Offentliggöranden i kronologisk ordning

Statistikcentralens offentliggöranden av statistik i tidsordning under de senaste sex månaderna.

DatumStatistik och referens period / offentliggörandePDF-
publikation
21.10.2020Företagssaneringar 2020, 3:e kvartalet
Antalet företagssaneringar på fjolårets nivå under januari - september 2020
PDF
21.10.2020Konkurser 2020, september
Antalet konkurser minskade med 11,7 procent under januari - september 2020 jämfört med året innan
PDF
21.10.2020Offentliga sektorns underskott och skuld 2019
De offentliga samfundens underskott 1,0 procent och skuld 59,3 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2019
PDF
21.10.2020Skuldsaneringar 2020, 3:e kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade med 18,5 procent under januari - september 2020 från året innan
PDF
20.10.2020Arbetskraftsundersökning 2020, september
Arbetslösheten ökade klart i september jämfört med året innan
PDF
20.10.2020Byggnads- och bostadsproduktion 2020, augusti
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade ytterligare från året innan
PDF
20.10.2020Handelsflottan 2020, september
I september 2020 hörde 679 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
16.10.2020Brott och tvångsmedel 2020, 3:e kvartalet
Antalet bostadsinbrott ökar
PDF
16.10.2020Sysselsättning 2018
Den vanligaste näringsgrenen för unga företagare år 2018 var byggverksamhet
PDF
15.10.2020Byggnadskostnadsindex 2020, september
Byggnadskostnaderna sjönk i september med 0,2 procent från året innan
PDF
15.10.2020Förtjänstnivåindex 2020, 3:e kvartalet
Löntagarnas förtjänster för ordinarie arbetstid steg under juli-september med 1,8 procent
PDF
15.10.2020Konjunkturindikator för produktionen 2020, augusti
Produktionen inom samhällsekonomin sjönk i augusti
PDF
15.10.2020Kreditinstitutens bokslut 2020, 2:a kvartalet
Finansnettot för bankerna i Finland ökade medan rörelsevinsten minskade under andra kvartalet år 2020
PDF
15.10.2020Omsättning inom servicebranschen 2020, augusti
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i augusti
PDF
15.10.2020Omsättningsindex för industrin 2020, augusti
Omsättningen inom industrin minskade i augusti med 5,2 procent
PDF
15.10.2020Värdepappersföretag 2020, 2:a kvartalet
Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst minskade under andra kvartalet 2020
PDF
14.10.2020Bostäder och boendeförhållanden 2019
Vanligare att familjer och ensamboende bor i hyrebostäder
PDF
14.10.2020Konsumentprisindex 2020, september
Inflationen i september 0,2 procent
PDF
14.10.2020Lönesummaindex 2020, augusti
Lönesumman minskade under juni-augusti med 1,6 procent från året innan
PDF
14.10.2020Omsättning inom handeln 2020, augusti
Omsättningen och försäljningsvolymen inom handeln ökade i augusti
PDF
14.10.2020Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, augusti
Byggföretagens omsättningsökning fortsatte i augusti
PDF
13.10.2020Betalningsbalans och utlandsställning 2020, augusti
Bytesbalansen visade ett överskott i augusti, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
9.10.2020Företagstjänster 2019
Omsättningen av arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster fortsatte att öka år 2019
PDF
9.10.2020Industrins orderingång 2020, augusti
Industrins orderingång sjönk i augusti med 17,3 procent från året innan
PDF
9.10.2020Volymindex för industriproduktionen 2020, augusti
Industriproduktionen ökade i augusti från föregående månad, men minskade från året innan
PDF
7.10.2020Företagssaneringar 2019
År 2019 minskade antalet slutbehandlade företagssaneringsärenden med 17,3 procent från året innan
PDF
7.10.2020Konkurser 2019
År 2019 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 7,7 procent från året innan
PDF
7.10.2020Satelliträkenskaper för kultur 2018
Kulturens andel av ekonomin minskade något år 2018
PDF
7.10.2020Skuldsaneringar 2019
År 2019 minskade antalet slutbehandlade skuldsaneringsärenden med 9,8 procent från året innan
PDF
6.10.2020Första registreringar av motorfordon 2020, september
I september 2020 registrerades 8 424 nya personbilar
PDF
6.10.2020Inrikes sjötrafik 2020, augusti
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i augusti
PDF
6.10.2020Utrikes sjöfart 2020, augusti
Sjötransporter minskade i augusti
PDF
1.10.2020Energiräkenskaper 2018
Energianvändningen inom industrin ökade med tre procent år 2018
PDF
1.10.2020Luftutsläpp efter näringsgren 2018
Finländarnas växthusgasutsläpp ökade år 2018 - utsläppen av föroreningar fortsatte att minska
PDF
1.10.2020Reparationsbyggande 2019
Servicebyggnader reparerades för 1,8 miljarder euro
PDF
30.9.2020Energianskaffning och -förbrukning 2020, 2:a kvartalet
Energiförbrukningen inom transport sjönk under koronavåren
PDF
30.9.2020Järnvägsstatistik 2020
Antalet resor inom persontrafiken på järnväg minskade till under hälften under andra kvartalet 2020
PDF
30.9.2020Omsättningsestimat för storföretag 2020, augusti
Storföretagens omsättning ökade i augusti
PDF
30.9.2020Utländska direktinvesteringar 2019
Direktinvesteringarna ökade kraftigt år 2019
 
