Arbete, löner och utkomst

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Befolkning i åldern 15–74 år efter verksamhet

  2018 2019 2020 2021
Befolkning i åldern 15–74 år, tusen 4 124 4 128 4 133 4 123
Arbetskraft 2 709 2 717 2 704 2 766
 Sysselsatta 2 507 2 533 2 495 2 555
 Arbetslösa 202 184 209 212
Utanför arbetskraften 1 415 1 411 1 429 1 357
Relativt arbetskraftstal, % 65,7 65,8 65,4 67,1
Relativt arbetslöshetstal, % 7,5 6,8 7,7 7,7
Män 7,7 7,3 8,1 8,2
Kvinnor 7,2 6,2 7,4 7,1
Sysselsatta efter anställningsförhållande, tusen
Heltidsarbete 2 082 2 091 2 078 2 073
Deltidsarbete 423 440 415 473
Sysselsatta efter arbetsgivarsektor, tusen
Privat 1 852 1 885 1 866 1 914
Kommun 516 513 476 475
Staten 133 131 146 148
Sysselsatta efter yrkesställning, tusen
Löntagare 2 169 2 185 2 151 2 193
Företagare och företagarfamiljemedlemmar 338 347 343 361
Utförda arbetstimmar per löntagare, timmar/år
Totalt 1 599 1 590 1 572 1 557
Privat sektor 1 621 1 612 1 583 1 570
Offentlig sektor 1 549 1 537 1 546 1 526

Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier enligt den nya estimeringsmetoden.

Relativt sysselsättningstal, %

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier enligt den nya estimeringsmetoden.

Sysselsatta i åldern 15–74 år efter näringsgren

Näringsgren TOL 2008 2018 2019 2020 2021
  Tusen personer
Jordbruk, skogsbruk och fiske; utvinning av mineral 102 106 100 107
Tillverkning; el-, värme- och vattenförsörjning samt avfallshantering o.d. 358 349 357 351
Byggverksamhet 202 196 194 189
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 292 287 272 291
Transport och magasinering 146 148 139 135
Hotell- och restaurangverksamhet 89 103 83 86
Informations- och kommunikationsverksamhet 109 117 122 126
Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 73 73 76 74
Företagstjänster 285 295 304 315
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 110 106 111 117
Utbildning 174 176 177 181
Vård och omsorg; sociala tjänster 409 413 402 410
Annan serviceverksamhet 152 157 150 157
Näringsgrenen okänd 6 7 8 16
Totalt 2 507 2 533 2 495 2 555

Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier enligt den nya estimeringsmetoden.

Löntagare i åldern 15–74 år efter typ av anställningsförhållande

  Löntagare totalt Löntagare totalt Fortlöpande heltidsarbete Fortlöpande deltidsarbete Visstidsarbete
År     Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
  Tusen personer % av löntagare
2010 2 082 100 40 34 3 7 6 10
2011 2 104 100 40 34 3 7 6 10
2012 2 110 100 39 34 3 7 6 9
2013 2 093 100 40 34 3 7 6 10
2014 2 072 100 39 35 3 7 6 10
2015 2 050 100 39 35 3 7 6 9
2016 2 071 100 39 34 3 8 7 10
2017 2 114 100 40 33 3 8 7 10
2018 2 169 100 40 33 3 8 7 10
2019 2 185 100 40 33 3 8 7 9
2020 2 151 100 40 34 3 7 6 9
2021 2 193 100 39 33 3 8 7 10

Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier enligt den nya estimeringsmetoden.

Arbetslösa, 15–74-åringar

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier enligt den nya estimeringsmetoden.

Relativt arbetslöshetstal

  Totalt Män Kvinnor Totalt
År 15–74-åringar 15–24-åringar
  % % % %
2010 8,6 9,4 7,7 22,0
2011 8,0 8,7 7,2 20,3
2012 7,9 8,6 7,1 19,5
2013 8,3 9,1 7,5 20,6
2014 8,7 9,6 7,8 20,5
2015 9,4 10,2 8,6 22,5
2016 8,9 9,4 8,4 20,5
2017 8,7 9,1 8,3 20,0
2018 7,5 7,7 7,2 17,3
2019 6,8 7,3 6,2 17,7
2020 7,7 8,1 7,4 21,0
2021 7,7 8,2 7,1 17,1

Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier enligt den nya estimeringsmetoden.

