Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.6.2010

En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik hade 40 procent av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 jobb ett år tidigare, och nästan lika många var arbetslösa. Under 10 procent av de arbetslösa studerade ett år tidigare. Uppgiften om arbetslösheten baserar sig på arbets- och näringsministeriets register över arbetslösa arbetssökande.

Verksamhet i slutet av åren 2007 och 2008 för dem som var arbetslösa 2009

Verksamhet i slutet av åren 2007 och 2008 för dem som var arbetslösa 2009

I slutet av år 2009 var antalet arbetslösa arbetssökande 299 863, av vilka 179 979 var män och 119 884 kvinnor. Från slutet av år 2008 ökade antalet arbetslösa med 66 000, dvs. 28 procent. Arbetslösheten bland män ökade med 35,5 procent och bland kvinnor med 19,1 procent. Mest ökade arbetslösheten bland unga i åldersgrupperna under 30 år: antalet arbetslösa unga män ökade med nästan 50 procent och antalet arbetslösa unga kvinnor med en tredjedel. Den totala arbetslöshetsgraden steg med 2,5 procentenheter från 8,9 till 11,5 procent och var ännu större bland unga. Det relativa arbetslöshetstalet bland under 25-åringar steg med 4,5 procentenheter och bland 25–29-åringar med 3,6 procentenheter.

Risken för arbetslöshet störst bland unga män

Med risken för arbetslöshet beskrivs andelen sysselsatta som blivit arbetslösa. Risken kan beräknas efter kön och ålder eller t.ex. för olika näringsgrenar. Risken för en sysselsatt man att bli arbetslös år 2009 var 6,4 procent och för en kvinna 4,1 procent. Risken bland män var 58 procent högre än bland kvinnor. I åldersgruppen 18–24-åringar är risken bland män över dubbelt så stor som bland kvinnor. I alla andra åldersgrupper är den omkring 50 procent högre. Jämfört med året innan ökade risken för arbetslöshet bland män med 48 procent och bland kvinnor med 37 procent. Risken bland 18–24-åriga män ökade med 47 procent och bland lika gamla kvinnor med 43 procent. Ökningen var nästan densamma även i övriga åldersgrupper. Män lider av arbetslöshet mer än kvinnor i alla åldersgrupper och risken för arbetslöshet ökar snabbare bland män än bland kvinnor.

Risken för arbetslöshet bland sysselsatta efter kön och ålder år 2009

Risken för arbetslöshet bland sysselsatta efter kön och ålder år 2009

Av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var 144 601 personer sysselsatta i slutet av år 2007. Kvantitativt sett blev människor mest arbetslösa inom industrin, 43 000 personer. Näst mest blev människor arbetslösa inom fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt inom företagstjänster (20 000), byggverksamhet (19 000) och parti- och detaljhandel (15 000). I synnerhet tillverkning och byggverksamhet är kraftigt mansdominerade näringsgrenar. Minst blev däremot människor arbetslösa inom gruvdrift (440), inom el-, gas- och vattenförsörjning (270) samt inom finansiell verksamhet (1100). Av dessa är särskilt gruvdrift och el-, gas- och vattenförsörjning relativt små näringsgrensgrupper.

Risken för arbetslöshet var störst inom byggverksamhet, 12,1 procent, inom tillverkning, 10,4 procent, och inom gruvdrift, 9,1 procent. Minst var risken däremot inom el-, gas- och vattenförsörjning, 1,7 procent, inom finansiell verksamhet, 2,4 procent, och inom offentlig förvaltning och försvar, 2,5 procent. Risken för arbetslöshet skiljer sig mellan könen: inom nästan alla näringsgrenar är risken för arbetslöshet betydligt större bland män. Även inom mansdominerade branscher som byggverksamhet och tillverkning är risken för arbetslöshet 2–3 procentenheter större bland män. Därmed är antalet män som blivit arbetslösa från dessa näringsgrenar betydande. Inom näringsgrenarna transport, utbildning, offentlig förvaltning samt finansiell verksamhet är risken för arbetslöshet bland kvinnor större eller nästan lika stor som bland män.

Risken för arbetslöshet efter näringsgren

Risken för arbetslöshet efter näringsgren

Risken för arbetslöshet lägst bland högutbildade

Sett till utbildningsnivån är risken för arbetslöshet störst bland dem som avlagt enbart grundutbildning. Av dem som var sysselsatta år 2008 och som hade enbart grundutbildning var 8 procent arbetslösa i slutet av år 2009. Av de sysselsatta med examen på högre nivå blev 3 procent arbetslösa. Risken för arbetslöshet var större bland män än kvinnor inom alla utbildningsnivåer, även om skillnaderna var mindre inom de högre utbildningsnivåerna.

Risken för arbetslöshet efter utbildningsnivå

Risken för arbetslöshet efter utbildningsnivå

Sett till landskap var risken för arbetslöshet störst i Päijänne-Tavastland, Norra Karelen och Kajanaland, där ungefär 7 procent av dem som var sysselsatta i slutet av år 2008 var arbetslösa ett år senare. Av de sysselsatta år 2008 råkade de som bodde på Åland, i Nyland, Östra Nyland och Österbotten minst ut för arbetslöshet. I dessa landskap varierade risken för arbetslöshet mellan 1,7 och 4,3 procent. I alla landskap var risken för arbetslöshet större bland män än bland kvinnor. I Norra och Södra Savolax, Kymmenedalen och Kajanaland var risken för arbetslöshet mer än 3 procentenheter större bland män.


Källa: Sysselsättningsstatistik 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaija Ruotsalainen (09) 1734 3599, Pekka Myrskylä (09) 1734 3555, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (246,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.06.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2008/02/tyokay_2008_02_2010-06-29_tie_003_sv.html