29.9.2020Aktiebostadspriser 2020, augusti
Priserna på gamla aktiebostäder steg i augusti i de flesta stora städerna
PDF
29.9.2020Yrkesutbildning 2019
Antalet studerande i yrkesutbildning 320 100
 
28.9.2020Konsumenternas förtroende 2020, september
Konsumenternas syn på arbetslöshetsutvecklingen blev dystrare - planerna på att köpa bostad och ta lån fler än någonsin
PDF
25.9.2020Finansräkenskaper 2019
Hushållens nettoförmögenhet ökade år 2019
PDF
25.9.2020Finansräkenskaper 2020, 2:a kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar ökade kraftigt under andra kvartalet 2020
PDF
25.9.2020Offentliga sektorns finansräkenskaper 2020, 2:a kvartalet
De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar ökade under andra kvartalet 2020
PDF
25.9.2020Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 2:a kvartalet
De offentliga samfundens skuld ökade med 8,6 miljarder euro under andra kvartalet 2020
PDF
24.9.2020Inkvarteringsstatistik 2020, augusti
Inhemska turisters övernattningar minskade med 7 procent i augusti 2020
PDF
24.9.2020Luftfart 2020, augusti
Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 86 procent i augusti 2020
PDF
24.9.2020Omsättning inom handeln 2020, augusti
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i augusti med 5,1 procent från året innan
PDF
24.9.2020Producentprisindex 2020, augusti
Producentpriserna för industrin sjönk med 4,1 procent från augusti året innan
PDF
24.9.2020Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2019
Företagens omsättning ökade med 2,4 procent år 2019
PDF
24.9.2020Åtalade, dömda och straff 2019
Antalet bötesstraff minskade med 12 procent
PDF
23.9.2020Jordbyggnadskostnadsindex 2020, augusti
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 4,6 procent i augusti från året innan
PDF
22.9.2020Arbetskraftsundersökning 2020, augusti
Sysselsättningen minskade och arbetslösheten ökade i augusti jämfört med året innan
PDF
22.9.2020Byggnads- och bostadsproduktion 2020, juli
Kubikvolymen för beviljade bygglov fortsatte att minska
PDF
22.9.2020Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, augusti
Den preliminära folkmängden i Finland 5 532 333 i slutet av augusti
PDF
22.9.2020Statistik över vägtrafikolyckor 2020, augusti
I vägtrafiken dog 22 personer i augusti
PDF
21.9.2020Handelsflottan 2020, augusti
I augusti 2020 hörde 678 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
18.9.2020Betalningsbalans och utlandsställning 2020, 42
Bytesbalansen visade ett underskott under andra kvartalet, nettoställningen mot utlandet försvagades
PDF
18.9.2020Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2020, 2:a kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella ställning försvagages med 5,3 miljarder euro
PDF
18.9.2020Nationalräkenskaper, årsvis 2019
Bruttonationalprodukten ökade med 1,1 procent år 2019
PDF
18.9.2020Sektorräkenskaper kvartalsvis 2020, 2:a kvartalet
Hushållens sparkvot ökande under andra kvartalet
PDF
18.9.2020Skatter och avgifter av skattenatur 2019
Skatteutfallet ökade med 2,5 procent år 2019
PDF
18.9.2020Utrikeshandel med varor och tjänster 2020, 2:a kvartalet
Utrikeshandeln minskade markant under andra kvartalet 2020
PDF
16.9.2020Konkurser 2020, augusti
Antalet konkurser minskade med 8,6 procent under januari - augusti 2020 jämfört med året innan
PDF
16.9.2020Varutransporter inom vägtrafiken 2020, 2:a kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil minskade något under andra kvartalet 2020
PDF
15.9.2020Byggnadskostnadsindex 2020, augusti
Byggnadskostnaderna vände nedåt med 0,5 procent i augusti jämfört med föregående år
PDF
15.9.2020Konjunkturindikator för produktionen 2020, juli
Produktionen inom samhällsekonomin sjönk i juli från året innan, en ökning från föregående månad
PDF
15.9.2020Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, juli
Ökningen av omsättningen inom anläggningsföretag var fortsatt stark
PDF
15.9.2020Omsättningsindex för industrin 2020, juli
Omsättningen inom industrin minskade i juli med 10,3 procent
PDF
14.9.2020Konsumentprisindex 2020, augusti
Inflationen i augusti 0,2 procent
PDF
14.9.2020Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2020, 2:a kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 0,6 procent på årsnivå
 
14.9.2020Lönesummaindex 2020, juli
Lönesumman minskade under maj-juli med 3,0 procent från året innan
PDF
14.9.2020Omsättning inom handeln 2020, juli
Omsättningen inom handeln vände uppåt i juli
PDF
14.9.2020Omsättning inom servicebranschen 2020, juli
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i juli
PDF
11.9.2020Betalningsbalans och utlandsställning 2020, juli
Bytesbalansen visade ett underskott i juli, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
11.9.2020Prisindex för offentliga utgifter 2020, 2:a kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter steg inom staten medan kommunalekonomin sjunk
PDF
10.9.2020Energipriser 2020, 2:a kvartalet
Av bränslen steg bara priset på skogsflis under andra kvartalet
PDF
10.9.2020Industrins orderingång 2020, juli
Industrins orderingång sjönk i juli med 28,5 procent från året innan
PDF
10.9.2020Lönsamhetsundersökningar 2018
Arbetsproduktiviteten ökade inte nämnvärt år 2019
PDF
10.9.2020Miljöskatter 2018
Merparten av miljöskatterna år 2018 var energiskatter - hushållen betalade en tredjedel av dem
PDF
10.9.2020Volymindex för industriproduktionen 2020, juli
Industriproduktionen ökade i juli från föregående månad men sjönk från året innan
PDF
8.9.2020Arbetskraftskostnadsindex 2020, 2:a kvartalet
Den privata sektorn kostnaden för arbetad timme steg med 0,8 procent under april-juni från året innan
PDF
4.9.2020Första registreringar av motorfordon 2020, augusti
I augusti 2020 registrerades 8 485 nya personbilar
PDF
4.9.2020Inrikes sjötrafik 2020, juli
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i juli
PDF
4.9.2020Kommunekonomi 2019
Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård ökade år 2019 med nästan en miljard från året innan
PDF
4.9.2020Utrikes sjöfart 2020, juli
Sjötransporter minskade i juli
PDF
3.9.2020Fastighetspriser 2020, 2:a kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under april-juni med 1,3 procent från året innan
 
3.9.2020Finländarnas resor 2020, 13
Finländarnas resor stannade av våren 2020
PDF
31.8.2020Arbetskraftsundersökning 2019, 17
Vanligt bland löntagare att själv bokföra arbetstid
PDF
31.8.2020Lönestrukturstatistik 2019
Medianen för löntagarnas timlöner 17,9 euro år 2019
PDF
31.8.2020Omsättningsestimat för storföretag 2020, juli
Storföretagens omsättning var nästan oförändrad i juli jämfört med föregående månad
PDF
28.8.2020Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2020, 2:a kvartalet
Bruttonationalprodukten minskade med 4,5 procent från föregående kvartal
PDF
27.8.2020Aktiebostadspriser 2020, juli
Priserna på gamla aktiebostäder steg i juli jämfört med juni
PDF
27.8.2020Förtjänstnivåindex 2020, 2:a kvartalet
Löntagarnas förtjänster för ordinarie arbetstid steg under april-juni med 1,5 procent
PDF
27.8.2020Inkvarteringsstatistik 2020, juli
Inhemska turisters övernattningar minskade bara med 2 procent i juli 2020
PDF
27.8.2020Järnvägsstatistik 2019
Persontrafiken på Finlands järnvägar fortsatte att öka år 2019
PDF
27.8.2020Konsumenternas förtroende 2020, augusti
Konsumenternas förtroende försvagades i augusti
PDF
27.8.2020Luftfart 2020, juli
Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 89 procent i juli 2020
PDF
27.8.2020Stenkolsförbrukning 2020, juni
Stenkolsförbrukningen minskade med 34 procent under januari - juni
PDF
26.8.2020Konkurser 2020, juli
Antalet konkurser minskade med 6,0 procent under januari - juli 2020 jämfört med året innan
PDF
26.8.2020Omsättning inom handeln 2020, juli
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i juli med 5,4 procent från året innan
PDF
25.8.2020Arbetskraftsundersökning 2020, juli
Antalet sysselsatta minskade och arbetslösheten ökade i juli
PDF
25.8.2020Byggnads- och bostadsproduktion 2020, juni
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade ytterligare
PDF
25.8.2020Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, juli
Den preliminära folkmängden i Finland 5 530 706 i slutet av juli
PDF
24.8.2020Jordbyggnadskostnadsindex 2020, juli
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 4,2 procent i juli från året innan
PDF
24.8.2020Producentprisindex 2020, juli
Producentpriserna för industrin sjönk med 5,0 procent från juli året innan
PDF
21.8.2020Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 2:a kvartalet
Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade med 0,3 procent under januari - juni 2020
PDF
20.8.2020Adoptioner 2019
Antalet adoptioner minskade
PDF
20.8.2020Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2019
Slutlig finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet i statsbudgeten år 2019
PDF
20.8.2020Handelsflottan 2020, juli
I juli 2020 hörde 679 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
20.8.2020Statistik över vägtrafikolyckor 2020, juli
I vägtrafiken dog 25 personer i juli
PDF
20.8.2020Utrikes sjöfart 2019
Sjötransporterna minskade med två procent år 2019
PDF
18.8.2020Industrins och handelns lagerstatistik 2020, 2:a kvartalet
Värdet av företagens lager minskade under andra kvartalet 2020
PDF
18.8.2020Undersökning om lediga arbetsplatser 2020, 2:a kvartalet
Färre lediga arbetsplatser under andra kvartalet än för ett år sedan
PDF
17.8.2020Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2020, 2:a kvartalet
Priserna på produktioninsatser inom jordbruket sjönk med 4,9 procent - bränslepriserna rasade med nästan en tredjedel
PDF
17.8.2020Producentprisindex för lantbruk 2020, 2:a kvartalet
Producentpriserna inom lantbruket sjönk med drygt 5 procent - orsaken återgången till normal prisnivå efter bortfallsåret
PDF
14.8.2020Byggnadskostnadsindex 2020, juli
Byggnadskostnaderna steg i juli med 0,4 procent från året innan
PDF
14.8.2020Konjunkturindikator för produktionen 2020, juni
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i juni från året innan, en ökning från föregående månad
PDF
14.8.2020Konsumentprisindex 2020, juli
Inflationen i juli 0,6 procent
PDF
14.8.2020Omsättningsindex för industrin 2020, juni
Omsättningen inom industrin minskade i juni med 7,7 procent
PDF
14.8.2020Statistik över företagsstöd 2019
De direkta företagsstöden ökade med 0,5 procent år 2019
PDF
14.8.2020Timlöner inom den privata sektorn 2019
Medeltimlönen för timavlönade inom den privata sektorn 16,5 euro år 2019
PDF
13.8.2020Betalningsbalans och utlandsställning 2020, juni
Bytesbalansen visade ett underskott i juni, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
13.8.2020Kreditinstitutens bokslut 2020, 1:a kvartalet
Rörelsevinsten för bankerna i Finland var 640 miljoner euro under första kvartalet år 2020
PDF
13.8.2020Lönesummaindex 2020, juni
Lönesumman minskade under april-juni med 4,4 procent från året innan
PDF
13.8.2020Omsättning inom handeln 2020, juni
Omsättningen och försäljningsvolymen inom handeln minskade i juni från året innan, men ökade från föregående månad
PDF
13.8.2020Omsättning inom servicebranschen 2020, juni
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i juni
PDF
13.8.2020Värdepappersföretag 2020, 1:a kvartalet
Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst ökade under första kvartalet 2020
PDF
12.8.2020Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, juni
Byggföretagens omsättning ökade med 2,5 procent i juni
PDF
10.8.2020Industrins orderingång 2020, juni
Industrins orderingång sjönk i juni med 11,8 procent från året innan
PDF
10.8.2020Volymindex för industriproduktionen 2020, juni
Industriproduktionen sjönk i juni både från föregående månad och från året innan
PDF
6.8.2020Bostadshyror 2020, 2:a kvartalet
De fritt finansierade hyrorna steg mest i huvudstadsregionen och i Åbo
 
6.8.2020Första registreringar av motorfordon 2020, juli
I juli 2020 registrerades 9 101 nya personbilar
 
4.8.2020Inrikes sjötrafik 2020, juni
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i juni
PDF
4.8.2020Utrikes sjöfart 2020, juni
Sjötransporter minskade i juni
PDF
31.7.2020Aktiebostadspriser 2020, juni
Prisdifferentieringen på gamla aktiebostäder fortsatte när bostadsköpen återhämtade sig i juni
 
31.7.2020Omsättningsestimat för storföretag 2020, juni
Storföretagens omsättning ökade i juni från föregående månad, men minskade från året innan
PDF
30.7.2020Inkvarteringsstatistik 2020, juni
Utländska turisters övernattningar minskade med 93 procent i juni 2020
PDF
30.7.2020Luftfart 2020, juni
Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 96 procent i juni 2020
PDF
27.7.2020Konsumenternas förtroende 2020, juli
Konsumenternas förtroende redan högre än sitt medelvärde - stora inköp lockar
PDF
24.7.2020Producentprisindex 2020, juni
Producentpriserna för industrin sjönk med 4,4 procent från juni året innan
PDF
24.7.2020Producentprisindex för tjänster 2020, 2:a kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 0,6 procent under april-juni från året innan
PDF
23.7.2020Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, juni
Utvandringarna från Finland färre än 5 000 under början av året
PDF
23.7.2020Jordbyggnadskostnadsindex 2020, juni
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 5,3 procent i juni från året innan
PDF
23.7.2020Nya och nedlagda företag 2020, 1:a kvartalet
Antalet nya företag ökade med 10 procent under första kvartalet år 2020
PDF
23.7.2020Omsättning inom handeln 2020, juni
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i juni med 4,8 procent från året innan
PDF
23.7.2020Statistik över vägtrafikolyckor 2020, juni
I vägtrafiken dog 19 personer i juni
PDF
21.7.2020Arbetskraftsundersökning 2020, juni
Sysselsättningen minskade och arbetslösheten ökade klart i juni
PDF
21.7.2020Byggnads- och bostadsproduktion 2020, maj
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade
PDF
20.7.2020Handelsflottan 2020, juni
I juni 2020 hörde 680 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
15.7.2020Byggnadskostnadsindex 2020, juni
Byggnadskostnaderna steg i juni med 0,5 procent från året innan
PDF
15.7.2020Företagssaneringar 2020, 2:a kvartalet
Antalet företagssaneringar ökade med 13,9 procent under januari - juni 2020 från året innan
PDF
15.7.2020Konjunkturindikator för produktionen 2020, maj
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i maj
PDF
15.7.2020Konkurser 2020, juni
Antalet konkurser på fjolårets nivå under januari - juni 2020
PDF
15.7.2020Omsättning inom handeln 2020, maj
Omsättningen och försäljningsvolymen inom handeln minskade i maj
PDF
15.7.2020Omsättningsindex för industrin 2020, maj
Omsättningen inom industrin minskade i maj med 8,9 procent
PDF
15.7.2020Skuldsaneringar 2020, 2:a kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade med 29,2 procent under januari - juni 2020 från året innan
PDF
14.7.2020Brott och tvångsmedel 2020, 2:a kvartalet
Antalet misshandelsfall på restauranger halverades i början av året
PDF
14.7.2020Konsumentprisindex 2020, juni
Inflationen i juni -0,0 procent
PDF
14.7.2020Lönesummaindex 2020, maj
Lönesumman minskade under mars-maj med 2,9 procent från året innan
PDF
14.7.2020Omsättning inom servicebranschen 2020, maj
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i maj
PDF
14.7.2020Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, maj
Byggföretagens omsättningsökning fortsatte i maj
PDF
13.7.2020Betalningsbalans och utlandsställning 2020, maj
Bytesbalansen visade ett underskott i maj, ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
10.7.2020Industrins orderingång 2020, maj
Industrins orderingång sjönk i maj med 28,4 procent från året innan
PDF
10.7.2020Volymindex för industriproduktionen 2020, maj
Industriproduktionen sjönk i maj både från föregående månad och från året innan
PDF
7.7.2020Inrikes sjötrafik 2020, maj
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i maj
 
7.7.2020Utrikes sjöfart 2020, maj
Sjötransporter minskade i maj
PDF
6.7.2020Första registreringar av motorfordon 2020, juni
I juni 2020 minskade första registreringarna av nya personbil med 23,9 procent
 
2.7.2020Industriproduktion 2019
Värdet av industriproduktionen 93 miljarder euro år 2019
PDF
30.6.2020Aktiebostadspriser 2020, maj
Priserna på gamla aktiebostäder steg på årsnivå i Helsingfors och Tammerfors
PDF
30.6.2020Energianskaffning och -förbrukning 2020, 1:a kvartalet
Totalförbrukningen av energi sjönk med 11 procent under januari - mars
PDF
30.6.2020Järnvägsstatistik 2020
Passagerartrafiken på järnvägarna minskade med 21 procent under första kvartalet 2020
PDF
30.6.2020Omsättningsestimat för storföretag 2020, maj
Storföretagens omsättning ökade i maj från föregående månad, men minskade från året innan
PDF
29.6.2020Konsumenternas förtroende 2020, juni
Konsumenternas förtroende återhämtade sig ytterligare i juni
PDF
26.6.2020Finansräkenskaper 2020, 1:a kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar minskade kraftigt under första kvartalet 2020
PDF
26.6.2020Offentliga sektorns finansräkenskaper 2020, 1:a kvartalet
De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar minskade under första kvartalet 2020
PDF
26.6.2020Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 1:a kvartalet
De offentliga samfundens skuld ökade med 12,3 miljarder euro under första kvartalet 2020
PDF
25.6.2020Inkvarteringsstatistik 2020, maj
Inhemska turisters övernattningar minskade med 74 procent i maj 2020
PDF
25.6.2020Luftfart 2020, maj
Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 98 procent i maj 2020
PDF
25.6.2020Omsättning inom handeln 2020, maj
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i maj med 5,0 procent från året innan
PDF
24.6.2020Arbetskraftsundersökning 2020, maj
Sysselsättningen försämrades och arbetslösheten ökade i maj jämfört med året innan
PDF
24.6.2020Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, maj
Den preliminära folkmängden i Finland 5 528 008 i slutet av maj
PDF
24.6.2020Månadslöner inom den privata sektorn 2019
Medianlönen för månadsavlönade inom den privata sektorn 3 350 euro
PDF
24.6.2020Producentprisindex 2020, maj
Producentpriserna för industrin sjönk med 7,1 procent från maj året innan
PDF
23.6.2020Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade
PDF
23.6.2020Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 6,8 procent i maj från året innan
PDF
22.6.2020Betalningsbalans och utlandsställning 2020, 41
Bytesbalansen visade ett underskott under första kvartalet, nettoställningen mot utlandet försvagades
PDF
22.6.2020Internationell prisjämförelse 2019
Stora skillnader i de europeiska ländernas konsumentpriser år 2019
PDF
22.6.2020Utrikeshandel med varor och tjänster 2020, 1:a kvartalet
Resor minskade tydligt under första kvartalet 2020
PDF
18.6.2020Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2020, 1:a kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella ställning försvagages med 0,3 miljarder euro
PDF
18.6.2020Handelsflottan 2020, maj
I maj 2020 hörde 680 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
18.6.2020Nationalräkenskaper, årsvis 2019
Bruttonationalprodukten ökade med 1,1 procent år 2019
PDF
18.6.2020Sektorräkenskaper kvartalsvis 2020, 1:a kvartalet
Hushållens sparkvot ökade och företagens vinstkvot minskade under första kvartalet 2020
PDF
18.6.2020Statistik över skuldsättning 2019
Huvudstadsregionen hade de största bostadslånen
PDF
17.6.2020Avfallsstatistik 2018
Mängden avfall år 2018 tillbaka till nivån år 2016 - andelen avfall som återvinns som material ökade något
PDF
17.6.2020Konkurser 2020, maj
Antalet konkurser ökade med 5,5 procent under januari - maj 2020 från året innan
PDF
17.6.2020Olycksfall i arbetet 2018
Risken för olycksfall i arbetet har minskat bland lantbruksföretagare under de senaste tio åren
PDF
17.6.2020Varutransporter inom vägtrafiken 2020, 1:a kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil var oförändrad under första kvartalet 2020
PDF
16.6.2020Gymnasieutbildning 2019
Antalet studerande i gymnasieutbildning 105 200
PDF
16.6.2020Konjunkturindikator för produktionen 2020, april
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i april
PDF
16.6.2020Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2020, 1:a kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 1,3 procent på årsnivå
PDF
16.6.2020Statistik över vägtrafikolyckor 2020, maj
I vägtrafiken dog 13 personer i maj
PDF
15.6.2020Byggnadskostnadsindex 2020, maj
Byggnadskostnaderna steg i maj med 0,3 procent från året innan
PDF
15.6.2020Konsumentprisindex 2020, maj
Inflationen i maj -0,2 procent
PDF
15.6.2020Omsättning inom handeln 2020, april
Omsättningen och försäljningsvolymen inom handeln minskade i april
PDF
15.6.2020Omsättning inom servicebranschen 2020, april
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i april
PDF
15.6.2020Omsättningsindex för industrin 2020, april
Omsättningen inom industrin minskade i april med 10,4 procent
PDF
15.6.2020Prisindex för offentliga utgifter 2020, 1:a kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten
PDF
12.6.2020Betalningsbalans och utlandsställning 2020, april
Bytesbalansen visade ett underskott i april, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
12.6.2020Lönesummaindex 2020, april
Lönesumman ökade under februari-april med 0,1 procent från året innan
PDF
12.6.2020Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, april
Byggföretagens omsättning ökade med 3,8 procent i april
PDF
11.6.2020Bostadsaktiebolagens ekonomi 2019
Bostadsbolagens skötselkostnader ökade år 2019
 
