Miljö och naturresurser

Statistiken inom ämnesområdet beskriver miljöns och naturresursernas tillstånd och förändringar, medborgarnas åsikter om miljön samt avfall, utsläpp och miljövård.

Statistik

Avfallsstatistik
Med hjälp av avfallsstatistiken kan man följa avfallsvolymer, sätten för hantering av avfall samt förändringar i andelen problemavfall.
Energiräkenskaper
Statistiken om energiräkenskaper granskar utbudet och användningen av energi i samhällsekonomin och växelverkan mellan ekonomi och miljö.
Hydrologiska årsstatistiken
Hydrologiska årsboken innehåller sammandrag om hydrologiska observationer gjorda inom Finlands territorium.
Klimatstatistik
I den månatliga statistiken anges varje månads medeltemperatur och medelnederbörd.
Lantmäteri: Lantmäteriverkets årsstatistiker
Publikationen Lantmäteri är LMV:s publikation över allmän statistik som omfattar antalet årliga prestationer som gäller fastighets- och kartverksuppgifter inom verkets olika verksamhetsområden.
Luftutsläpp efter näringsgren
I statistiken över luftutsläpp efter näringsgren presenteras utsläppen enligt den näringsgrensindelning som används inom nationalräkenskaperna.
Materialflöden i samhällsekonomin
Statistiken över materialflöden i samhällsekonomin beskriver i massaenhet (ton) hur mycket material som tagits i bruk ur naturen eller på annat vis transporterats eller omvandlats.
Miljöaffärsverksamhet
Statistiken över miljöaffärsverksamhet beskriver den affärsverksamhet med anknytning till miljön som bedrivs i Finland.
Miljöskatter
Statistiken över miljöbaserade skatter och avgifter beskriver beloppet av de miljöskatter och avgifter som den offentliga sektorn samlar in och deras andel av de totala skatteinkomsterna.
Miljöskyddsutgifter
Statistiken över miljöskyddsutgifter beskriver de utgifter som miljöskyddet medför för industrin, ser-vicenäringarna och hushållen samt för staten och kommunerna.
Månatliga hydrologiska översikter
Hydrologisk översikt innehåller månatliga hydrologiska observationer i Finland.
Växthusgaser
Rapporteringen av växthusgaser, som enligt Kyoto-protokollet görs till FN:s klimatkonvention, innehåller ett gemensamt rapporteringsformat (CRF-tabellerna) och en bakgrundsrapport (National Inventory Report).

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

  • Växthusgaser 2016 (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
    8.12.2017
  • Avfallsstatistik 2016, Kommunalt avfall (på finska, på svenska, på engelska)
    13.12.2017
  • Miljöaffärsverksamhet 2016 (på finska, på svenska, på engelska)
    14.12.2017

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>

Dela