Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.10.2011

Återhämtningen av industriproduktionen ökade också energiförbrukningen inom industrin år 2010

Enligt Statistikcentralen ökade energiförbrukningen inom industrin med omkring 13 procent år 2010. Industrins energianvändning uppgick till totalt 573 petajoule (PJ), vilket enligt de preliminära uppgifterna är omkring hälften av slutanvändningen av energi i Finland. Användningen av el inom industrin ökade med mer än tio procent. Industrins energianvändning var efter nedgången året innan nästan tillbaka på 2008 års nivå. Energianvändningen ökade på grund av återhämtningen av industriproduktionen.

Användningen av energikällor inom industrin

Användningen av energikällor inom industrin

Totalanvändningen av el inom industrin uppgick till 42,5 terawattimmar (TWh) år 2010. Skogsindustrin stod för mer än 52 procent av industrins elanvändning. Av industrins totalanvändning av el användes 16 procent inom den kemiska industrin och 13 procent inom metallframställning. Mest ökade totalanvändningen av el inom näringsgrenen utvinning av mineral. Elanvändningen minskade däremot inom el- och elektronikindustrin, textil- och beklädnadsindustrin samt inom livsmedelsindustrin. Sett till landskap var elanvändningen störst i industrianläggningarna i Södra Karelen och Mellersta Finland, i båda landskapen mer än tio procent av elanvändningen inom industrin.

Av bränslen användes inom industrin mest träbränslen, vilka utgjorde mer än 45 procent av använda bränslen. Användningen av träbränslen ökade med nästan 20 procent från året innan. Träbränslen används särskilt för el- och värmeproduktion inom träförädlingsindustrin. Andra betydande energikällor inom industrin var olja och naturgas. Användningen av nästan alla bränslen ökade från året innan.

År 2010 ökade industriproduktionen enligt de preliminära uppgifterna om volumindexet för industriproduktionen mest inom utvinning av mineral och metallindustrin. Inom dessa näringsgrenar ökade också energiförbrukningen mest. Den största energiförbukaren inom industrin var dock skogsindustrin, som använde 54 procent av all energi som användes inom industrin. Andra stora energiförbrukare var den kemiska industrin och metallframställning. Energiförbrukningen minskade mest inom el- och elektronikindustrin samt inom textil- och beklädnadsindustrin. Dessa näringsgrenar var också de minsta energiförbrukarna.

Förbrukningsvolymen av värme som skaffats utifrån ökade med nästan 30 procent från året innan. Nästan hälften av värmen som skaffats utifrån användes inom skogsindustrin. Andra stora värmeanvändare var den kemiska industrin samt maskin- och metallvaruindustrin.

Industrin i Södra Karelen var den största energianvändaren år 2010. Sydkarelska industriföretag använde ungefär 13 procent av all energi inom industrin. I Norra Österbotten och Östra Nyland använde industrin mer än tio procent av all energi som användes inom industrin i Finland. Mest ökade energianvändningen år 2010 i Norra Karelen, där den också minskat mest året innan.


Källa: Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (282,8 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 13.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/2010/tene_2010_2011-10-13_tie_001_sv.html