Löner och arbetskraftskostnader

Förtjänstnivåindex för löntagare

  Förtjänstnivåindex Förändring på årsnivå, %  
  2015 = 100 Nominell   Reell  
  2015 2016 2015 2016 2015 2016
Totalt 100,0 100,9 . 0,9 . 0,6
  Privata 100,0 100,8 . 0,8 . 0,5
  Kommuner 100,0 100,9 . 0,9 . 0,6
  Staten 100,0 101,4 . 1,4 . 1,1
Män 100,0 100,6 . 0,6 . 0,3
Kvinnor 100,0 101,3 . 1,3 . 1,0

Källa: Statistikcentralen, Förtjänstnivåindex

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 8.9.2017

Förtjänstnivåindex, genomsnittliga årsförändringar

  Förtjänstnivåindex Realförtjänstindex
  %
1975 21,9 3,4
1980 12,0 0,4
1985 8,4 2,4
1990 9,2 3,0
1995 4,7 3,7
2000 4,0 0,6
2005 3,9 3,0
2010 2,6 1,4
2015 1,4 1,6
2016 0,9 0,9

Källa: Statistikcentralen, Förtjänstnivåindex

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 8.9.2017

Totallöner efter utbildningsnivå och ålder 2016

Ålder Heltidsanställda löntagare
  Grundnivå Mellannivå Lägsta
högre
nivå
Lägre
högskolenivå
Högre
högskolenivå
Forskarut-
bildningsnivå
  Medianen för totallönen, €/mån.
    –20 2 030 2 040 . . . .
20–24 2 168 2 259 . . 2 437 2 812 .
25–29 2 402 2 470 2 350 2 677 3 197 3 500
30–34 2 616 2 648 3 000 2 978 3 552 3 673
35–39 2 776 2 761 2 969 3 204 3 912 4 079
40–44 2 760 2 817 3 046 3 420 4 176 4 585
45–49 2 714 2 770 3 112 3 426 4 380 5 031
50–54 2 700 2 744 3 148 3 516 4 426 5 290
55–59 2 668 2 697 3 088 3 705 4 551 5 537
60–69 2 612 2 659 3 089 3 821 4 714 5 965

Källa: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 21.9.2017

Totallöner efter arbetsgivarsektor och kön 2016

Arbetsgivarsektor Heltidsanställda löntagare
  Antal Medianen för totallönen, €/mån.
    Totalt Män Kvinnor
Privat 913 044 3 076 3 313 2 777
Kommun 364 730 2 745 3 154 2 686
Staten 67 170 3 600 3 908 3 187
Totalt 1 344 944 3 001 3 328 2 748

Källa: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 21.9.2017

Totallöner efter yrke och kön 2016

Yrkeshuvudgrupper Heltidsanställda löntagare
  Antal Medianen för totallönen, €/mån.
    Totalt Män Kvinnor
Militärer 7 037 4 321 4 346 3 652
Chefer och högre tjänstemän 44 657 5 920 6 282 5 192
Specialister 313 065 3 970 4 389 3 670
Experter 329 794 3 166 3 583 2 898
Kontorspersonal och personal i kundtjänstarbete 96 806 2 614 2 718 2 591
Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 244 153 2 400 2 580 2 353
Jordbrukare, skogsarbetare 6 184 2 263 2 370 2 152
Byggnads-, reparations- och  tillverkningsarbetare 115 676 2 876 2 908 2 559
Process- och  transportarbetare 106 356 2 945 3 032 2 568
Övriga arbetare 77 789 2 155 2 476 2 035
Okänd 3 427 2 607 2 706 2 421
Totalt 1 344 944 3 001 3 328 2 748

Källa: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 21.9.2017

Lönernas 1) andel av nationalinkomsten, %

  %
1990 54,4
1991 58,7
1992 58,0
1993 54,4
1994 50,3
1995 47,6
1996 47,9
1997 46,0
1998 45,5
1999 45,5
2000 45,4
2001 44,8
2002 45,0
2003 45,9
2004 45,1
2005 46,0
2006 45,7
2007 44,9
2008 46,5
2009 49,7
2010 48,8
2011 48,8
2012 50,1
2013 49,8
2014 49,1
2015* 48,5
2016* 47,6

* preliminär uppgift

1) Inkl. löner och arvoden från utlandet, netto

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 3.8.2017

Ämnesområde: Löner och arbetskraftskostnader

Senast uppdaterad 21.9.2017