Pressmeddelanden 2007

18.12.2007

Sysselsättning och arbetslöshet i november 2007

- Antalet sysselsatta 28 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 69,1 procent - Det relativa arbetslöshetstalet 6,1 procent, 161 000 personer arbetslösa - 37 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - Antalet sysselsatta i genomsnitt 50 000 fler under januari-november år 2007 än året innan

12.12.2007

Omsättningen inom byggverksamhet ökade med en femtedel under årets början

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom byggverksamheten under januari-juni år 2007 i alla landskap i Fasta Finland. Mest gynnsamt utvecklades omsättningen i Södra Karelen, där ökningen var nästan 25 procent jämfört med januari-juni föregående år. Näst bäst klarade sig Satakunta, där omsättningen ökade med omkring 23 procent. Också i Östra Nyland, Päijänne-Tavastland och Nyland ökade omsättningen inom byggverksamheten med över 20 procent. Inom hela Finlands byggverksamhet ökade omsättningen under motsvarande period med 19,6 procent.

10.12.2007

Samlade statistiska uppgifter om byggande och boende

Statistikcentralens samlingspublikation om statistik över byggande och boende har kommit ut. Årsboken Rakentaminen ja asuminen (Byggande och boende) innehåller statistiska uppgifter om 19 olika ämnesområden i form av översikter, produktbeskrivningar, tabeller och figurer. Boken innehåller också internationella jämförelseuppgifter. De flesta uppgifterna i årsboken härstammar från Statistikcentralens statistik, men boken innehåller också material av bl.a. Statens bostadsfond, Lantmäteriverket, Folkpensionsanstalten och arbetsministeriet. Årsboken fås också som webbtjänst.

4.12.2007

Livet i genomsnitt i Finland år 2006

En finländsk kvinna är i genomsnitt 42 år gammal och en man 39 år. Enligt statistiken har de ungefär lika länge kvar att leva, kvinnan 41,7 år och mannen 38,5 år. Sitt första äktenskap ingår kvinnan i genomsnitt som 30-åring och mannen som 32-åring. Sitt första barn får kvinnan som 28-åring. Barnfamiljerna har i genomsnitt 1,8 barn.

3.12.2007

Datapaketet över trafik har utkommit

Samlingsverket för trafikstatistik Statistisk årsbok över trafiken i Finland 2007 har utkommit. Statistikcentralens publikation innehåller tabeller och figurer över väg-, järnvägs-, sjö- och lufttrafik samt datakommunikation. Dessutom ingår gemensamma tabeller över alla trafikformer samt internationella jämförelser. Förutom de nyaste årsuppgifterna innehåller boken också långa tidsserier och regionala uppgifter. Utöver Statistikcentralen härstammar uppgifterna bl.a. från VR-Group, Vägförvaltningen, Sjöfartsverket, Luftfartsverket Finavia och Itella Abp. Årsboken är finsk- och engelskspråkig.

30.11.2007

En stor del av kabelhushållen fortfarande utan digitalbox

Fram till mitten av november hade 83 procent av de finländska hushållen på något under 2,3 miljoner med television skaffat en digitalbox eller digital-tv. I augusti hade 76 procent av tv-hushållen en digitalbox eller digital-tv.

26.11.2007

En tredjedel av de anställda är tvungna att vara flexibla med arbetstiderna

Nästan en tredjedel av både kvinnliga och manliga löntagare är varje vecka tvungna att vara flexibla med arbetstiderna om arbetet eller chefen kräver det. Löntagarna inom den kommunala sektorn samt män som arbetar inom den privata sektorn är de som oftast hamnar att vara flexibla. Högutbildade hamnar oftare att vara flexibla än andra, av männen t.o.m. fyra av tio varje vecka. Bl.a. detta framgår av publikationen Tasa-arvo työn takana som beskriver arbetslivet. Publikationen har skrivits av Hanna Sutela och Anna-Maija Lehto som är forskare vid Statistikcentralen. Uppgifterna i publikationen grundar sig på undersökningen om arbetsförhållanden år 2003.

20.11.2007

Sysselsättning och arbetslöshet i oktober 2007

- Antalet sysselsatta 83 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 69,8 procent - Det relativa arbetslöshetstalet 6,2 procent, 164 000 personer arbetslösa - 44 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - Antalet sysselsatta i genomsnitt 52 000 fler under januari-oktober år 2007 än året innan

23.10.2007

Sysselsättning och arbetslöshet i september 2007

- Antalet sysselsatta 34 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 69,3 procent - Det relativa arbetslöshetstalet 6,4 procent, 168 000 personer arbetslösa - 43 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - Antalet sysselsatta i genomsnitt 48 000 fler under januari-september år 2007 än året innan

18.10.2007

Eino H. Laurila -medaljen till Matti Pohjola och Jukka Jalava

Eino H. Laurila nationalinkomstmedaljen år 2007 har tilldelats professor Matti Pohjola och politices magister Jukka Jalava. Pohjola och Jalava har arbetat tillsammans aktivt med nationella och internationella uppgifter inom ekonomisk forskning. De har också varit initiativkraftiga när det gäller utveckling och förbättring av användbarheten av uppgiftsinnehållet i nationalräkenskaperna.

