Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 29.11.2013

Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 27,8 miljarder euro under januari-september 2013

Under januari-september 2013 uppgick kommunernas verksamhetsutgifter till 27,8 miljarder euro. Skatteinkomsterna uppgick till 16,0 miljarder euro och statsandelarna till 6,3 miljarder euro. Kommunernas sammanlagda årsbidrag var 1,7 miljarder euro. Samkommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 8,5 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 69 samkommuner.

Fördelning av kommunernas verksamhetsutgifter på olika utgiftsslag, procent

Fördelning av kommunernas verksamhetsutgifter på olika utgiftsslag, procent

Kommunernas verksamhetsutgifter, exkl. affärsverk, uppgick under januari-september till 27,8 miljarder euro och verksamhetsintäkterna till 6,5 miljarder euro. Köp av tjänster utgjorde den största utgiftsposten, 43,9 procent. Av verksamhetsutgifterna uppgick löneutgifterna (löner och lönebikostnader) till 10,6 miljarder euro, understödsutgifterna till 1,7 miljarder euro samt material, förnödenheter och varor till 1,1 miljarder euro. Med en procentandel på 39,8 procent hade försäljningsintäkterna den största andelen av verksamhetsintäkterna.

Kommunerna, exkl. affärsverk, använde 1,6 miljarder euro för investeringar och investeringsinkomsterna uppgick till 0,3 miljarder euro. Omsättningen för de kommunala affärsverken inom lokalförvaltningen var 1,7 miljarder euro. Kommunernas sammanlagda lånestock, exkl. affärsverk, var i slutet av kvartalet 12,2 miljarder euro. Detta var en minskning med 0,3 procent från föregående kvartal.

Samkommunernas verksamhetsutgifter, exkl. affärsverk, uppgick till 8,5 miljarder euro och verksamhetsintäkterna till 9,0 miljarder euro. Löneutgifterna var 4,2 miljarder euro och de utgjorde 49,8 procent av verksamhetsutgifterna. Investeringsutgifterna, exkl. affärsverk, uppgick till 0,5 miljarder euro. Lånestocken, exkl. affärsverk, steg med 2,0 procent från föregående kvartal och uppgick till 3,0 miljarder euro i slutet av september. Omsättningen för samkommunernas affärsverk inom lokalförvaltningen var 1,5 miljarder euro.

Statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis är en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland och deras affärsverk enligt budgetutfallet.

Uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis är preliminära och kan revideras i samband med kommande publiceringar. Uppgifterna om årssummor i statistiken är inte direkt jämförbara med de preliminära uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi som publiceras i maj–juni.


Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Axel Lundström 09 1734 2336, Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 3:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2013/03/kkt_2013_03_2013-11-29_tie_001_sv.html