 päästötiedot

Lähde: Greenhouse gas emissions in Finland 1990-2003, National Inventory Report to the UNFCCC, 15th April 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Tuija Lapveteläinen (09 )1734 3528, riitta.pipatti@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 20.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2003/khki_2003_2005-04-19_tie_001.html