Offentliggöranden i kronologisk ordning

Statistikcentralens offentliggöranden av statistik i tidsordning under de senaste sex månaderna.

DatumStatistik och referens period / offentliggörandePDF-
publikation
28.7.2021Luftfart 2021, juni
Antalet passagerare på Finlands flygplatser fortfarande långt från 2019 års nivå i juni 2021
PDF
27.7.2021Arbetskraftsundersökning 2021, juni
Antalet sysselsatta ökade klart i juni
PDF
27.7.2021Konsumenternas förtroende 2021, juli
Konsumenternas egen ekonomi och penningsituation stabilare än någonsin i juli
PDF
27.7.2021Omsättning inom handeln 2021, juni
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i juni med 5,0 procent från året innan
PDF
26.7.2021Producentprisindex 2021, juni
Producentpriserna för industrin steg med 11,0 procent från maj året innan
PDF
26.7.2021Producentprisindex för tjänster 2021, 2:a kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 1,6 procent under april-juni från året innan
PDF
23.7.2021Jordbyggnadskostnadsindex 2021, juni
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 8,2 procent i juni från året innan
PDF
22.7.2021Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, juni
Antalet utvandrare i början av året längst i Finland under millenniet
PDF
22.7.2021Nya och nedlagda företag 2021, 1:a kvartalet
Antalet nedlagda företag ökade med en femtedel under sista kvartalet år 2020
PDF
22.7.2021Statistik över vägtrafikolyckor 2021, juni
I vägtrafiken dog 15 personer i juni
PDF
21.7.2021Företagssaneringar 2021, 1:a kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 14 procent under januari - juni 2021 från året innan
PDF
21.7.2021Konkurser 2021, juni
Antalet konkurser minskade med 4,2 procent under januari - juni 2021 från året innan
PDF
20.7.2021Byggnads- och bostadsproduktion 2021, maj
Kubikvolymen för beviljade bygglov större än året innan
PDF
15.7.2021Byggnadskostnadsindex 2021, juni
Priserna på byggmaterial fortsatte att stiga i snabb takt i juni
PDF
15.7.2021Konjunkturindikator för produktionen 2021, maj
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i maj
PDF
15.7.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, maj
Byggföretagens omsättning ökade i maj
PDF
15.7.2021Omsättningsindex för industrin 2021, maj
Omsättningen inom industrin ökade med 11,7 procent i maj
PDF
14.7.2021Brott och tvångsmedel 2021, 1:a kvartalet
Antalet sexualbrott som kommit till kännedom ökade med 27 procent
PDF
14.7.2021Konsumentprisindex 2021, juni
Inflationen i juni 2,0 procent
PDF
14.7.2021Lönesummaindex 2021, maj
Lönesumman ökade under mars-maj med 5,5 procent från året innan
PDF
14.7.2021Nationalräkenskaper, årsvis 2020
Bruttonationalprodukten sjönk med 2,9 procent år 2020
PDF
14.7.2021Omsättning inom handeln 2021, maj
Omsättningen ökade i maj inom handelns alla näringsgrenar
PDF
14.7.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, maj
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i maj
PDF
14.7.2021Skuldsaneringar 2021, 2:a kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner minskade med 2,1 procent under januari - juni 2021 från året innan
PDF
13.7.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2021, maj
Bytesbalans visade ett överskott i maj, Finland hade ett nettoinflöde av kapital från utlandet
PDF
13.7.2021Kommunalval 2021
Över hälften av väljarna förhandsröstade
PDF
9.7.2021Industrins orderingång 2021, maj
Industrins orderingång ökade i maj med 45,2 procent från året innan
PDF
9.7.2021Volymindex för industriproduktionen 2021, maj
Industriproduktionen ökade i maj både från föregående månad och från året innan
PDF
7.7.2021Handelsflottan 2021, juni
I juni 2021 hörde 678 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
7.7.2021Inrikes sjötrafik 2021, maj
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i maj
PDF
7.7.2021Utrikes sjöfart 2021, maj
Sjötransporter minskade i maj
PDF
6.7.2021Första registreringar av motorfordon 2021, juni
I juni 2021 registrerades 9 941 nya personbilar
PDF
2.7.2021Reparationsbyggande 2020
Bostadsägarna och bostadsaktiebolagen utförde reparationer för 6,4 miljarder euro år 2020
PDF
1.7.2021Industriproduktion 2020
Värdet av industriproduktionen 84 miljarder euro år 2020
PDF
