Nationalräkenskaper

Bruttonationalprodukt till marknadspris 

  Löpande priser Till referensårets 2017 priser Volymförändring
  md € €/inv. md € €/inv. på årsnivå, %
2010 187,1 34 885 213,6 39 820 3,0
2011 196,9 36 536 219,1 40 655 2,6
2012 199,8 36 903 215,9 39 885 -1,4
2013 203,3 37 385 214,3 39 400 -0,8
2014 205,5 37 615 212,9 38 983 -0,6
2015 209,6 38 245 213,2 38 907 0,1
2016* 215,8 39 265 217,8 39 631 2,1
2017* 223,8 40 612 223,8 40 612 2,7

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 26.3.2018

Försörjningsbalans

  2013 2014 2015* 2016*
  md € % md € % md € % md € %
Utbud                
Bruttonationalprodukt 203,3 71,6 205,5 72,4 209,6 73,0 215,6 73,3
Import 80,7 28,4 78,4 27,6 77,5 27,0 78,6 26,7
Totalutbud 284,1 100 283,9 100 287,1 100 294,2 100
Efterfrågan                
Export 78,9 27,8 76,5 26,9 76,4 26,6 76,0 25,8
Konsumtionsutgifter 161,6 56,9 164,3 57,9 167,0 58,1 170,8 58,1
 – privata 111,3 39,2 113,6 40,0 115,9 40,3 119,1 40,5
 – offentliga 50,3 17,7 50,7 17,9 51,1 17,8 51,7 17,6
Investeringar 43,1 15,2 42,2 14,9 42,7 14,9 46,4 15,8
 – privata 34,6 12,2 33,6 11,9 34,6 12,0 37,9 12,9
 – offentliga 8,4 3,0 8,6 3,0 8,2 2,8 8,6 2,9
Lagerförändring, anskaffning av värdeföremål 0,5 0,2 0,8 0,3 1,1 0,4 0,7 0,2
Totalefterfrågan 284,1 100 283,9 100 287,3 100 293,9 100

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 1.8.2017

Nettonationalinkomst

  2013 2014 2015* 2016*
  md € % md € % md € % md € %
Löner och arvoden 1) 82,1 49,8 82,4 49,1 83,2 48,5 84,5 47,6
Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter 19,2 11,6 19,1 11,4 19,4 11,3 19,9 11,2
Förmögenhets- och företagarinkomster, netto 37,1 22,5 39,5 23,5 42,0 24,5 44,7 25,2
Skatter på produktion och import som den offentliga sektorn erhållit minus subventioner som sektorn betalat 26,6 16,1 26,9 16,0 26,9 15,7 28,4 16,0
Nettonationalinkomst 165,0 100 167,9 100 171,5 100 177,5 100

* preliminär uppgift

1) Inkl. löner och arvoden från utlandet, netto. 

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 1.8.2017

Näringsgrenarnas andel av bruttoförädlingsvärdet, %

Näringsgren (TOL 2008) 2012 2013 2014 2015* 2016*
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 2,7 3,0 2,8 2,5 2,7
B Utvinning av mineral 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4
C Tillverkning 16,9 16,9 16,9 17,2 16,9
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2,2 2,3 2,3 2,2 2,0
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0
F Byggverksamhet 6,6 6,5 6,3 6,4 6,8
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 10,1 9,8 9,5 9,3 9,3
H Transport och magasinering 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 5,2 5,3 5,6 5,7 5,8
K Finans- och försäkringsverksamhet 2,7 2,5 3,0 2,9 2,8
L Fastighetsverksamhet 11,6 12,0 12,2 12,6 12,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 5,1 5,1 5,0 5,1 5,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 3,4 3,3 3,3 3,3 3,4
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 6,3 6,4 6,3 6,2 6,0
P Utbildning 5,9 5,8 5,8 5,7 5,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 9,9 10,0 10,0 9,9 9,8
R Kultur, nöje och fritid 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
S, T Annan serviceverksamhet 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Bruttonationalprodukt till baspris 100 100 100 100 100
Primärproduktion 2,7 3,0 2,8 2,5 2,7
Sekundärproduktion 27,0 27,0 26,8 27,0 27,1
Tjänster 70,2 70,0 70,4 70,4 70,2

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 1.8.2017

Strukturella förändringar i ekonomin

  Primärproduktion Förädling Tjänster 
  % av bruttoförädlingsvärdet 
1860 61,7 15,9 22,5
1870 57,7 17,4 24,9
1880 56,3 17,7 26,0
1890 51,8 21,3 26,9
1900 48,7 23,2 28,2
1910 43,1 23,9 33,1
1920 46,6 23,6 29,9
1930 29,4 28,9 41,7
1940 25,4 28,5 46,1
1950 25,6 39,9 34,5
1960 18,8 37,3 43,9
1970 13,0 38,2 48,8
1980 9,6 38,1 52,4
1990 6,2 33,6 60,2
2000 3,4 36,2 60,5
2010 2,7 30,0 67,3
2016* 2,7 27,1 70,2

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Päivitetty: 1.8.2017

Hushållens skuldsättningsgrad och sparkvot

  Hushållens skuldsättningsgrad 1) Hushållens sparkvot
  i % av disponibla inkomster
1975 38,5 2,1
1980 50,4 2,9
1990 85,7 2,7
2000 67,5 1,5
2010 113,8 3,9
2011 115,1 2,2
2012 118,1 1,5
2013 117,8 2,2
2014 121,5 0,6
2015 124,2 0,1
2016* 126,4 -0,7
2017* 128,2 -0,9

* preliminär uppgift

1) Inkl. hushållens andel av bostadsaktiebolagens skulder

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 26.3.2018

Bytesbalans

  Bytesbalans, md € Bytesbalans, % av BNP
1975 -1,4 -7,5
1980 -1,0 -3,0
1990 -4,5 -5,0
2000 10,2 7,5
2010 2,7 1,4
2011 -2,9 -1,5
2012 -3,8 -1,9
2013 -3,8 -1,9
2014 -2,7 -1,3
2015 -1,7 -0,8
2016* -2,4 -1,1
2017* 1,6 0,7

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 26.3.2018

Finlands utländska tillgångar och skulder

Stock vid årets slut 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
  md €
Tillgångar 610,9 732,0 726,3 648,9 713,4 702,7 693,5
Finländska direktinvesteringar i utlandet 140,5 134,0 145,4 136,2 127,1 133,0 143,2
Finländska investeringar i utländska värdepapper 214,8 210,5 239,9 251,6 285,7 298,9 308,5
Övriga investeringar i utlandet 140,2 195,0 197,0 167,6 167,0 164,6 141,8
Finansiella derivat 108,3 184,5 135,6 85,3 124,8 96,8 89,6
Valutareserv 7,2 8,0 8,4 8,2 8,8 9,4 10,4
Skulder 579,9 702,3 702,9 641,1 719,9 715,4 698,5
Utländska direktinvesteringar i Finland 102,3 99,7 103,9 95,2 107,7 120,1 107,5
Utländska investeringar i finländska värdepapper 207,5 203,2 241,1 263,9 291,8 320,9 324,8
Övriga investeringar från utlandet 166,8 222,7 230,8 201,7 202,7 180,3 179,8
Finansiella derivat 103,3 176,7 127,2 80,3 117,8 94,1 86,4

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Betalningsbalans och utlandsställning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 5.12.2017

 

Ämnesområde: Nationalräkenskaper

Senast uppdaterad 26.3.2018