Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2012

Av Finlands befolkning har 4,8 procent utländsk härkomst

Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstruktur bodde 257 248 personer med utländsk härkomst stadigvarande i Finland i slutet av år 2011, vilket är 4,8 procent av befolkningen. Antalet utrikes födda, dvs. personer med utländsk härkomst i första generationen, uppgick till 219 702 personer och antalet inrikes födda, dvs. personer med utländsk härkomst i andra generationen, till 37 546.

Andelen personer med utländsk härkomst av folkmängden 31.12.2011

Andelen personer med utländsk härkomst av folkmängden 31.12.2011

Andelen personer med utländsk härkomst högst på Åland och i huvudstadsregionen

Andelen personer med utländsk härkomst var högst på Åland, 11,6 procent, och näst högst i Nyland, 8,9 procent. På Åland hade nästan hälften av perso-nerna med utländsk härkomst svensk bakgrund. Den lägsta andelen personer med utländsk härkomst fanns i Södra Österbotten, 1,5 procent.

 

Personer med utländsk härkomst landskapsvis 31.12.2011

Landskap Härkomst
  Befolkning totalt Personer med utländsk härkomst 1:a generationen 2:a generationen Andel av hela befolkningen Andel av 1:a generationen Andel av 2:a generationen
HELA LANDET 5 401 267 257 248 219 702 37 546 4,76 4,07 0,70
FASTA FINLAND 5 372 913 253 956 216 702 37 254 4,73 4,03 0,69
Nylands landskap 1 549 058 137 678 115 100 22 578 8,89 7,43 1,46
Egentliga Finlands landskap 467 217 23 223 19 392 3 831 4,97 4,15 0,82
Satakunta landskap 226 567 4 325 3 937 388 1,91 1,74 0,17
Egentliga Tavastlands landskap 175 230 4 443 3 968 475 2,54 2,26 0,27
Birkalands landskap 491 472 17 332 14 930 2 402 3,53 3,04 0,49
Päijänne-Tavastlands landskap 202 236 7 406 6 481 925 3,66 3,20 0,46
Kymmenedalens landskap 181 829 8 014 7 237 777 4,41 3,98 0,43
Södra Karelens landskap 133 311 5 631 5 096 535 4,22 3,82 0,40
Södra Savolax landskap 153 738 3 386 3 041 345 2,20 1,98 0,22
Norra Savolax landskap 248 130 4 697 4 195 502 1,89 1,69 0,20
Norra Karelens landskap 165 906 4 527 4 131 396 2,73 2,49 0,24
Mellersta Finlands landskap 274 379 6 521 5 736 785 2,38 2,09 0,29
Södra Österbottens landskap 193 735 2 950 2 640 310 1,52 1,36 0,16
Österbottens landskap 179 106 8 998 7 878 1 120 5,02 4,40 0,63
Mellersta Österbottens landskap 68 484 1 382 1 218 164 2,02 1,78 0,24
Norra Österbottens landskap 397 887 7 583 6 505 1 078 1,91 1,63 0,27
Kajanalands landskap 81 298 1 784 1 610 174 2,19 1,98 0,21
Lapplands landskap 183 330 4 076 3 607 469 2,22 1,97 0,26
ÅLAND 28 354 3 292 3 000 292 11,61 10,58 1,03
Åland 28 354 3 292 3 000 292 11,61 10,58 1,03

 

 

Sett till kommun var andelen personer med utländsk härkomst, av kommu-nerna i Fasta Finland, högst i Helsingfors, 11,8 procent, Vanda, 11,2 procent, och Esbo, 10,5 procent. De lägsta andelarna fanns i kommunerna Rautavaara, Pelkosenniemi och Kiikoinen, 0,3 procent.

Av alla personer med utländsk härkomst bodde varannan i Nyland. Av personer med utländsk härkomst i andra generationen bodde 60 procent i Nyland.

Andelen personer med utländsk härkomst högst bland den unga vuxenbefolkningen

Effekten av invandringen på åldersstrukturen i vårt land kan ses hos den unga vuxenbefolkningen. Andelen 25–34-åringar med utländsk härkomst uppgick i slutet av år 2011 till 8,7 procent. På Åland hade var femte person av 25–34-åringarna utländsk härkomst. I Nyland var andelen 14,3 procent.

Andelen barn under skolåldern (0–6-åringar) med utländsk härkomst var 5,6 procent. På Åland och i Nyland hade vart tionde barn under skolåldern utländsk härkomst.

Av personer med utländsk härkomst hade 59 procent europeisk bakgrund

Sett till kontinent hade 59 procent av alla personer med utländsk härkomst europeisk bakgrund. Den näst största gruppen bestod av personer med asiatisk bakgrund, dvs. 23 procent, och den tredje största gruppen av personer med afrikansk bakgrund, dvs. 12 procent.

Andelen européer av personer med utländsk härkomst i första generationen var 61 procent, andelen asiater 23 procent och andelen afrikaner 11 procent. Andelen européer av personer med utländsk härkomst i andra generationen var 48 procent, andelen asiater var 25 procent och andelen afrikaner var 21 procent.

Sett till bakgrundsland är den klart största gruppen av personer med utländsk härkomst de personer vars bakgrundsland är forna Sovjetunionen eller Ryssland. I slutet av år 2011 uppgick de i Finland till 67 127 personer, vilket är 26 procent av alla personer med utländsk härkomst. De näst största grupperna utgjordes av dem med estnisk bakgrund, 30 250 personer, dem med somalisk bakgrund, 13 930 personer och dem med irakisk bakgrund, 10 072 personer.

De största grupperna med utländsk härkomst av Finlands befolkning 31.12.2011

De största grupperna med utländsk härkomst av Finlands befolkning 31.12.2011

Personer med utländsk härkomst är till sin åldersstruktur betydligt yngre

Åldersstrukturen för personer med utländsk härkomst avviker klart från dem med finländsk härkomst. Medelåldern för hela befolkningen var 41,6 år i slutet av år 2011 och medelåldern för befolkningen med finländsk härkomst 42,0 år. Medelåldern för personer med utländsk härkomst i första generationen var 37,7 år och i andra generationen 11,8 år.

Av personer med utländsk härkomst i andra generationen var 50 procent under skolåldern och 87 procent under 18 år. Av hela befolkningen var andelen arbetsföra personer (15–64 år) 65 procent. Andelen arbetsföra personer av personer med utländsk härkomst var 77 procent, och av personer med utländsk härkomst i första generationen 87 procent.

Härkomst och bakgrundsland nya klassificeringar

Under år 2012 kommer Statistikcentralen att införa nya klassificeringar av härkomst och bakgrundsland. Liknande klassificeringar används redan i de övriga nordiska länderna. En persons härkomst och bakgrundsland bestäms huvudsakligen utgående från föräldrarnas födelseland. En närmare redogörelse av härkomst och bakgrundsland finns i kvalitetsbeskrivningen för statistiken över befolkningsstruktur.


Källa: Befolkningsstruktur 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 09 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (413,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 30.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2011/01/vaerak_2011_01_2012-11-30_tie_001_sv.html