1.7.2021Kreditinstitutens bokslut 2021, 1:a kvartalet
Rörelsevinsten för bankerna i Finland var 1,2 miljarder under förstä kvartalet år 2021
PDF
1.7.2021Värdepappersföretag 2021, 1:a kvartalet
Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst fortsatte ökade första kvartalet 2021
PDF
30.6.2021Energianskaffning och -förbrukning 2021, 1:a kvartalet
Totalförbrukningen av energi ökade med 6 procent under januari - mars
PDF
30.6.2021Järnvägsstatistik 2021
Antalet resor inom persontrafiken på järnväg minskade med 44 procent under det första kvartalet 2021
PDF
30.6.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, maj
Preliminär data: Omsättningen inom servicenäringarna ökade i maj
PDF
30.6.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, maj
Preliminär data: Byggföretagens omsättning ökade i maj
PDF
30.6.2021Omsättningsindex för industrin 2021, maj
Preliminär data: Omsättningen inom industrin ökade i maj
PDF
29.6.2021Aktiebostadspriser 2021, maj
Priserna på gamla aktiebostäder fortsatte att stiga i maj
PDF
29.6.2021Omsättning inom handeln 2021, maj
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i maj med 3,5 procent från året innan
PDF
29.6.2021Utsökningsärenden 2020
Totalt 274 000 utsökningsgäldenärer i slutet av år 2020
PDF
28.6.2021Konsumenternas förtroende 2021, juni
Konsumenternas förtroende starkast på över tre år
PDF
24.6.2021Finansräkenskaper 2021, 1:a kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar ökade under första kvartalet 2021
PDF
24.6.2021Inkvarteringsstatistik 2021, maj
De inhemska övernattningar återhämtade sig något i maj 2021
PDF
24.6.2021Jordbyggnadskostnadsindex 2021, februari
Korrigerat offentliggörande 02/2021: Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 1,7 procent i februari från året innan
PDF
24.6.2021Kommunalval 2021
Av de invalda i kommunalvalet 2021 är 43,9 procent nya ledamöter
PDF
24.6.2021Offentliga sektorns finansräkenskaper 2021, 1:a kvartalet
De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar ökade under första kvartalet 2021
PDF
24.6.2021Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2021, 1:a kvartalet
De offentliga samfundens skuld ökade med 1,5 miljarder euro under första kvartalet 2021
PDF
24.6.2021Producentprisindex 2021, maj
Producentpriserna för industrin steg med 11,2 procent från maj året innan
PDF
24.6.2021Statistik över skuldsättning 2020
Bostadshushållen i huvudstadsregionen har mest bostadsskuld
PDF
23.6.2021Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2021, 1:a kvartalet
De offentliga samfundens finansiella ställning förbättrades något från föregående kvartal
PDF
23.6.2021Jordbyggnadskostnadsindex 2021, maj
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 8,6 procent i maj från året innan
PDF
23.6.2021Luftfart 2021, maj
Antalet passagerare på Finlands flygplatser fortfarande långt från 2019 års nivå i maj 2021
PDF
23.6.2021Sektorräkenskaper kvartalsvis 2021, 1:a kvartalet
Hushållens sparkvot fortfarande hög under första kvartalet
PDF
22.6.2021Arbetskraftsundersökning 2021, maj
Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade i maj jämfört med året innan
PDF
22.6.2021Byggnads- och bostadsproduktion 2021, april
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade än året innan
PDF
22.6.2021Finländarnas resor 2021, 13
Den andra coronavåren fick finländarna att resa inrikes under januari-april 2021
PDF
22.6.2021Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, maj
Den preliminära folkmängden i Finland 5 539 718 i slutet av maj
PDF
22.6.2021Internationell prisjämförelse 2020
Stor variation i de europeiska konsumentpriserna: de dyraste och förmånligaste finns utanför EU-länderna
PDF
22.6.2021Kommunalval 2021
Kommunalvalet 2021, resultatet av kontrollräkningen
PDF
22.6.2021Statistik över vägtrafikolyckor 2021, maj
I vägtrafiken dog 21 personer i maj
PDF
18.6.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2021, 41
Bytesbalansen visade ett underskott under första kvartalet, nettoställningen mot utlandet förstärktes
PDF
18.6.2021Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2021, 1:a kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 1,2 procent på årsnivå
PDF
18.6.2021Utrikeshandel med varor och tjänster 2021, 1:a kvartalet
