Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 3.5.2018

Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 2 780 euroa vuonna 2017

Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorilla työskentelevän kokoaikaisen, täyttä palkkaa saaneen kuukausipalkkaisen palkansaajan säännöllisen työajan ansion mediaani oli 2 780 euroa kuukaudessa vuonna 2017. Säännöllisen työajan ansioiden keskiarvo oli 3 049 euroa kuukaudessa. Suurimmat säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat johtajilla, 4 904 euroa. Pienimmät mediaaniansiot, 2 075 euroa, olivat ammattiryhmässä muut työntekijät, jossa yleisimpiä ammattinimikkeitä olivat laitoshuoltaja, ruokapalvelutyöntekijä ja siivooja.

Kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansio ammattiluokituksen päätasojen mukaan vuonna 2017 (Ammattiluokitus 2010)

Kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansio ammattiluokituksen päätasojen mukaan vuonna 2017 (Ammattiluokitus 2010)

Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut. Mediaani tarkoittaa järjestetyn joukon keskimmäistä havaintoa. Mikäli palkansaajat järjestetään jonoon ansioiden suuruusjärjestyksessä, keskimmäisen palkansaajan palkka on mediaaniansio.

Palvelussuhteiden muoto kuntasektorilla

Palvelussuhteiden muoto kuntasektorilla

Kuntasektorin selkeästi yleisin palvelussuhteen muoto oli vakinainen palvelussuhde 78 prosentin osuudella vuonna 2017. Vakinaisia palkansaajia oli yhteensä reilut 344 000. Määräaikaisia palkansaajia oli vajaat 89 000, mikä muodostaa 20 prosenttia palkansaajista. Työllistettyjä, oppilaita ja oppisopimussuhteisia oli yhteensä vajaat 8 000.

Alla olevassa taulukossa on tarkasteltu tarkemmin kokoaikaisesti työskentelevien vakinaisten ja määräaikaisten palkansaajien lukumääriä sekä säännöllisen työajan ansioita sopimusaloittain. Vakinaisten kokoaikaisesti työskentelevien palkansaajien lukumäärä kuntasektorilla on laskenut edellisestä vuodesta 1,6 %, tosin eri sopimusalojen välillä on eroja. Määräaikaisten lukumäärä on kasvanut edellisestä vuodesta vajaalla prosentilla. Kaikilla sopimusaloilla vakituisen henkilöstön säännöllisen työajan ansiot ovat suurempia kuin määräaikaisten.

Kuntasektorilla työskentelevien kokoaikaisten vakinaisten ja määräaikaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot vuonna 2017 sopimusaloittain

Yhteensä   Palkansaajien lukumäärä Mediaani
  Yhteensä 355 747 2 780
  Vakinaiset 281 326 2 821
  Määräaikaiset 74 421 2 594
Kvtes 1)      
  Vakinaiset 207 612 2 649
  Määräaikaiset 55 458 2 443
Ovtes 2)      
  Vakinaiset 45 989 3 806
  Määräaikaiset 10 952 3 074
Tekniset 3)      
  Vakinaiset 19 066 3 100
  Määräaikaiset 2 819 2 372
Lääkärit 4)      
  Vakinaiset 7 957 6 568
  Määräaikaiset 5 056 4 573
Muut 5)      
  Vakinaiset 702 2 971
  Määräaikaiset 136 2 795
1) Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
2) Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
3) Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus
4) Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus
5) Kunnallinen muusikkojen sekä näyttelijöiden virka- ja työehtosopimus

Kokoaikaisesti työskentelevien määräaikaisten lukumäärää ja ansioita tarkastellaan tarkemmalla tasolla tämän julkaisun ohessa olevassa katsauksessa. Lisäksi katsauksissa tarkastellaan kuntasektorilla työskenteleviä tuntipalkkaisia sekä sote- ja maakuntauudistuksen myötä maakunnille siirtyvää henkilöstöä.

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset näkyvät kuntasektorilla

Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten henkilöiden työaika on muuttunut kilpailukykysopimuksen myötä. Keskimääräinen viikkotyöaika kokoaikaisilla täyttä palkkaa saavilla, muilla kuin kunnallisen opetushenkilöstön sopimusalalla, on noussut vuoden 2016 tiedon 37,9 tunnista 38,3 tuntiin vuonna 2017. Lomaraha kaikilla kuntasektorin palkansaajilla on laskenut vuodesta 2016 vuoteen 2017 keskimäärin noin 30 prosenttia.

Kuntasektorin palkkatilasto muodostetaan kokonaisaineistosta

Kuntasektorin palkkatilasto laaditaan vuosittain kaikkien kuntien ja kuntayhtymien toimittamasta työsuhdeaineistosta. Tiedot sisältävät tietoja henkilöiden ansioista yksittäisten palkkatekijöiden tarkkuudella. Tilastoon ilmoitetaan lokakuun aikana ansaitut peruspalkat ja palkanlisät sekä koko vuoden ajalta maksetut tulospalkkiot, kertapalkkiot, kannustuslisät ja lomarahat.

Kunnat ja kuntayhtymät ylläpitävät lisäksi ajantasaisia tietoja kuntien toimipaikoista, joiden perusteella määritellään kuntasektorilla työskentelevien toimiala ja työpaikan sijainti. Toimipaikkojen tietoja hyödynnetään myös Tilastokeskuksen yritysrekisterissä sekä työssäkäyntitilastossa, jossa niitä käytetään muun muassa työpaikkaomavaraisuusasteen laskennassa.


Lähde: Kuntasektorin palkat 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Lahtinen 029 551 3645, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (704,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 3.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2017/ksp_2017_2018-05-03_tie_001_fi.html