11.6.2020Energipriser 2020, 1:a kvartalet
Nedgången i marknadspriserna på el och råolja syns redan i konsumentpriserna
PDF
11.6.2020Finländarnas resor 2019
Finländarnas resor till Centraleuropa ökade år 2019
PDF
11.6.2020Reparationsbyggande 2019
Bostadsägarna och bostadsaktiebolagen utförde reparationer för 6,0 miljarder euro år 2019
PDF
10.6.2020Industrins orderingång 2020, april
Industrins orderingång sjönk i april med 13,0 procent från året innan
PDF
10.6.2020Kultur 2019
Antalet verksamma inom kulturyrken och -näringsgrenar ökade ytterligare år 2019
PDF
10.6.2020Volymindex för industriproduktionen 2020, april
Industriproduktionen sjönk i april både från föregående månad och från året innan
PDF
9.6.2020Arbetskraftskostnadsindex 2020, 1:a kvartalet
Den privata sektorn kostnaden för arbetad timme steg med 1,0 procent under januari-mars från året innan
PDF
5.6.2020Inrikes sjötrafik 2020, april
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i april
PDF
5.6.2020Specialundervisning 2019
Var femte grundskoleelev fick intensifierat eller särskilt stöd
PDF
5.6.2020Utrikes sjöfart 2020, april
Sjötransporter ökade i april
PDF
4.6.2020Fastighetspriser 2020, 1:a kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under januari-mars med 1,1 procent från året innan
 
4.6.2020Första registreringar av motorfordon 2020, maj
Första registregingarna av nya personbilar minskade till hälften i maj 2020
 
2.6.2020Brott och tvångsmedel 2019, 15
Totalt 76,8 procent av de vuxna offren för familjevåld och våld i nära relationer var kvinnor
PDF
29.5.2020Befolkningsstruktur 2019
Redan hälften av Finlands befolkning med utländsk bakgrund bor i huvudstadsregionen
PDF
29.5.2020Finländska dotterbolag utomlands 2018
Finländska företag investerade i Sverige för mer än en miljard euro år 2018
PDF
29.5.2020Kommunekonomi 2019
De preliminära bokslutsuppgifterna besannar prognosen om en försvagning i kommunekonomin år 2019
PDF
29.5.2020Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2020, 1:a kvartalet
Bruttonationalprodukten minskade med 0,9 procent från föregående kvartal
PDF
29.5.2020Omsättningsestimat för storföretag 2020, april
Storföretagens omsättning minskade i april
PDF
28.5.2020Aktiebostadspriser 2020, april
Prisutvecklingen för gamla bostäder oförändrad när antalet köp rasade i april
 
28.5.2020Förtjänstnivåindex 2020, 1:a kvartalet
Löntagarnas förtjänster för ordinarie arbetstid steg under januari-mars med 1,8 procent
PDF
28.5.2020Inkvarteringsstatistik 2020, april
Inhemska turisters övernattningar minskade med 86 procent i april 2020
PDF
28.5.2020Luftfart 2020, april
Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 99 procent i april 2020
PDF
28.5.2020Sysselsättning 2019
Varannan arbetslös 60 - 64-åring är långtidsarbetslös
PDF
28.5.2020Växthusgaser 2019
Rekordlåga utsläpp av växthusgaser
PDF
27.5.2020Arbetskraftsundersökning 2020, april
Sysselsättningen försämrades i april jämfört med året innan
PDF
27.5.2020Byggnader och fritidshus 2019
Under 2000 - talet har det byggts flest fritidshus i Kuusamo
PDF
27.5.2020Konsumenternas förtroende 2020, maj
Konsumenternas förtroende återhämtade sig något i maj
PDF
27.5.2020Omsättning inom handeln 2020, april
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen minskade i april med 0,4 procent från året innan
PDF
26.5.2020Byggnads- och bostadsproduktion 2020, mars
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade
PDF
26.5.2020Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, april
Den preliminära folkmängden i Finland 5 528 737 i slutet av april
PDF
26.5.2020Inrikes sjötrafik 2019
Transporterna inom inrikes sjötrafik ökade år 2019
PDF
26.5.2020Löner inom kommunsektorn 2019
Medianlönen för månadsavlönade inom kommunsektorn 2 910 euro år 2019
PDF
25.5.2020Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 5,5 procent i april från året innan
PDF
25.5.2020Producentprisindex 2020, april
Producentpriserna för industrin sjönk med 7,0 procent från april året innan
PDF
22.5.2020Familjer 2019
Antalet småbarnfamiljer har minskat med nästan en femtedel under 2010-talet
PDF
22.5.2020Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 1:a kvartalet
Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade med 2,1 procent under januari - mars 2020
PDF
20.5.2020Bostäder och boendeförhållanden 2019
Alt bo ensam har blivit vanligare särskilt bland unga och äldre åldersgrupper 2019
PDF
20.5.2020Handelsflottan 2020, april
I april 2020 hörde 681 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
20.5.2020Konkurser 2020, april
Antalet konkurser ökade med 8,4 procent under januari - april 2020 från året innan
PDF
20.5.2020Ämnesval 2019
Andelen som studerar engelska ökar i grundskolornas lägre klasser
PDF
19.5.2020Statistik över vägtrafikolyckor 2020, april
I vägtrafiken dog 12 personer i april
PDF
19.5.2020Undersökning om lediga arbetsplatser 2020, 1:a kvartalet
Lika många lediga arbetsplatser under första kvartalet som för ett år sedan
PDF
18.5.2020Industrins och handelns lagerstatistik 2020, 1:a kvartalet
Värdet av företagens lager minskade under första kvartalet år 2020
PDF
15.5.2020Byggnadskostnadsindex 2020, april
Byggnadskostnaderna steg i april med 0,3 procent från året innan
PDF
15.5.2020Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2020, 1:a kvartalet
Billig brännolja för jordbrukarna - coronabegränsningar och överproduktion sänkte oljepriset
PDF
15.5.2020Konjunkturindikator för produktionen 2020, mars
Produktionen inom samhällsekonomin sjönk i mars
PDF
15.5.2020Omsättning inom servicebranschen 2020, mars
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i mars
PDF
15.5.2020Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, mars
Byggföretagens omsättning och försäljningsvolym fortsatte öka i mars
PDF
15.5.2020Omsättningsindex för industrin 2020, mars
Omsättningen inom industrin minskade i mars med 5,1 procent
PDF
15.5.2020Producentprisindex för lantbruk 2020, 1:a kvartalet
Coronaepidemin inverkar ännu inte på producentpriserna inom jordbruk
PDF
14.5.2020Brott och tvångsmedel 2019, 13
Antalet kvinnor som målsägande i brott har ökat, männen fortfarande i majoritet
PDF
14.5.2020Flyttningsrörelsen 2019
Den totala nettoflyttningen i huvudstadsregionen störst på minst 50 år
PDF
14.5.2020Konsumentprisindex 2020, april
Inflationen i april -0,3 procent
PDF
14.5.2020Lönesummaindex 2020, mars
Lönesumman ökade under januari-mars med 3,1 procent från året innan
PDF
14.5.2020Omsättning inom handeln 2020, mars
Ökningen av omsättningen inom handeln bröts i mars
PDF
13.5.2020Betalningsbalans och utlandsställning 2020, mars
Bytesbalansen visade ett underskott i mars, finansiella balansen i balans
PDF
13.5.2020Universitetsutbildning 2019
Antalet universitetsexamina började öka
PDF
8.5.2020Industrins orderingång 2020, mars
Industrins orderingång sjönk i mars med 9,3 procent från året innan
PDF
8.5.2020Statistik över arbetskonflikter 2019
Antalet förlorade arbetsdagar i arbetskonflikterna var näst störst under 2000-talet
PDF
8.5.2020Volymindex för industriproduktionen 2020, mars
Industriproduktionen ökade i mars både från föregående månad och från året innan
PDF
8.5.2020Ändringar i civilstånd 2019
Antalet ingångna äktenskap minskade ytterligare
PDF
7.5.2020Arbetskraftsundersökning 2019, 13
Sysselsättningen fortsatte att öka år 2019
PDF
7.5.2020Bostadshyror 2020, 1:a kvartalet
De fritt finansierade hyrorna steg mest i huvudstadsregionen
 
7.5.2020Erhållande av finskt medborgarskap 2019
Antalet personer som fick finskt medborgarskap ökade något år 2019
PDF
7.5.2020Första registreringar av motorfordon 2020, april
I april 2020 minskade första registreringarna av nya personbil med 38,6 procent
 
7.5.2020Utbildningsekonomi 2018
Driftsutgifterna för utbildning har minskat reellt efter år 2010
PDF
5.5.2020Aktiebostadspriser 2020, mars
Priserna på gamla aktiebostäder oförändrade i mars jämfört med årets början
 
5.5.2020Inrikes sjötrafik 2020, mars
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i mars
PDF
5.5.2020Statistik över levnadsförhållanden 2019
Nästan vart fjärde barn riskerar fattigdom eller social utestängning i EU
 
5.5.2020Utrikes sjöfart 2020, mars
Passagerarantalet i utrikes sjöfart minskade till under hälften i mars
PDF
30.4.2020Luftfart 2020, mars
Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade till under hälften i mars 2020
PDF
30.4.2020Omsättningsestimat för storföretag 2020, mars
Storföretagens omsättning minskade i mars
PDF
29.4.2020Finansräkenskaper 2017, 13
Beloppet av pensionsrätter uppgick till 660 miljarder euro i slutet av år 2017
PDF
29.4.2020Inkvarteringsstatistik 2020, mars
Utländska turisters övernattningar minskade med 53 procent i mars 2020
PDF
29.4.2020Stenkolsförbrukning 2020, mars
Stenkolsförbrukningen minskade med 36 procent under januari - mars
PDF
28.4.2020Byggnads- och bostadsproduktion 2020, februari
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade
PDF
28.4.2020Kultur 2018
Inom kulturbranschen studerade nästan 36 700 studerande år 2018, antalet nya studerande minskade under förra decenniet
PDF
28.4.2020Varutransporter inom vägtrafiken 2019
Varutransporterna med lastbil minskade något år 2019 jämfört med året innan
PDF
27.4.2020Konsumenternas förtroende 2020, april
Konsumenternas förtroende sjönk till dess svagaste någonsin
PDF
27.4.2020Löner inom kommunsektorn 2019
Uppdaterad version (26.5.2020)
PDF
24.4.2020Avlidna 2019
Antalet döda under första levnadsåret historiskt litet
PDF
24.4.2020Födda 2019
Minskningen av fruktsamheten avtog år 2019
PDF
24.4.2020Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, mars
Antalet födda under början av året fler än under januari - mars i fjol
PDF
24.4.2020Producentprisindex 2020, mars
Producentpriserna för industrin sjönk med 5,6 procent från mars året innan
PDF
24.4.2020Producentprisindex för tjänster 2020, 1:a kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 1,1 procent under januari-mars från året innan
PDF
23.4.2020Arbetskraftsundersökning 2020, mars
Sysselsättningen började minska i mars
PDF
23.4.2020Innovationsverksamhet 2018
Innovationsutgifterna ökade år 2018 jämfört med två år tidigare
PDF
23.4.2020Jordbyggnadskostnadsindex 2020, mars
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 2,0 procent i mars från året innan
PDF
23.4.2020Nya och nedlagda företag 2019, 4:e kvartalet
Antalet nya företag ökade med 15 procent under fjärde kvartalet år 2019
PDF
23.4.2020Omsättning inom handeln 2020, mars
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen minskade i mars med 1,3 procent från året innan
 