Exporten av tjänster nedåtgående under första kvartalet 2021
PDF
18.6.2021Ändringar i civilstånd 2020
Minskningen av antalet ingångna äktenskap avtog
PDF
17.6.2021Utrikes sjöfart 2020
Passagerarantalet inom utrikessjöfarten minskade med 65 procent år 2020, men godstrafiken var nästan oförändrad
PDF
16.6.2021Avfallsstatistik 2019
Mängden avfall minskade år 2019 - orsaken minskning av mängden utvinningsavfall och avfall från byggverksamhet
PDF
16.6.2021Bostadsaktiebolagens ekonomi 2020
Bostadsaktiebolagens skötselkostnader sjönk år 2020
PDF
16.6.2021Konkurser 2021, maj
Antalet konkurser minskade med 6,5 procent under januari - maj 2021 från året innan
PDF
16.6.2021Prisindex för offentliga utgifter 2021, 1:a kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten
PDF
16.6.2021Varutransporter inom vägtrafiken 2021, 1:a kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil minskade under första kvartalet 2021
PDF
15.6.2021Byggnadskostnadsindex 2021, maj
Byggnadskostnaderna steg i maj med 3,2 procent från året innan
PDF
15.6.2021Kommunalval 2021
Kommunalvalet 2021, resultatet av den preliminära rösträkningen
PDF
15.6.2021Konjunkturindikator för produktionen 2021, april
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i april
PDF
15.6.2021Kultur 2020
Antalet verksamma inom kulturyrken och -näringsgrenar minskade år 2020 från året innan
PDF
15.6.2021Omsättning inom handeln 2021, april
Omsättningen och försäljningsvolymen ökade i april inom handelns alla näringsgrenar
PDF
15.6.2021Omsättningsindex för industrin 2021, april
Omsättningen inom industrin ökade med 11,4 procent i april
PDF
14.6.2021Konsumentprisindex 2021, maj
Inflationen i maj 2,2 procent
PDF
14.6.2021Lönesummaindex 2021, april
Lönesumman ökade under februari-april med 2,9 procent från året innan
PDF
14.6.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, april
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i april
PDF
14.6.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, april
Byggföretagens omsättning ökade i april
PDF
11.6.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2021, april
Bytesbalansen visade ett underskott i april, Finland hade ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
10.6.2021Energipriser 2021, 1:a kvartalet
Energipriserna steg under första kvartalet
PDF
10.6.2021Industrins orderingång 2021, april
Industrins orderingång ökade i april med 44,3 procent från året innan
PDF
10.6.2021Inrikes sjötrafik 2020
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade år 2020
PDF
10.6.2021Olycksfall i arbetet 2019
Lantbruksföretagarnas risk för arbetsolycksfall minskade från året innan
PDF
10.6.2021Studerande och examina 2020
Antalet personer som avlagt yrkesexamen minskade ytterligare, antalet nya studenter oförändrat
PDF
10.6.2021Volymindex för industriproduktionen 2021, april
Industriproduktionen ökade i april både från föregående månad och från året innan
PDF
9.6.2021Arbetskraftskostnadsindex 2021, 1:a kvartalet
Den privata sektorn kostnaden för arbetad timme steg med 3,2 procent under januari-mars från året innan
PDF
9.6.2021Företagssaneringar 2020
År 2020 ökade antalet slutbehandlade företagssaneringsärenden med 3,2 procent från året innan
PDF
9.6.2021Konkurser 2020
År 2020 minskade antalet slutbehandlade konkursansökningar med en procent från året innan
PDF
9.6.2021Skuldsaneringar 2020
År 2020 ökade antalet slutbehandlade skuldsaneringsärenden med 5,2 procent från året innan
PDF
8.6.2021Hushållens förmögenhet 2019
Hälften av hushållen hade en nettoförmögenhet på över 104 000 euro år 2019
PDF
8.6.2021Specialundervisning 2020
Var femte grundskoleelev fick intensifierat eller särskilt stöd
PDF
7.6.2021Handelsflottan 2021, maj
I maj 2021 hörde 679 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
7.6.2021Inrikes sjötrafik 2021, april
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i april
PDF
7.6.2021Utrikes sjöfart 2021, april
Sjötransporter minskade i april
PDF
4.6.2021Första registreringar av motorfordon 2021, maj
I maj 2021 registrerades 9 964 nya personbilar
PDF
4.6.2021Kommunalval 2021
Totalt 35 627 kandidater i kommunalvalet 2021
PDF
3.6.2021Växthusgaser 2020
