Suomalaiset tekevät melko paljon vapaaehtoistyötä

  1. Yrittäjät ja hyvin koulutetut tekevät runsaasti vapaaehtoistyötä
  2. Liikuntajärjestöissä tehdään aktiivisesti vapaaehtoistyötä
  3. Lasten ja nuorten vapaaehtoistyö on huomattavasti vähentynyt
  4. Maatalousyrittäjillä on paljon vastuu- ja luottamustehtäviä
  5. Ystäviä, naapureita ja työtovereita autetaan eniten
  6. Naiset ja miehet auttavat perinteisten sukupuoliroolien mukaisesti
  7. Työttömien ja eläkeläisten kotitaloudet saavat muita vähemmän apua
  8. Vapaaehtoistyö kasvattaa sosiaalista pääomaa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Riitta Hanifi on tutkija Tilastokeskuksen Elinolot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 3/2011.

Maatalousyrittäjät tekevät hyvin aktiivisesti vapaaehtoistyötä, ja heillä on myös runsaasti vastuu- ja luottamustehtäviä. Lasten ja nuorten vapaaehtoistoiminta on huomattavasti vähentynyt kymmenessä vuodessa.

Vapaaehtoistyö on olennainen osa kansalaisyhteiskuntaa (Yeung 2002, 12). Tutkimuksissa se on perinteisesti määritelty palkattomaksi ja vapaaehtoiseksi toiminnaksi, jota tehdään toisten ihmisten tai yhteisöjen hyväksi (Pessi—Oravasaari 2010, 9).

Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksessa esitetään myös vapaaehtoistyötä koskevia kysymyksiä. Ajankäyttötutkimuksessa vapaaehtoistyö voi olla muun muassa vapaaehtoisjärjestön sihteerinä toimimista sekä rahan keräämistä, liikunnanohjausta, ystäväpalvelua tai muuta järjestettyä toimintaa. Tarkastelen artikkelissani vapaaehtoistoimintaan osallistumista ja siinä vuosien 1999 ja 2009 välisenä aikana tapahtuneita muutoksia.

Yrittäjät ja hyvin koulutetut tekevät runsaasti vapaaehtoistyötä

Ajankäyttötutkimuksen mukaan vapaaehtoistyöhön osallistuminen on viimeisen kymmenen vuoden aikana pysynyt entisenlaisena. Vuonna 2009 vajaa kolmannes (29 %) kymmenen vuotta täyttäneestä väestöstä oli tehnyt vapaaehtoistyötä tutkimusta edeltäneen neljän viikon aikana, ja viimeisen 12 kuukauden aikana lähes 40 prosenttia. Miehet tekevät vapaaehtoistyötä hieman enemmän kuin naiset, mutta sukupuolierot ovat vähäisiä. Eniten vapaaehtoistyötä tekevät 45–64-vuotiaat.

Hyvin koulutetut tekevät vapaaehtoistyötä enemmän kuin vähän koulutetut. Maatalousyrittäjien vapaaehtoistyö on lisääntynyt hyvin paljon, ja he tekevät vapaaehtoistyötä enemmän kuin mikään muu sosioekonominen ryhmä. Myös muut yrittäjät ja ylemmät toimihenkilöt tekevät runsaasti vapaaehtoistyötä. (Kuvio 1 ja 2.) Länsi-Suomessa ja erityisesti maaseudulla vapaaehtoistyötä tehdään hieman enemmän kuin muualla, mutta alue-erot eivät ole suuret.

Kuvio 1. Vapaaehtoistyötä neljän viikon aikana tehneiden osuus vuonna 1999 ja 2009.
10 vuotta täyttäneet sukupuolen ja iän mukaan. Prosenttia.

Lähde: Ajankäyttötutkimus 1999 ja Ajankäyttötutkimus 2009. Tilastokeskus.

 

Kuvio 2. Vapaaehtoistyötä neljän viikon aikana tehneiden osuus vuonna 1999 ja 2009.
15 vuotta täyttäneet koulutuksen ja sosioekonomisen aseman mukaan. Prosenttia.

Lähde: Ajankäyttötutkimus 1999 ja Ajankäyttötutkimus 2009. Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.9.2011