Käsitteet
Kasvihuonekaasu


Kioton pöytäkirjan kattamat seitsemän kasvihuonekaasua ovat hiilidioksidi CO2, metaani CH4, dityppioksidi N2O sekä HFC-yhdisteet (fluorihiilivedyt), PFC-yhdisteet (perfluorihiilivedyt), rikkiheksafluoridi SF6 ja typpitrifluoridi NF3. HFC- PFC-yhdisteitä sekä rikkiheksafluoridia (SF6) ja typpitrifluoridia (NF3) kutsutaan yhteisellä nimellä F-kaasuiksi. Muita merkittäviä kasvihuonekaasuja ovat vesihöyry, otsoni sekä nk. CFC- ja HCFC-yhdisteet. Kasvihuonekaasut aiheuttavat ilmaston lämpenemistä haittaamalla auringon lämpösäteilyn pääsyä ilmakehästä takaisin avaruuteen.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa