Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 10.2.2016

Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 2015

År 2015 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna i Fasta Finland till 15,2 miljarder euro. Lånestocken ökade med 566 miljoner euro från året innan, dvs. med 3,9 procent. Ökningen var igen långsammare än året innan. Lånestocken ökade då med 890 miljoner euro, dvs. med 6,5 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, för vilken uppgifter om bokslutsprognoser samlades in från 301 kommuner och 140 samkommuner i Fasta Finland.

Statsandelar, skatteinkomster, årsbidrag och lånestock i kommunerna i Fasta Finland 2004–2015*

Statsandelar, skatteinkomster, årsbidrag och lånestock i kommunerna i Fasta Finland 2004–2015*
*Bokslutsprognoser

Kommunernas verksamhetsbidrag försvagades med 1,1 miljarder euro från året innan, dvs. med 4,0 procent särskilt på grund av minskningen av verksamhetsintäkterna. Kommunernas skattefinansiering, dvs. statsandelar och skatteinkomster, ökade med 614 miljoner euro, dvs. med 2,1 procent jämfört med året innan. När det gäller ökningen av skattefinansieringen härstammade 591 miljoner euro från skatteinkomster och 22 miljoner euro från statsandelar.

Kommunernas årsbidrag försvagades med 426 miljoner euro, dvs. med 19,4 procent från året innan. Totalt 11 kommuner uppskattade att årsbidraget kommer att vara negativt. Enligt föregående års bokslutsuppgifter var årsbidraget negativt i 10 kommuner. År 2015 uppgick det sammanräknade årsbidraget för kommunerna i Fasta Finland till 1,8 miljarder euro.

Kommunernas sammanräknade lånestock var 15,2 miljarder euro i slutet av år 2015. Lånestocken ökade med 566 miljoner euro jämfört med året innan. Lånestockens ökning avtog från året innan, då ökningen var 890 miljoner euro. Lånestocken per invånare var 2 793 euro i kommunerna, medan motsvarande siffra föregående år var 2 697 euro.

Kommunernas verksamhetskostnader, exkl. affärsverk, steg med 1,8 procent. Tillväxttakten tilltog något från året innan, då tillväxten var 1,2 procent. Av verksamhetskostnaderna ökade köp av tjänster med 2,8 procent och personalkostnaderna med 0,6 procent från året innan. Kommunernas verksamhetsintäkter, exkl. affärsverk minskade däremot med 0,2 procent från året innan.

Samkommunernas verksamhetskostnader, exkl. affärsverk, ökade med 0,1 procent jämfört med året innan. Av verksamhetskostnaderna ökade köp av tjänster med 0,2 procent, men å andra sidan minskade personalkostnaderna med 0,9 procent. Samkommunernas verksamhetsintäkter, exkl. affärsverk, ökade med 1,0 procent.

På jämförbarheten av årsförändringarna, som beräknats på basis av bokslutsprognoserna för år 2015, inverkar de bolagiseringar som genomfördes år 2014 i fråga om affärsverk och andra enheter som verkar på marknaden. Till exempel kommunernas sammanräknade årsbidrag innehåller inte längre överskott från bolagiserade enheter, vilket för sin del förklarar den negativa förändringen av årsbidraget. Också kommunernas sammanlagda resultat för räkenskapsperioden var år 2015 betydligt svagare än året innan. Detta är en följd av att det år 2015 inte fanns några bokföringsmässiga vinster av bolagiseringar, som det gjorde år 2014. Dessutom var kommunernas bruttoinvesteringsutgifter och -intäkter påfallande stora år 2014 på grund av bokningar i anknytning till bolagiseringarna.

Statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis publiceras nu för sista gången i den här formen. Uppgifterna om bokslutsprognoserna för år 2015 kommer eventuellt att preciseras i de preliminära uppgifterna i statistiken över kommunekonomin som publiceras i juni. Statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis ersätts i fortsättningen av statistiken Kommunekonomin kvartalsvis. Kvartalsvisa uppgifter publiceras inte kommunvis eller samkommunvis.


Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 4:e kvartalet 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2015/04/kkt_2015_04_2016-02-10_tie_001_sv.html