Information om nationella växthusgasutsläpp, deras regionala fördelning och faktorer som påverkar utsläppen
PDF
1.6.2021Brott och tvångsmedel 2020, 15
Antalet fall av familjevåld som kommit till kännedom och där offren var minderåriga minskade med 14 procent
PDF
31.5.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, april
Preliminär data: Omsättningen inom servicenäringarna ökade i april
PDF
31.5.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, april
Preliminär data: Byggföretagens omsättning på fjolårets nivå i april
PDF
31.5.2021Omsättningsindex för industrin 2021, april
Preliminär data: Omsättningen inom industrin ökade i april
PDF
28.5.2021Aktiebostadspriser 2021, april
Priserna på gamla aktiebostäder steg i april på olika håll i Finland
 
28.5.2021Befolkningsstruktur 2020
Var sjunde person i åldern 30 - 34 år har utländsk bakgrund
PDF
28.5.2021Familjer 2020
Minskningen av antalet familjer har stannat av
PDF
28.5.2021Kommunekonomi 2020
Uppgifterna om de preliminära boksluten visar en klar förstärkning av kommunekonomin år 2020
PDF
28.5.2021Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2021, 1:a kvartalet
Bruttonationalprodukten minskade med 0,1 procent från föregående kvartal
PDF
28.5.2021Sysselsättning 2020
Största delen av ökningen av antalet arbetslösa var permitteringar år 2020
PDF
27.5.2021Byggnader och fritidshus 2020
Kuopio har fortfarande det högsta antalet fritidshus
PDF
27.5.2021Förtjänstnivåindex 2021, 1:a kvartalet
Löntagarnas förtjänster för ordinarie arbetstid steg under januari-mars med 1,9 procent
PDF
27.5.2021Inkvarteringsstatistik 2021, april
Övernattningar fortfarande långt från nivån år 2019 i april 2021
PDF
27.5.2021Konsumenternas förtroende 2021, maj
Konsumenternas förtroende var fortsättningsvis starkt i maj
PDF
26.5.2021Luftfart 2021, april
Passagerarantalet på Finlands flygplatser mångdubblades i april 2021
PDF
26.5.2021Omsättning inom handeln 2021, april
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i april med 8,6 procent från året innan
PDF
25.5.2021Arbetskraftsundersökning 2021, april
Sysselsättningen förbättrades i april från året innan
PDF
25.5.2021Byggnads- och bostadsproduktion 2021, mars
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade än året innan
PDF
25.5.2021Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, april
Den preliminära folkmängden i Finland 5 538 424 i slutet av april
PDF
24.5.2021Jordbyggnadskostnadsindex 2021, april
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 7,4 procent i april från året innan
PDF
24.5.2021Producentprisindex 2021, april
Producentpriserna för industrin steg med 8,7 procent från april året innan
PDF
21.5.2021Växthusgaser 2020
Växthusgasutsläppen minskade med 9 procent
 
20.5.2021Bostäder och boendeförhållanden 2020
Över en halv miljon av 30 - 64-åringarna bor ensamma
PDF
20.5.2021Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april
I vägtrafiken dog 16 personer i april
PDF
19.5.2021Konkurser 2021, april
Antalet konkurser minskade med 12 procent under januari - april 2021 från året innan
PDF
19.5.2021Undersökning om lediga arbetsplatser 2021, 1:a kvartalet
Något färre lediga arbetsplatser under första kvartalet än för ett år sedan
PDF
18.5.2021Fastighetspriser 2021, 1:a kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus steg under januari-mars med 7,6 procent från året innan
 
18.5.2021Industrins och handelns lagerstatistik 2021, 1:a kvartalet
Värdet av företagens lager ökade under första kvartalet år 2021
PDF
18.5.2021Konjunkturindikator för produktionen 2021, mars
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i mars från året innan, en nedgång från föregående månad
PDF
17.5.2021Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2021, 1:a kvartalet
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruk översteg priserna före coronaviruspandemin i nästan alla produktgrupper
PDF
17.5.2021Producentprisindex för lantbruk 2021, 1:a kvartalet
Världsmarknadssitationen pressade brant upp spannmålspriserna
PDF
14.5.2021Byggnadskostnadsindex 2021, april
Byggnadskostnaderna steg i april med 2,0 procent från året innan
PDF
14.5.2021Konsumentprisindex 2021, april
Inflationen i april 2,1 procent
PDF
14.5.2021Lönesummaindex 2021, mars
