Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.6.2016

Skillnaden mellan export och import av tjänster minskade under första kvartalet 2016

Nedgången i importen av tjänster gjorde att skillnaden mellan importen och exporten av tjänster minskade under första kvartalet 2016 jämfört med motsvarande siffror året innan. Exporten av tjänster uppgick till 5,4 miljarder euro, medan importen av tjänster uppgick till 5,6 miljarder euro. Importen av tjänster minskade med 1,4 procent från att ha varit 5,7 miljarder euro under första kvartalet 2015. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över utrikeshandel med varor och tjänster.

Import och export av tjänster

Import och export av tjänster

Utrikeshandeln med tjänster återgick under första kvartalet 2016 till samma nivå som under motsvarande period året innan. Importen minskade med över en procent och gjorde att skillnaden mellan exporten och importen minskade något. Uppgifterna om utrikeshandel med tjänster för sista kvartalet år 2015 och första kvartalet 2016 är inte jämförbara på grund av säsongvariationen.

Varuexporten enligt betalningsbalansen minskade med 7,8 procent och varuexporten enligt Tullen med 7,3 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Skillnaden i de procentuella förändringarna förklaras med att nettoexporten av varuhandeln som är förknippad med tillverkningsuppdrag och förmedlingshandel minskade. Den totala exporten av varor och tjänster minskade under året med ungefär en miljard euro på grund av minskad varuexport.

Varuimporten enligt betalningsbalansen sjönk för sin del med 6,2 procent, vilket är mindre än den minskade importen av varor enligt Tullen som var 6,4 procent. Skillnaden beror i huvudsak på att CIF-FOB-justeringen som är förknippad med frakt- och försäkringskostnader blivit mindre. Sammantaget minskade importen av varor och tjänster med 0,9 miljarder euro.

Utrikeshandel efter region

Den regionala strukturen av exporten av varor och tjänster har varit oförändrad år 2015 och första kvartalet 2016. Över två tredjedelar av exportvärdet av varor och tjänster hänför sig till Europa. Över 80 procent av exportvärdet för Europa kommer från EU-området. Dessutom kan man se en liten ökning i exporten av varor och tjänster när det gäller Europa.

Exporten av varor och tjänster efter region enligt betalningsbalansen

Exporten av varor och tjänster efter region enligt betalningsbalansen

Både när det gäller varor och tjänster var Europas andel större under första kvartalet 2016 än under första kvartalet 2015. När det gäller exporten av tjänster förklaras ökningen av Europas andel med ökningen av EU:s andel.

Importen av varor och tjänster är mer koncentrerad än exporten. I fråga om importen har andelarna efter världsdel varit oförändrade fr.o.m. början av år 2015. Av exportvärdet kommer mer än 80 procent från Europa. EU:s andel av importvärdet från Europa har dock stigit jämfört med Europa utanför EU.

Utrikeshandel med tjänster efter tjänstepost

Den största delen av värdet för exporten av tjänster härstammar från telekommunikations-, datateknik- och informationstjänster*. Deras andel har dock minskat något under första kvartalet 2016 jämfört med första kvartalet 2015. Telekommunikations-, datateknik- och informationstjänster täcker ungefär en tredjedel av exporten av tjänster. När det gäller övriga affärstjänster ökade andelen för sin del med nästan fyra procentenheter till 20 procent under motsvarande period. Ökningen gällde särskilt fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster.

Export av tjänster efter tjänstepost

Export av tjänster efter tjänstepost

Tjänsternas andel av utrikeshandeln var oförändrad, kring 30 procent både i fråga om export och import. När det gäller importen av tjänster var strukturen oförändrad under första kvartalet 2016 jämfört med motsvarande kvartal året innan. När det gäller övriga affärstjänster ökade andelen med tre procentenheter medan byggande och projektleveranser minskade med två procentenheter.

Bidraget från partier i anknytning till tillverkningsuppdrag och förmedlingshandel minskade med en femtedel till ungefär 350 miljoner euro under första kvartalet 2016 jämfört med första kvartalet 2015. CIF-FOB-justeringen som inverkar på importen av varor minskade med fem procent till 850 miljoner euro.

Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster är en del av betalningsbalansen . Statistiken omfattar specificeringar av varor och tjänster på en mer detaljerad nivå. Anvisningarna och rekommendationerna i betalningsbalansmanualen (BPM6), som används inom betalningsbalansen, överensstämmer med nationalräkenskapssystemet (ENS 2010). Nationalräkenskaperna publiceras på kvartals - och årsnivå . Uppgifter om gränsöverskridande varuhandel publiceras av Tullen . Varuhandeln som publiceras av Tullen används som källmaterial för statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster. I statistiken görs avräkningar och tillägg som beror på definitionerna för att komma fram till varuhandeln enligt betalningsbalansen.


Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Ari Knuuti 029 551 3344, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (239,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 1:a kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2016/01/tpulk_2016_01_2016-06-15_tie_001_sv.html