Vetenskap, teknologi och informationssamhälle

Forsknings- och utvecklingsutgifter

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 1) 2015
  mn €
Företag 3 136 3 877 4 855 5 047 4 695 4 602 4 410 4 391
Offentlig sektor 2) 497 555 692 684 662 644 613 592
Universitetssektor 3) 789 1 042 1 425 l    1 432 1 475 1 438 1 490 1 484
Totalt 4 423 5 474 6 971 l    7 164 6 832 6 684 6 512 6 466
% av BNP 3,2 3,3 3,7 3,6 3,4 3,3 *3,2 4) 3,1
  %
Företag 70,9 70,8 69,6 70,5 68,7 68,9 67,7 67,9
Offentlig sektor 2) 11,2 10,1 9,9 9,6 9,7 9,6 9,4 9,2
Universitetssektor 3) 17,8 19,0 20,4 20,0 21,6 21,5 22,9 22,9
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100

* preliminär uppgift

l  uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

1) Uppskattning på basis av enkätsvar och andra kalkyler
2) Inkl. den privata icke-vinstsyftande sektorn
3) Inkl. universitetscentralsjukhus och yrkeshögskolor
4) Finansministeriets prognos

Källa: Statistikcentralen, Forskning och utveckling

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 17.12.2015

Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik

  2013 2014 2015
  % av 16–89-åringar
Internetanvändare 85 86 87
Använder internet flera gånger om dagen 61 64 68
Smarttelefon i eget bruk 56 63 69
Handlat i webbutik under året 44 48 46

Källa: Statistikcentralen, Vetenskap, teknologi och informationssamhälle

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 13.6.2016

Företagens 1) elektroniska handel

  Internetförsäljning EDI-försäljning 2) Elektronisk handel totalt
  md € % 3) md € % 3) md € % 3)
2007 17 6,1 29 10,0 46 16,1
2008 18 6,1 33 10,9 51 17,0
2009 15 6,1 29 11,6 44 17,8
2010 17 6,4 36 13,2 53 19,6
2011 19 6,7 34 11,7 53 18,5
2012 12 3,8 38 12,3 50 16,1
2013 15 5,0 44 14,3 59 19,2
2014 15 4,6 52 16,4 67 21,0

1) Exkl. företag med färre än 10 anställda
2) Elektronisk dataöverföringsmetod mellan organisationer EDI (Electronic Data Interchange)
3) % av omsättningen

Källa: Statistikcentralen: Användning av datateknik i företag

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 14.6.2016

 

Ämnesområde: Vetenskap, teknologi och informationssamhälle

Dela