Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.10.2021

Sysselsättningen ökade mera återhållsamt i september

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 17 000 fler i september 2021 än året innan. Under tredje kvartalet var antalet sysselsatta 61 000 fler jämfört med året innan. Antalet arbetslösa var 11 000 färre än året innan. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var i september 72,5 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 7,6 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2011/09–2021/09, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2011/09–2021/09, 15–64-åringar

Sysselsättningen och arbetslösheten varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett säsongsfenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendsiffrornas preliminära karaktär. Nedgången i sysselsättningen våren 2020 har i säsongrensningsmodellen tolkats som en nivåförändring. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Arbetskraftsundersökningens uppgiftsinnehåll, datainsamling och estimeringsmetod förnyades i början av år 2021. De viktigaste nyckeltalen för de korrigerade tidsserierna har publicerats i StatFin-databastjänsten. Alla korrigerade tidsserier publiceras under år 2021.

Antalet sysselsatta uppgick i september 2021 till 2 527 000 (felmarginal ±34 000), dvs. 17 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 20 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 37 000 fler än i september 2020.

Det relativa sysselsättningstalet för 15–64-åringar, dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i september 71,7 procent, medan det året innan var 71,3 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år sjönk med 1,5 procentenheter till 71,3 procent från september året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 2,5 procentenheter till 72,2 procent.

Det relativa sysselsättningstalet bland 20–69-åringar var 69,7 procent, medan det året innan var 69,4 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i september 2021 till 191 000 (felmarginal ±21 000), dvs. 11 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 106 000 män och 86 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i september 7,0 procent, då det året innan var 7,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 0,1 procentenheter till 7,5 procent från september året innan och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor sjönk med 0,8 procentenheter till 6,5 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet för 15–24-åringar var i september 10,3 procent, vilket var 3,9 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet för unga var 16,1 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 4,8 procent.

Antalet 15–74-åringar utanför arbetskraften uppgick i september 2021 till 1 404 000, dvs. 17 000 färre än året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2020/09 – 2021/09 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2020/09 2021/09 2020/09 - 2021/09
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 134 4 122 –0,3
Arbetskraft totalt 2 713 2 718 0,2
Sysselsatta 2 510 2 527 0,7
– löntagare 2 165 2 171 0,3
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 345 356 3,2
Arbetslösa 203 191 –5,6
Ej i arbetskraften 1 421 1 404 –1,2
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 71,3 71,7 0,5
Relativt sysselsättningstal, 20–69-åringar 69,4 69,7 0,2
Relativt arbetslöshetstal 7,5 7,0 –0,4
Relativt arbetskraftstal 65,6 65,9 0,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för tredje kvartalet 2021

Under tredje kvartalet (juli–september) 2021 var antalet sysselsatta i genomsnitt 2 580 000, vilket var 61 000 fler än under motsvarande period år 2020. Antalet sysselsatta ökade mest inom handel (G).

Antalet arbetade timmar bland de sysselsatta under tredje kvartalet 2020 var 974,9 miljoner timmar, vilket var 0,7 procent mer än året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 191 000 under tredje kvartalet 2021, dvs. 16 000 färre än under juli–september 2020. Under tredje kvartalet 2021 var det relativa arbetslöshetstalet 6,9 procent, dvs. 0,7 procentenheter lägre än året innan.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under tredje kvartalet 2021 till 1 352  000, dvs. 58 000 färre än året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2020/III – 2021/III enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2020/III 2021/III 2020/III - 2021/III
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 726 2 771 1,7
Sysselsatta totalt 2 519 2 580 2,4
Arbetslösa totalt 207 191 –7,8
– män 108 101 –5,8
– kvinnor 99 89 –10,0
Ej i arbetskraften 1 410 1 352 –4,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.


Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av september 2021 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna samt i kommunförsöken totalt 265 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 50 000 färre än i september året innan.

Arbetslösheten sjönk i september från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Österbotten (-30 %), Södra Österbotten (-24 %), Birkaland (-24 %) och Satakunta (-23 %). Minst minskade antalet arbetslösa arbetssökande i Kajanaland (-7 %), Tavastland (-10 %) och Mellersta Finland (-10 %). I slutet av september var antalet heltidspermitterade 21 000, vilket var 36 000 färre än året innan.

I slutet av september omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 111 000 personer, dvs. 3 000 färre än i september året innan. Servicen omfattade 4,1 procent av arbetskraften.

Det fanns 29 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 9 000 färre än i september året innan. I september anmäldes 97 000 nya lediga arbetsplatser, dvs. 38 000 fler än i september året innan.

Förändringar 2020/09–2021/09 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2020/09 2021/09 2020/09 - 2021/09
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 316 265 –16,0
– arbetslösa längre än ett år 81 109 34,9
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 114 111 –2,8
– sysselsatta 23 28 24,1
– i arbetskraftsutbildning, i träning 26 22 –14,9
– i arbets- och utbildningsprövning 6 6 –5,1
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 58 54 –7,5
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 58 97 66,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Sysselsättningsöversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) samt
de senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på
Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (522,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 26.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/09/tyti_2021_09_2021-10-26_tie_001_sv.html