Socialskydd

Innehåll

Sociala utgifter efter målgrupp

Målgrupp 2010   2018   2019  
  mn € % mn € % mn € %
Sjukdom och hälsa 13 468 24,6 15 612 22,2 16 222 22,5
Funktionshinder 6 427 11,7 6 614 9,4 6 781 9,4
Ålderdom 19 171 35,0 29 743 42,4 30 872 42,8
Änka/änkling, anhöriga 1 724 3,1 1 831 2,6 1 844 2,6
Familj och barn 5 845 10,7 6 879 9,8 7 118 9,9
Arbetslöshet 4 370 8,0 4 281 6,1 3 930 5,4
Boende 923 1,7 2 089 3,0 2 107 2,9
Övrig social trygghet 1 425 2,6 1 968 2,8 2 039 2,8
Förvaltning 1 480 2,7 1 210 1,7 1 204 1,7
Totalt 54 832 100 70 229 100 72 117 100
% i förhållande till BNP 29,3   30,0   30,0  

Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 25.5.2021

Mottagare av familjeförmåner

  2000 2010 2019 2020
Föräldradagpenningar        
Mammor 97 359 103 577 80 067 79 666
Pappor 42 924 56 393 58 409 58 170
Mottagare av moderskapsunderstöd 1) 55 228 60 188 44 351 49 177
Barnbidrag, december        
Mottagare 586 834 561 534 541 065 538 210
Barn 1 063 680 1 014 910 985 832 977 024
Barnavårdsstöd 31.12        
Mottagare 84 657 89 701 71 074 66 968
Barn 126 963 126 995 87 344 80 811
Underhållsstöd 31.12        
Mottagare . . 66 384 71 303 69 954
Barn 107 962 97 776 103 764 101 814

1) Inkl. adoptionsbidrag

Källa: FPA

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 24.3.2021

Bostadsbidrag

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: FPA

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 24.3.2021

Mottagare av arbetslöshetsförmåner 31.12.2020

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källor: FPA
Finansinspektionen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 20.4.2021

Pensionstagare

Pensionsslag 2000 2010 2019 2020
Ålderspension 869 672 1 093 267 1 384 385 1 397 155
Arbetslöshetspension 54 291 33 938 - -
Invalidpension 276 269 267 248 197 492 193 629
Deltidspension 24 533 28 764 1 041 291
Specialpensioner för lantbruksföretagare 40 845 24 330 9 523 8 409
Efterlevandepension 252 798 263 176 248 711 220 395
Barnpension 28 476 22 503 16 288 15 994
Totalt 1) 1 284 145 1 463 835 1 612 473 1 617 561

1) En och samma person kan få flera slags pensioner samtidigt

Källa: Pensionsskyddscentralen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 31.3.2021

Fördelningen av totalpensionen bland pensionstagarna 31.12.2020

I Finland bosatta personer som får ålderspension (exkl. partiell ålderspension), invalidpension eller specialpension för lantbruksföretagare

Totalpension, €/månad Totalt % Män % Kvinnor %
0–   799 50 053 3,3 16 410 2,4 33 643 4,1
800–1 099 292 619 19,5 114 640 16,9 177 979 21,7
1 100–1 399 299 087 19,9 106 105 15,6 192 982 23,5
1 400–1 699 231 888 15,4 92 599 13,6 139 289 17,0
1 700–1 999 192 959 12,8 88 583 13,0 104 376 12,7
2 000–2 299 139 537 9,3 72 584 10,7 66 953 8,1
2 300–2 599 92 826 6,2 52 718 7,7 40 108 4,9
2 600–2 899 61 066 4,1 36 965 5,4 24 101 2,9
2 900–3 199 40 862 2,7 26 299 3,9 14 563 1,8
3 200– 101 163 6,7 73 418 10,8 27 745 3,4
Totalt 1 502 060 100 680 321 100 821 739 100
Medelpension, €/månad 1 762   1 983   1 579  

Källa: Pensionsskyddscentralen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 31.3.2021

 

Ämnesområde: Socialskydd

Senast uppdaterad 3.11.2021