Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.1.2022

Klart fler sysselsatta i december jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 128 000 fler i december 2021 än året innan. Antalet arbetslösa var i sin tur 16 000 färre i december än året innan. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 73,5 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 7,0 procent i december.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2011/12–2021/12, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2011/12–2021/12, 15–64-åringar

Sysselsättningen och arbetslösheten varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett säsongsfenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendsiffrornas preliminära karaktär. Den minskning av sysselsättningen som skedde under våren 2020 har i säsongrensningsmodellen tolkats som en nivåförändring. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Arbetskraftsundersökningens uppgiftsinnehåll, datainsamling och estimeringsmetod förnyades i början av år 2021. De viktigaste nyckeltalen för de korrigerade tidsserierna har publicerats i StatFin-databastjänsten.

Antalet sysselsatta uppgick i december 2021 till 2 595 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 128 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 65 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 63 000 fler än i december 2020.

Det relativa sysselsättningstalet för 15–64-åringar, dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i december 73,3 procent, medan det året innan var 70,0 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 3,2 procentenheter till 73,7 procent från december året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 3,5 procentenheter till 73,0 procent. Det relativa sysselsättningstalet bland 20–69-åringar var 71,5 procent, medan det året innan var 68,4 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i december 2021 till 187 000 (felmarginal ±22 000), dvs. 16 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 105 000 män och 82 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i december 6,7 procent, då det året innan var 7,6 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 1,3 procentenheter till 7,2 procent från december året innan och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor sjönk med 0,4 procentenheter till 6,2 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet för 15–24-åringar var i december 10,5 procent, vilket var 8,4 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet för unga var 15,1 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 5,0 procent.

Antalet 15–74-åringar utanför arbetskraften uppgick i december 2021 till 1 340 000, dvs. 118 000 färre än året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2020/12 – 2021/12 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

År/Månad Förändring
2020/12 2021/12 2020/12 - 2021/12
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 129 4 123 –0,1
Arbetskraft totalt 2 671 2 782 4,2
Sysselsatta 2 467 2 595 5,2
– löntagare 2 099 2 222 5,9
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 369 373 1,1
Arbetslösa 203 187 –7,9
Ej i arbetskraften 1 458 1 340 –8,1
Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 70,0 73,3 3,3
Relativt sysselsättningstal, 20–69-åringar 68,4 71,5 3,1
Relativt arbetslöshetstal 7,6 6,7 –0,9
Relativt arbetskraftstal 64,7 67,5 2,8
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för fjärde kvartalet 2021

Under fjärde kvartalet (oktober–december) 2021 var antalet sysselsatta i genomsnitt 2 577 000, dvs. 87 000 fler än under motsvarande period år 2020. Antalet sysselsatta ökade mest inom näringsgrenen handel (G).

Antalet arbetade timmar bland de sysselsatta under fjärde kvartalet 2021 var 1 053,6 miljoner timmar, vilket var 1,8 procent mer än året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 173 000 under fjärde kvartalet 2021, dvs. 25 000 färre än under oktober–december 2020. Under fjärde kvartalet 2021 var det relativa arbetslöshetstalet 6,3 procent, dvs. 1,1 procentenheter lägre än året innan.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under fjärde kvartalet 2021 till 1 372 000, dvs. 70 000 färre än året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2020/IV – 2021/IV enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

År/Kvartal Förändring
2020/IV 2021IV 2020/IV - 2021/IV
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 688 2 750 2,3
Sysselsatta totalt 2 490 2 577 3,5
Arbetslösa totalt 198 173 –12,6
– män 112 98 –12,2
– kvinnor 86 75 –13,2
Ej i arbetskraften 1 442 1 372 –4,9
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Arbetskraftsundersökningens årsmedeltal för år 2021

År 2021 uppgick antalet sysselsatta till i genomsnitt 2 555 000 personer, dvs. 60 000 fler än år 2020. Det relativa sysselsättningstalet var 72,3 procent år 2021, medan det var 70,7 procent år 2020.

Det relativa arbetslöshetstalet var år 2021 i genomsnitt 7,7 procent, dvs. samma som år 2020. År 2021 fanns det i genomsnitt 212 000 arbetslösa .

År 2021 ökade antalet arbetade timmar bland sysselsatta med 1,8 procent jämfört med år 2020.

Årsmedeltal från Statistikcentralens arbetskraftsundersökning år 2021 publiceras i tabellbilagorna för denna publikation och i databastabellerna för arbetskraftsundersökningen .

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av december 2021 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna samt i kommunförsöken totalt 275 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökanden enligt bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 82 000 mindre än i december året innan.

Arbetslösheten sjönk i december från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Österbotten (–37 %), Södra Österbotten (–29 %), Birkaland (–28 %), Egentliga Finland (–27 %) och Satakunta (–26 %). Minst sjönk antalet arbetslösa arbetssökande i Kajanaland (–13 %), Mellersta Finland (–18 %), Norra Karelen (–18 %), Tavastland (–19 %) och Södra Savolax (–19 %). I slutet av december var antalet heltidspermitterade 25 000, vilket var 52 000 färre än året innan.

I slutet av december omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 104 000 personer, dvs. 3 000 färre än i december året innan. Servicen omfattade 3,7 procent av arbetskraften.

Det fanns 31 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 13 000 färre än i december året innan. I december anmäldes 91 000 nya lediga jobb, dvs. 40 000 fler än i december året innan.

Förändringar 2020/12–2021/12 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

År/Månad Förändring
2020/12 2021/12 2020/12 - 2021/12
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 357 275 –23,0
– arbetslösa längre än ett år 92 107 16,7
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 108 104 –3,2
– sysselsatta 23 28 22,6
– i arbetskraftsutbildning, i träning 24 20 –15,5
– i arbets- och utbildningsprövning 5 5 –3,9
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 56 51 –8,4
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 50 91 79,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets Sysselsättningsöversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) samt
de senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på
Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2021 december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (633,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 25.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/12/tyti_2021_12_2022-01-25_tie_001_sv.html