Lönesumman ökade under januari-mars med 0,3 procent från året innan
PDF
14.5.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, mars
Byggföretagens omsättning sjönk med 4,6 procent i mars
PDF
12.5.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2021, mars
Bytesbalansen visade ett underskott i mars, Finland hade ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
12.5.2021Brott och tvångsmedel 2020, 13
Antalet motorfordonsstölder har minskat, antalet narkotikabrott ökar
PDF
12.5.2021Flyttningsrörelsen 2020
Huvudstadsregionen förlorade av sin befolkning till övriga Finland år 2020
PDF
12.5.2021Omsättning inom handeln 2021, mars
Omsättningen ökade i mars inom handelns alla näringsgrenar
PDF
12.5.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, mars
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i mars
PDF
12.5.2021Omsättningsindex för industrin 2021, mars
Omsättningen inom industrin ökade med 4,7 procent i mars
PDF
12.5.2021Statistik över arbetskonflikter 2020
År 2020 inföll arbetskonflikterna huvudsakligen i början av året
PDF
12.5.2021Studerande och examina 2020
Antalet universitetsexamina fortsatte öka
PDF
10.5.2021Industrins orderingång 2021, mars
Industrins orderingång ökade i mars med 23,3 procent från året innan
PDF
10.5.2021Volymindex för industriproduktionen 2021, mars
Industriproduktionen minskade i mars både från föregående månad och från året innan
PDF
7.5.2021Erhållande av finskt medborgarskap 2020
Antalet personer som fick finskt medborgarskap minskade år 2020
PDF
7.5.2021Handelsflottan 2021, april
I april 2021 hörde 678 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
7.5.2021Inrikes sjötrafik 2021, mars
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i mars
PDF
7.5.2021Utbildningsekonomi 2019
Driftsutgifterna för utbildning ökade år 2019
PDF
7.5.2021Utrikes sjöfart 2021, mars
Sjötransporter minskade i mars
PDF
6.5.2021Första registreringar av motorfordon 2021, april
I april 2021 registrerades 8 840 nya personbilar
PDF
5.5.2021Statistik över levnadsförhållanden 2020
Kvinnor löper oftare risk för fattigdom eller social utestängning än män i nästan alla europeiska länder
PDF
4.5.2021Aktiebostadspriser 2021, mars
Priserna på gamla aktiebostäder steg i mars i alla större städer
PDF
4.5.2021Arbetskraftsundersökning 2021, mars
Fler sysselsatta i mars än för ett år sedan
PDF
30.4.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, mars
Preliminär data: Omsättningen inom servicenäringarna minskade i mars
PDF
30.4.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, mars
Preliminär data: Byggföretagens omsättning minskade i mars
PDF
30.4.2021Omsättningsindex för industrin 2021, mars
Preliminär data: Omsättningen inom industrin ökade i mars
PDF
29.4.2021Finansräkenskaper 2018, 13
Beloppet av pensionsrätter uppgick till 801 miljarder euro i slutet av år 2018
PDF
29.4.2021Finländska dotterbolag utomlands 2019
Finländska företags omsättning utomlands över 200 miljarder euro år 2019
PDF
29.4.2021Inkvarteringsstatistik 2021, mars
Inhemska turisters övernattningar ökade med 12 procent i mars 2021
PDF
29.4.2021Input-output 2018
Priserna på importerade insatser steg mer än priserna på inhemska insatser år 2018
PDF
29.4.2021Löner inom kommunsektorn 2020
Medianlönen för månadsavlönade inom kommunsektorn 2 981 euro år 2020
PDF
29.4.2021Månadslöner inom staten 2020
Medianlönen för månadsavlönade statsanställda 3 788 euro år 2020
PDF
29.4.2021Stenkolsförbrukning 2021, mars
Stenkolsförbrukningen ökade med 2 procent under januari - mars
PDF
28.4.2021Luftfart 2021, mars
Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 83 procent i mars 2021
PDF
28.4.2021Statistik över företagsstöd 2020
Företagsstöden mångdubblades år 2020
PDF
27.4.2021Konsumenternas förtroende 2021, april
Konsumenternas förtroende starkt och delvis rekordhögt i april
PDF
27.4.2021Omsättning inom handeln 2021, mars
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i mars med 6,6 procent från året innan
PDF
26.4.2021Producentprisindex 2021, mars
Producentpriserna för industrin steg med 6,7 procent från mars året innan
PDF
26.4.2021Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 0,9 procent under januari-mars från året innan
PDF
23.4.2021Avlidna 2020