Förtjänstnivåindex, genomsnittliga årsförändringar

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Förtjänstnivåindex för löntagare efter arbetsgivarsektor

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Totallöner efter arbetsgivarsektor 2020

Arbetsgivarsektor Medianen för totallönen, €/mån. Heltidsanställda löntagare
  Totalt Män Kvinnor
Den privata sektorn 3 303 3 566 2 972 1 009 756
Kommuner 2 960 3 358 2 895 359 914
Staten 3 850 4 164 3 441 70 269
Totalt 3 228 3 575 2 953 1 439 939

Totallöner efter utbildningsnivå och ålder 2020

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Totallöner efter yrke 2020

Yrkeshuvudgrupper Medianen för totallönen, €/mån. Heltidsanställda löntagare
  Totalt Män Kvinnor
Chefer 6 877 7 401 5 850 54 240
Verkställande direktörer och generaldirektörer 10 910 11 435 8 629 2 658
Specialister 4 207 4 622 3 888 379 988
Läkare 7 451 7 749 7 279 12 720
Lågstadie- och barnträdgårdslärare 3 111 3 720 3 035 41 949
Experter 3 311 3 749 3 043 352 390
Sjukskötare, barnmorskor m.fl. 3 115 3 403 3 088 55 320
Inköps- och försäljningsagenter 3 992 4 299 3 609 45 274
Kontors- och kundtjänstpersonal 2 759 2 892 2 726 85 412
Löneräknare, försäkringshandläggare m.fl. 2 836 2 938 2 824 16 066
Service- och försäljningspersonal 2 534 2 724 2 483 225 132
Försäljare och butiksinnehavare 2 575 2 820 2 478 49 164
Barnskötare och skolgångsbiträden 2 287 2 207 2 293 33 710
   Närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare 2 711 2 768 2 705 71 346
Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 3 083 3 125 2 694 111 144
Process- och transportarbetare 3 064 3 158 2 692 117 657
   Förare av tunga motorfordon 2 994 3 011 2 759 26 850
Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare 2 080 2 070 2 081 40 254

Inkomster och skatter vid statsbeskattningen 2020

Skattskyldiga privatpersoner och dödsbon

Inkomstklass, € Inkomsttagare, tusen Skattepliktiga inkomster, mn € Inkomst­skatter, mn €
– 9 999 1 413 13 027 962
10 000–19 999 872 17 003 2 353
20 000–29 999 891 26 540 4 224
30 000–39 999 676 26 920 5 336
40 000–49 999 376 18 921 4 463
50 000–59 999 200 12 227 3 225
60 000–69 999 110 7 936 2 254
70 000–79 999 65 5 377 1 607
80 000–89 999 39 3 683 1 155
90 000–99 999 26 2 678 879
100 000–149 999 50 6 461 2 279
150 000– 27 9 253 3 468
Totalt 4 746 150 026 32 205

Låginkomsttagare

Innehållet tillgängligt i Excel-format.

1) Låga inkomster har personer vars hushålls disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet understiger 60 procent av medianinkomsten för hela befolkningen.

Hushållens finansiella tillgångar Innehållet tillgängligt i Excel-format

Hushållens nya utbetalda bostadslån

Nya utbetalda bostadslån av monetära finansinstitut i Finland

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Finlands Bank

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 4.4.2022

Lån beviljade till hushåll 31.12

Lån beviljade av monetära finansinstitut i Finland

Är Bostadslån Konsumtionskrediter och övriga lån Totalt
  md €    
2015 92,0 30,0 122,0
2016 94,1 30,9 124,9
2017 96,1 32,0 128,1
2018 97,8 33,0 130,7
2019 100,4 34,1 134,4
2020 103,6 34,9 138,6
2021 107,8 36,0 143,7

Källa: Finlands Bank

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 4.4.2022

Hushållens konsumtionsutgifter

  1980 1990 2000 2010 2020*
  %        
Bostäder, vatten, eletricitet, gas och andra bränslen 18,6 18,3 24,5 25,8 30,6
Livsmedel och alkoholfria drycker 21,3 16,3 12,6 12,1 12,5
Transport 14,4 14,5 13,2 12,3 10,4
Rekreation och kultur  10,2 11,2 11,3 11,9 9,3
Alkoholhaltiga drycker, tobak och narkotika 6,3 6,6 5,8 5,1 5,3
Restauranger och hoteller 6,4 7,7 6,4 6,3 5,2
Inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden 6,1 5,4 4,8 5,3 5,1
Hälsovård 2,1 2,9 3,8 4,4 4,9
Kläder och skodon 6,1 5,6 4,6 4,8 3,4
Kommunikation 1,1 1,4 3,1 2,5 2,5
Utbildning 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4
Diverse varor och tjänster 7,2 9,8 9,4 9,1 10,3
Totalt 100 100 100 100 100

* preliminär uppgift

Pendling

År Personer som pendlar till omarådet Personer som arbetar inom sin bostadskommun
  Totalt % Totalt %
1990 509 861 21,9 1 822 421 78,1
2000 610 938 27,4 1 617 619 72,6
2010 751 778 32,3 1 573 901 67,7
2011 771 068 32,7 1 583 354 67,3
2012 769 825 32,9 1 570 079 67,1
2013 760 460 33,0 1 541 291 67,0
2014 756 159 33,3 1 517 917 66,7
2015 758 240 33,6 1 498 219 66,4
2016 775 239 34,1 1 500 440 65,9
2017 805 269 34,6 1 522 461 65,4
2018 825 287 34,8 1 548 381 65,2
2019 825 109 34,8 1 548 417 65,2
2020 801 967 35,1 1 482 706 64,9

Områdesindelningen enligt 1.1.2022

Ämnesområde: Arbete, löner och utkomst

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 11.8.2022