18.9.2007

Sysselsättning och arbetslöshet i augusti 2007

- Antalet sysselsatta 52 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 71,5 procent - Det relativa arbetslöshetstalet 5,9 procent, 162 000 personer arbetslösa - 49 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - Antalet sysselsatta i genomsnitt 51 000 fler under januari-augusti år 2007 än året innan

31.8.2007

Vart femte antennhushåll utan digitalbox i mitten av augusti

Före mitten av augusti hade 76 procent av de 2,3 miljoner finländska hushållen med television skaffat en digitalbox eller digital-tv. I maj hade 69 procent av tv-hushållen en digitalbox eller digital-tv. Av antennhushållen hade 82 procent en digitalbox. 18 procent, dvs. mer än 220 000 antennhushåll var alltså fortfarande utan digitalbox trots att Finland övergår till digitaltid den 1 september. Uppgifterna grundar sig på den enkät om apparater som görs fyra gånger om året i samband med Statistikcentralens konsumentbarometer. I enkäten deltog 1-17 augusti 1 535 hushåll.

21.8.2007

Sysselsättning och arbetslöshet i juli 2007

- Antalet sysselsatta 55 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 72,9 procent - Det relativa arbetslöshetstalet 5,9 procent, 161 000 personer arbetslösa - 32 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - Antalet sysselsatta i genomsnitt 50 000 fler under januari-juli år 2007 än året innan

24.7.2007

Sysselsättning och arbetslöshet i juni 2007

- Antalet sysselsatta 60 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 73,5 procent - Det relativa arbetslöshetstalet 7,4 procent, 209 000 personer arbetslösa - 37 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - Antalet sysselsatta i genomsnitt 49 000 fler under januari-juni år 2007 än året innan

5.7.2007

Drygt fyra procent av Finlands landareal är bebyggd mark

Den bebyggda markens andel av Finlands landareal har stigit till mer än 4 procent år 2005. Jordbruksmarken utgör omkring 9 procent, skog 77 och övrig mark 10 procent av landarealen. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens färska publikation över miljöstatistik 2007.

19.6.2007

Sysselsättning och arbetslöshet i maj 2007

- Antalet sysselsatta 60 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 70,2 procent - Det relativa arbetslöshetstalet 8,5 procent, 232 000 personer arbetslösa - 47 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - Antalet sysselsatta i genomsnitt 47 000 fler under januari-maj år 2007 än under motsvarande period året innan

1.6.2007

Vart tredje tv-hushåll utan digitalbox i maj

Före maj hade 69 procent av de 2,3 miljoner finländska hushållen med television skaffat en digitalbox eller digital-tv. I februari hade 64 procent av tv-hushållen en digitalbox eller digital-tv. Uppgifterna grundar sig på den enkät om apparater som görs fyra gånger om året i samband med Statistikcentralens konsumentbarometer. I enkäten deltog i maj 1 546 hushåll.

30.5.2007

Omsättningen inom servicenäringarna ökade mest i Birkaland

Enligt Statistikcentralens färska specialutredning ökade omsättningen inom servicenäringarna år 2006 snabbast i Birkaland av landskapen på finländska fastlandet. Förutom i Birkaland ökade omsättningen snabbare än i genomsnitt också i Satakunta, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Egentliga Tavastland, Södra Savolax, Österbotten och Nyland. År 2006 ökade den totala omsättningen för arbetsställen inom servicenäringarna i alla landskap på finländska fastlandet med i genomsnitt 6,9 procent jämfört med föregående år. Omsättningen inom servicenäringarna ökade i alla landskap under år 2006.

22.5.2007

Sysselsättning och arbetslöshet i april 2007

- Antalet sysselsatta 72 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 69,2 procent - Det relativa arbetslöshetstalet 7,2 procent, 191 000 personer arbetslösa - 44 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - Antalet sysselsatta i genomsnitt 44 000 fler under januari-april år 2007 än under motsvarande period året innan

16.5.2007

En ägarbostad finns fortfarande på finländarnas önskelista

Av de finländska hushållen bodde 67 procent i ägarbostad år 2005. En ägarbostad är dock ett mål för 86 procent av finländarna, en hyresbostad bara för var tionde. Av höginkomsttagarna ville drygt 90 procent bo, och bodde också, i en ägarbostad. Av låginkomstagarna hade drygt 70 procent velat bo i en ägarbostad, men bara en femtedel hade uppnått sitt mål. Ägarboende gynnas, eftersom man anser att ägarbostaden är en bra placering och att den är ekonomiskt fördelaktig. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens rapport Suomalaisten asumistavoitteet ja mahdollisuudet(ung. Finländarnas boendemål och möjligheter), som baserar sig på en omfattande intervjuundersökning.

