Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Toteutuuko tasa-arvo henkilöstökoulutuksessa?

  1. Henkilöstökoulutus yleistyi 1990-luvulla
  2. Osallistumiseroja naisten ja miesten välillä
  3. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden koulutus
  4. Tasa-arvo on kehittynyt miesten välillä
  5. Koetut mahdollisuudet saada koulutusta ovat lisääntyneet
  6. Naiset pystyvät vaikuttamaan koulutukseensa paremmin
  7. Koulutuksen tarve vähentynyt
  8. Tasa-arvo ei toteudu kaikilta osin

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tasa-arvo on kehittynyt miesten välillä

Koko havaittu tasa-arvoistumiskehitys 1990-luvun alkupuoliskolla on kuitenkin johtunut pelkästään miestyöntekijöiden parantuneesta asemasta henkilöstökoulutuksessa ylempiin toimihenkilöiden nähden (taulukko 3). Naispalkansaajien henkilöstökoulutusrakenne on ollut yllättävän pysyvä; ristitulosuhde ylempien toimihenkilöiden hyväksi on ollut jokaisena tutkimusvuotena noin kuusi. Taulukosta havaitaan myös viitteitä siihen suuntaan, että miespalkansaajilla sosioekonominen asema ei vaikuttaisi henkilöstökoulutukseen osallistumiseen nykyisin yhtä paljon kuin naispalkansaajilla (miespalkansaajien ristitulosuhde on noin 3,5 ja naispalkansaajien noin 6), eli miespalkansaajat ovat sen mukaan sosioekonomisen aseman suhteen keskenään tasa-arvoisempia kuin naispalkansaajat. Tämä tulos on kuitenkin tilastollisen merkitsevyytensä kannalta ainoastaan suuntaa antava.

Taulukko 3. Ristitulosuhteet (OR) ylempien toimihenkilöiden osallistumiselle henkilöstökoulutukseen suhteessa työntekijöihin sukupuolen mukaan vuosina 1990-2006.

Tutkimusvuosi OR
Miehet
OR
Naiset
1990 8,37 6,31
1995 3,49 6,84
2000 3,44 6,67
2006 3,54 5,91

Lähde: Aikuiskoulutustutkimukset. Tilastokeskus

Henkilöstökoulutuspäivien mukaan tarkasteltuna näyttäisi siltä, että ylempien toimihenkilöiden saamat henkilöstökoulutuspäivät ovat hieman vähentyneet tällä vuosikymmenellä (kuvio 4). Työntekijöiden koulutuspäivien määrä on pysynyt samalla tasolla ja alemmilla toimihenkilöillä hivenen noussut.

Kuvio 4. Henkilöstökoulutuksien keskiarvo sosioekonomisen aseman mukaan 1990-2006 (18-64-vuotiaat palkansaajat).

Lähde: Aikuiskoulutustutkimukset. Tilastokeskus.

Tasa-arvoistumiskehitys näyttäisi vuoteen 1990 verrattuna koskevan pelkästään miespalkansaajia, kun verrataan osallistumispäivien keskiarvoja ylempien toimihenkilöiden ja työntekijöiden välillä sekä miesten että naisten joukossa. Kun vielä vuonna 1990 miespuolinen ylempi toimihenkilö sai työntekijään verrattuna keskimäärin viisinkertaisen määrän henkilöstökoulutuspäiviä, sai hän niitä vuonna 2006 enää kaksinkertaisen määrän. Tämäkin kehitys näyttää kuitenkin tapahtuneen lähes kokonaisuudessaan 1990-luvun alkupuoliskolla. Naispalkansaajista ylemmät toimihenkilöt ovat saaneet kaikkina tutkimusvuosina noin kolminkertaisen määrän koulutuspäiviä työntekijöihin verrattuna vuoden 2000 poikkeusta lukuun ottamatta.1 (Taulukko 4.)

Taulukko 4. Henkilöstökoulutuspäivien keskiarvojen suhteet ylempien toimihenkilöiden ja työntekijöiden välillä sukupuolen mukaan 1990-2006 (18-64-vuotiaat palkansaajat).

Tutkimusvuosi Keskiarvojen suhde
Miehet
Keskiarvojen suhde
Naiset
1990 5,00 3,00
1995 2,60 3,00
2000 1,90 4,96
2006 2,12 3,03

Lähde: Aikuiskoulutustutkimukset. Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.9.2008