Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.5.2013

Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 8,8 miljarder euro under januari-mars 2013

Under januari-mars 2013 uppgick kommunernas verksamhetsutgifter till 8,8 miljarder euro. Skatteinkomsterna uppgick till 5,1 miljarder euro och statsandelarna till 2,1 miljarder euro. Kommunernas sammanlagda årsbidrag var 0,5 miljarder euro. Samkommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 2,6 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 69 samkommuner.

Fördelning av kommunernas verksamhetsutgifter på olika utgiftsslag, procent

Fördelning av kommunernas verksamhetsutgifter på olika utgiftsslag, procent

Kommunernas verksamhetsutgifter, exkl. affärsverk, uppgick till 8,8 miljarder euro och verksamhetsintäkterna till 1,9 miljarder euro. Köp av tjänster utgjorde den största utgiftsposten, 44,8 procent. Av verksamhetsutgifterna var andelen löner och arvoden 2,5 miljarder euro, andelen betalda bidrag 0,5 miljarder euro samt andelen material, förnödenheter och varor 0,4 miljarder euro. Med sina 41,1 procent utgjorde försäljningsintäkterna den största andelen av verksamhetsintäkterna. Omsättningen för de kommunala affärsverk som hör till lokalförvaltningen var 0,6 miljarder euro under början av året.

Samkommunernas verksamhetsutgifter, exkl. affärsverk, uppgick till 2,6 miljarder euro och verksamhetsintäkter till 3,0 miljarder euro. Löner och arvoden uppgick till 1,1 miljarder euro och de utgjorde 40,8 procent av verksamhetsutgifterna. Köpen av tjänster uppgick till 0,8 miljarder euro samt köpen av material, förnödenheter och varor till 0,3 miljarder euro. Försäljningsintäkterna utgjorde 93,0 procent av verksamhetsintäkterna.

Kommunerna, exkl. affärsverk, använde 0,4 miljarder euro för investeringar under januari-mars och investeringsinkomsterna uppgick till 0,1 miljarder euro. Samkommunernas, exkl. affärsverk, investeringsutgifter uppgick till 0,1 miljarder euro.

Statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis är en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland och deras affärsverk enligt budgetutfallet.

Uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis är preliminära och kan revideras i samband med kommande publiceringar. Uppgifterna om årssummor i statistiken är inte direkt jämförbara med de preliminära uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi som publiceras i maj–juni.

Statistiken ersätter den tidigare statistiken över kommunernas ekonomi kvartalsvis och statistiken över kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser. Insamlingen av uppgifter är mer omfattande än i den tidigare kvartalsstatistiken och statistiken över bokslutsprognoser.


Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 1:a kvartalet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Axel Lundström 09 1734 2336, Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (229,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 1:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2013/01/kkt_2013_01_2013-05-30_tie_001_sv.html