24.4.2007

Sysselsättning och arbetslöshet i mars 2007

- Antalet sysselsatta 51 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 68,7 procent - Det relativa arbetslöshetstalet 7,7 procent, 203 000 personer arbetslösa - 60 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - Antalet sysselsatta 34 000 fler under det första kvartalet år 2007 än året innan

12.4.2007

Barnens föräldrar bor allt oftare på olika håll

Bara sex av tio finländska barn föds till gifta föräldrar. Allt fler barn föds till föräldrar som är sammanboende eller till ensamförsörjande mödrar. Sammanboendet är dock ofta en temporär familjeform och en del av föräldrarna gifter sig efter att barnet är fött.

3.4.2007

Utnämningar vid Statistikcentralen

Statistikcentralen har utnämnt dataadministrationsdirektör samt direktörer för enheterna Individstatistik, Välfärdsstatistik, Priser och löner samt Ekonomistatistik.

20.3.2007

Sysselsättning och arbetslöshet i februari 2007

- Antalet sysselsatta 25 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 68,1 procent - Antalet arbetslösa 22 000 färre än året innan - Det relativa arbetslöshetstalet 7,5 procent, 197 000 personer arbetslösa - 59 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

19.3.2007

Samlingspartiet tog revansch efter förlusten i det föregående riksdagsvalet

Enligt Statistikcentralens valanalys ökade samlingspartiets väljarstöd inte bara i centerns och sdp:s starka områden utan partiet hade en jämn framgång i olika röstningsområden.

12.3.2007

Information om riksdagsvalet via Statistikcentralens valinformationstjänst

I Statistikcentralens avgiftsfria valinformationstjänst på internet publiceras statistikuppgifter om riksdagsvalet 2007. Statistik över kandidatnomineringen finns redan på adressen tilastokeskus.fi/eduskuntavaalit. Fr.o.m. valkvällen 18.3.2007 kompletteras uppgifterna med statistik, analyser och kartor i realtid i takt med att valresultatet blir klart.

2.3.2007

En miljon finländska hushåll fortfarande utan digitalbox

Fram till mitten av februari hade 60 procent av totalt drygt 2,4 miljoner finländska hushåll skaffat en digitalbox eller digital-TV. I slutet av fjolåret hade omkring hälften av hushållen en digitalbox eller digital-TV. Totalt 93 procent av hushållen äger en TV-apparat; av de här hushållen hade 64 procent en digitalbox i februari. Uppgifterna grundar sig på den enkät om apparater som görs fyra gånger om året i samband med Statistikcentralens konsumentbarometer. I enkäten deltog i februari 1 568 hushåll.

1.3.2007

Bruttonationalprodukten ökade i fjol med 5,5 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten med 5,5 procent år 2006. Bruttonationalprodukten, dvs. det sammanlagda förädlingsvärdet av producerade varor och tjänster, var i fjol 168 miljarder euro.

20.2.2007

Sysselsättning och arbetslöshet i januari 2007

- Antalet sysselsatta 27 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 67,1 procent - Antalet arbetslösa 31 000 färre än året innan - Det relativa arbetslöshetstalet 7,6 procent, 195 000 personer arbetslösa - 57 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

8.2.2007

Över hälften av internetanvändarna läser nättidningar

Enligt Statistikcentralens rapport Suomalaiset tietoyhteiskunnassa 2006 (ung. Finländarna i informationssamhället) använde över tre miljoner av 15-74-åringarna internet på våren 2006. 23 procent av finländarna använde inte alls internet. Bland de äldre åldersklasserna är andelen internetanvändare fortfarande klart lägre än bland de yngre åldersklasserna. När det gäller olika sätt att använda internet har läsandet av nättidningar, internetsamtal, snabbmeddelanden via nätet, ärenden i nätbanken och köp via webbshop ökat mest. Sex av tio internetanvändare meddelade att de läser nättidningar.

24.1.2007

Utnämningar vid Statistikcentralen

Filosofie licentiat Kari Lehto har utnämnts till datateknikdirektör för enheten Datateknik- och metodtjänster för en femårsperiod fr.o.m. 1.4.2007. Lehto har senast verkat som dataförvaltningschef vid Skogsforskningsinstitutet.

23.1.2007

Sysselsättning och arbetslöshet i december 2006

- Antalet sysselsatta 59 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 69,1 procent - Antalet arbetslösa 31 000 färre än året innan - Det relativa arbetslöshetstalet 6,4 procent, 168 000 personer arbetslösa - 30 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - År 2006 i genomsnitt 43 000 fler sysselsatta än år 2005 - Det relativa arbetslöshetstalet 7,7 procent år 2006

12.1.2007

Produktutvecklingen koncentrerad till Nyland

Av de 5,5 miljarder euro som använts för forskning och produktutveckling riktades 42 procent, dvs. 2,3 miljarder euro till Nyland år 2005. Forskning och produktutveckling har koncentrerats till fyra landskap: Nylands, Birkalands, Egentliga Finlands och Norra Österbottens sammanlagda andel av hela landets forskningsutgifter var nästan 82 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nya publikation Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2005.