Klassifikationer

Statistikcentralens klassificeringstjänst upprätthåller och utger nationella klassificeringsrekommendationer. De flesta av dem baserar sig på internationella standarder som stadfästs med EU-direktiv. Genom att använda klassificeringsrekommendationerna främjas jämförbarheten mellan statistikuppgifter som producerats under olika tider och i olika regioner.

Indelningarna består av benämningar, dvs. namn på klasser, och koder, dvs. nummerserier, som getts dem samt beskrivningar av klasserna, dvs. definitioner. Med en klassificering avses en indelning, där enskilda uppgifter som förekommer i statistikmaterialet indelas efter fastställda egenskaper i olika grupper på ett sådant sätt att varje enhet ingår i endast en grupp. I samband med indelningen namnges grupperna och de får koder.

Klassifikationer kan hämtas också från öppna API , mer info om klassifikation api och -modell här.


Mer information

Kontaktinformation