Löner och arbetskraftskostnader

Förtjänstnivåindex för löntagare 2015 = 100

  Förtjänstnivåindex Förändring på årsnivå, %
    Nominell   Reell  
  2016 2017* 2016 2017* 2016 2017*
Totalt 100,9 101,0 0,9 0,2 0,5 -0,6
  Den privata sektorn 100,8 101,4 0,8 0,6 0,5 -0,1
  Kommunsektorn 100,9 99,8 0,9 -1,1 0,6 -0,4
  Staten 101,4 100,4 1,4 -1,0 1,1 -1,8
Män 100,6 100,9 0,6 0,3 0,3 -1,7
Kvinnor 101,3 101,3 1,3 0,0 1,0 -0,7

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Förtjänstnivåindex

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 6.2.2018

Förtjänstnivåindex, genomsnittliga årsförändringar

  Förtjänstnivåindex Realförtjänstindex
  %
1975 21,9 3,4
1980 12,0 0,4
1985 8,4 2,4
1990 9,2 3,0
1995 4,7 3,7
2000 4,0 0,6
2005 3,9 3,0
2010 2,6 1,4
2015 1,4 1,6
2016 0,9 0,5
2017* 0,2 -0,6

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Förtjänstnivåindex

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 6.2.2018

Totallöner efter utbildningsnivå och ålder 2016

Ålder Heltidsanställda löntagare
  Grundnivå Mellannivå Lägsta
högre
nivå
Lägre
högskolenivå
Högre
högskolenivå
Forskarut-
bildningsnivå
  Medianen för totallönen, €/mån.
    –20 1 841 2 080 . . . .
20–24 2 184 2 254 . . 2 436 2 800 .
25–29 2 415 2 468 2 350 2 676 3 192 3 499
30–34 2 627 2 645 3 000 2 978 3 551 3 672
35–39 2 785 2 760 2 970 3 204 3 913 4 079
40–44 2 777 2 815 3 046 3 420 4 176 4 585
45–49 2 723 2 768 3 112 3 426 4 379 5 031
50–54 2 702 2 743 3 148 3 516 4 426 5 290
55–59 2 671 2 696 3 088 3 705 4 550 5 537
60–69 2 613 2 658 3 089 3 821 4 714 5 965

Källa: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 19.2.2018

Totallöner efter arbetsgivarsektor och kön 2016

Arbetsgivarsektor Heltidsanställda löntagare
  Antal Medianen för totallönen, €/mån.
    Totalt Män Kvinnor
Privat 912 960 3 076 3 313 2 777
Kommun 364 730 2 745 3 154 2 686
Staten 67 170 3 600 3 908 3 187
Totalt 1 344 860 3 001 3 328 2 748

Källa: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 19.2.2018

Totallöner efter yrke och kön 2016

Yrkeshuvudgrupper Heltidsanställda löntagare
  Antal Medianen för totallönen, €/mån.
    Totalt Män Kvinnor
Militärer 7 037 4 321 4 346 3 652
Chefer och högre tjänstemän 44 657 5 920 6 282 5 192
Specialister 313 064 3 970 4 389 3 670
Experter 329 785 3 166 3 583 2 898
Kontorspersonal och personal i kundtjänstarbete 96 801 2 614 2 718 2 591
Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 244 087 2 400 2 580 2 353
Jordbrukare, skogsarbetare 6 184 2 263 2 370 2 152
Byggnads-, reparations- och  tillverkningsarbetare 115 676 2 876 2 908 2 559
Process- och  transportarbetare 107 314 2 938 3 024 2 566
Övriga arbetare 76 825 2 150 2 479 2 035
Okänd 3 430 2 607 2 707 2 421
Totalt 1 344 860 3 001 3 328 2 748

Källa: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 19.2.2018

Lönernas 1) andel av nationalinkomsten, %

  %
1990 54,4
1991 58,7
1992 58,0
1993 54,4
1994 50,3
1995 47,6
1996 47,9
1997 46,0
1998 45,5
1999 45,5
2000 45,4
2001 44,8
2002 45,0
2003 45,9
2004 45,1
2005 46,0
2006 45,7
2007 44,9
2008 46,5
2009 49,7
2010 48,8
2011 48,8
2012 50,1
2013 49,8
2014 49,1
2015 48,4
2016* 47,8
2017* 46,9

* preliminär uppgift

1) Inkl. löner och arvoden från utlandet, netto

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 19.3.2018

Ämnesområde: Löner och arbetskraftskostnader

Senast uppdaterad 26.4.2018