Miljö och naturresurser

Geografiska uppgifter

Areal, km2, 1.1.2019
Areal 338 455
  Land 303 921
  Sötvatten 34 534
Havsvatten 52 454
Totalt 390 909
Gränser, km
Sverige 614
Norge 736
Ryssland 1 340
Territorialvattengränsen 1 250
Totalt 3 940
Största längd, km
Hangö–Utsjoki 1 157
Största bredd, km
Närpes–Ilomants 542
Högsta punkt, m
Halditjåkko 1 324
Längsta flod, km
Kemi älv 500
Största sjöar, km2
Saimen 1 393
Päijänne 1 082
Enare träsk 1 082
Ule träsk 912
Pielinen 895
Största öar, km2
a) Havsområden
Fasta Åland 689
Kimitoön 545
b) Insjöar
Soisalo 1 540

Det finns ca 168 000 sjöar med en areal på minst 500 m2, av vilka ca 57 000 har en areal på mer än en hektar.

Antalet öar med en areal på mer än en ar är ca 187 000.

Källor: Lantmäteriverket

Finlands miljöcentral

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 24.1.2019

Naturskyddsområden och ödemarker 1.1.2019

  Antal Areal, ha Vatten, %
Naturskyddsområden 11 614 2 366 532 17,8
Nationalparker 40 1 002 304 18,0
Naturparker 19 154 150 1,9
Myrskyddsområden 167 473 866 2,5
Lundskyddsområden 46 1 058 1,1
Gamla skogar 87 9 479 3,0
Statens övriga naturskyddsområden 284 350 439 10,1
Naturskyddsområden på privatägd mark 10 911 339 484 53,5
Naturskyddsområden på Åland 60 35 752 92,2
Ödemarker 12 1 489 121 7,5

Ytterligare skyddar forsskyddslagen 53 enskilda forsar, flodandelar eller avrinningsområden för byggande av kraftverk. Motsvarande lagar har stiftats för skyddande av Ounasjoki och Kyro älv.

Källor: Miljöministeriet

Forststyrelsen

ÅSUB

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 6.2.2019

Nationalparker och naturparker 1.1.2019

Nationalparker och naturparker

© Forststyrelsen 2019
© Lantmäteriverket 1/MML/19

Källa: Forststyrelsen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 24.1.2019

Väderförhållanden

  Medeltemperatur (°C) Antal nederbördsdagar 1)
  Helsingfors Sodankylä  Helsingfors Sodankylä 
   1981–2010 2018  1981–2010 2018  1981–2010 2018  1981–2010 2018
Januari -3,9 -1,2 -13,5 -11,7 12 9 9 9
Februari -4,7 -7,0 -12,7 -14,9 8 5 8 1
Mars -1,3 -3,6 -7,5 -10,4 8 5 8 5
April 3,9 5,0 -1,3 0,2 7 9 6 10
Maj 10,2 14,5 5,3 10,2 7 2 9 3
Juni 14,6 15,3 11,6 11,0 8 5 10 8
Juli 17,8 21,1 14,5 20,1 8 5 11 6
Augusti 16,3 18,6 11,7 13,6 10 7 10 12
September 11,5 13,9 6,2 7,8 10 11 9 13
Oktober 6,6 7,7 0,1 -0,4 10 9 9 5
November 1,6 3,8 -7,1 -0,8 12 3 10 4
December -2,0 -0,8 -11,7 -8,5 11 9 8 12

1) Nederbörd ≥ 1,0 mm

Källa: Meteorologiska institutet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 1.2.2019

Utsläpp i luften

  1990 2000 2010 2015 2016 2017
Växthusgasutsläpp, CO2-ekv., mn t 71,3 70,2 75,7 55,2 58,1 55,4
Koldioxid 1), mn t 52,6 52,8 59,2 39,8 42,5 40,2
Svavel (som SO2), tusen t 250   81 67 42 40 35
Kväveoxider (som NO2), tusen t 299   236 181 133 129 125

1) Utsläpp förorsakade av fossila bränslen och torvbränning

Källa: Statistikcentralen, Växthusgaser

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 1.4.2019

Hantering av kommunalt avfall

Hantering av kommunalt avfall

Källa: Statistikcentralen, Avfallsstatistik

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 11.1.2019, korrigering 25.2.2019

 

Ämnesområde: Miljö och naturresurser

Senast uppdaterad 1.4.2019