22.4.2020Företagssaneringar 2020, 1:a kvartalet
Antalet företagssaneringar ökade med 7,8 procent under januari - mars 2020 från året innan
PDF
22.4.2020Konkurser 2020, mars
Antalet konkurser ökade med 14,0 procent under januari - mars 2020 från året innan
PDF
22.4.2020Skuldsaneringar 2020, 1:a kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade med 74,9 procent under januari - mars 2020 från året innan
PDF
21.4.2020Offentliga sektorns underskott och skuld 2019
De offentliga samfundens underskott 1,1 procent och skuld 59,4 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2019
PDF
21.4.2020Statistik över vägtrafikolyckor 2020, mars
I vägtrafiken dog 20 personer i mars
PDF
20.4.2020Handelsflottan 2020, mars
I mars 2020 hörde 680 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
20.4.2020Hushållens konsumtion 2016
Nästan vart tredje hushåll hade ett sällskapsdjur år 2016
PDF
17.4.2020Brott och tvångsmedel 2020, 1:a kvartalet
Antalet egendomsbrott som kommit till kännedom håller på att öka
PDF
17.4.2020Energianskaffning och -förbrukning 2019, 4:e kvartalet
Användningen av fossila bränslen sjönk med 6 procent år 2019
PDF
17.4.2020Sysselsättning 2018
Stora regionala skillnader i det relativa sysselsättningstalet för 55 - 64-åringar år 2018
PDF
17.4.2020Yrkeshögskoleutbildning 2019
Deltagandet i utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen fortsatte att öka
PDF
16.4.2020Kreditinstitutens bokslut 2019, 4:e kvartalet
Rörelsevinsten för bankerna i Finland var 1,6 miljarder euro under sista kvartalet år 2019
PDF
16.4.2020Värdepappersföretag 2019, 4:e kvartalet
Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst ökade under fjärde kvartalet 2019
PDF
15.4.2020Byggnadskostnadsindex 2020, mars
Byggnadskostnaderna steg i mars med 0,4 procent från året innan
PDF
15.4.2020Konjunkturindikator för produktionen 2020, februari
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i februari
PDF
15.4.2020Omsättning inom handeln 2020, februari
Omsättningen inom handeln ökade med 1,2 procent i februari
PDF
15.4.2020Omsättningsindex för industrin 2020, februari
Omsättningen inom industrin minskade i februari med 4,2 procent
PDF
15.4.2020Vägstatistik 2019
År 2019 kördes lika många kilometer med personbilar som året innan - inom den tunga trafiken minskade antalet kilometer
PDF
14.4.2020Betalningsbalans och utlandsställning 2020, februari
Bytesbalansen visade ett underskott i februari, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
14.4.2020Konsumentprisindex 2020, mars
Inflationen i mars 0,6 procent
PDF
14.4.2020Lönesummaindex 2020, februari
Lönesumman ökade under december-februari med 2,6 procent från året innan
PDF
14.4.2020Omsättning inom servicebranschen 2020, februari
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i februari
PDF
14.4.2020Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, februari
Byggföretagens omsättning ökade med 5,9 procent i februari
PDF
9.4.2020Industrins orderingång 2020, februari
Industrins orderingång sjönk i februari med 4,9 procent från året innan
PDF
9.4.2020Inkvarteringsstatistik 2020, mars
Övernattningar minskade med 48 procent i mars 2020
PDF
9.4.2020Utsökningsärenden 2019
Totalt 258 000 utsökningsgäldenärer i slutet av år 2019
PDF
9.4.2020Volymindex för industriproduktionen 2020, februari
Industriproduktionen ökade i februari från föregående månad, men minskade från året innan
PDF
8.4.2020Inkvarteringsstatistik 2019
Efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med 3,9 procent år 2019
PDF
8.4.2020Input-output 2016
Återexportens andel 7 procent av Finlands totalexport år 2016
PDF
7.4.2020Inrikes sjötrafik 2020, februari
Transporterna inom inrikes sjötrafik ökade i februari
PDF
7.4.2020Utrikes sjöfart 2020, februari
Sjötransporterna minskade i februari
PDF
6.4.2020Första registreringar av motorfordon 2020, mars
I mars 2020 registrerades 9 194 nya personbilar