Antalet döda ökade från året innan
PDF
23.4.2021Födda 2020
Nedgången i fruktsamheten stannade av år 2020
PDF
23.4.2021Jordbyggnadskostnadsindex 2021, mars
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 4,2 procent i mars från året innan
PDF
22.4.2021Bostadshyror 2021, 1:a kvartalet
Stegringen av de fritt finansierade hyrorna avtog från året innan
PDF
22.4.2021Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars
Antalet födda under början av året fler än under januari - mars i fjol
PDF
22.4.2021Kreditinstitutens bokslut 2020, 4:e kvartalet
Finansnettot för bankerna i Finland ökade medan rörelsevinsten minskade under sista kvartalet år 2020
PDF
22.4.2021Kultur 2019
Inom kulturbranschen studerade omkring 36 600 personer år 2019, antalet nya studerande minskade under förra decenniet
PDF
22.4.2021Nya och nedlagda företag 2020, 4:e kvartalet
Antalet nedlagda företag ökade med en tiondel i slutet av år 2020
PDF
22.4.2021Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars
I vägtrafiken dog 10 personer i mars
PDF
22.4.2021Värdepappersföretag 2020, 4:e kvartalet
Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst fortsatte öka under sista kvartalet 2020
PDF
21.4.2021Företagssaneringar 2021, 1:a kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 27 procent under januari-mars 2021 från året innan
PDF
21.4.2021Konkurser 2021, mars
Antalet konkurser minskade med 11 procent under januari - mars 2021 från året innan
PDF
21.4.2021Offentliga sektorns underskott och skuld 2020
De offentliga samfundens underskott 5,4 procent och skuld 69,2 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2020
PDF
21.4.2021Skuldsaneringar 2021, 1:a kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner minskade med 5,5 procent under januari - mars 2021 från året innan
PDF
21.4.2021Varutransporter inom vägtrafiken 2020
Varutransporterna med lastbil minskade något år 2020 jämfört med året innan
PDF
20.4.2021Byggnads- och bostadsproduktion 2021, februari
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade än året innan
PDF
19.4.2021Studerande och examina 2020
Antalet nya studerande ökade inom yrkeshögskoleutbildning
PDF
16.4.2021Brott och tvångsmedel 2021, 1:a kvartalet
Antalet fall av misshandel som kommit till kännedom minskade med 13,4 procent
PDF
16.4.2021Energianskaffning och -förbrukning 2020, 4:e kvartalet
Den förnybara energin gick förbi fossila bränslen och torv i totalförbrukningen av energi år 2020
PDF
15.4.2021Byggnadskostnadsindex 2021, mars
Byggnadskostnaderna steg i mars med 1,3 procent från året innan
PDF
15.4.2021Konjunkturindikator för produktionen 2021, februari
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i februari från året innan, en ökning från föregående månad
PDF
15.4.2021Omsättning inom handeln 2021, februari
Omsättningen inom handeln ökade i februari med 3,9 procent, också partihandeln ökade
PDF
15.4.2021Omsättningsindex för industrin 2021, februari
Omsättningen inom industrin ökade med 6,2 procent i februari
PDF
15.4.2021Vägstatistik 2020
År 2020 minskade antalet bil kilometer med 4 procent
PDF
14.4.2021Konsumentprisindex 2021, mars
Inflationen i mars 1,3 procent
PDF
14.4.2021Lönesummaindex 2021, februari
Lönesumman ökade under december-februari med 0,2 procent från året innan
PDF
14.4.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, februari
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i februari
PDF
14.4.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, februari
Byggföretagens omsättning minskade i februari
PDF
12.4.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2021, februari
Bytesbalansen visade ett överskott i februari, Finland hade ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
9.4.2021Industrins orderingång 2021, februari
Industrins orderingång ökade i februari med 18,9 procent från året innan
PDF
9.4.2021Volymindex för industriproduktionen 2021, februari
Industriproduktionen ökade i februari både från föregående månad och från året innan
PDF
8.4.2021Första registreringar av motorfordon 2021, mars
I mars 2021 registrerades 10 428 nya personbilar
PDF
8.4.2021Handelsflottan 2021, mars
I mars 2021 hörde 678 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
8.4.2021Inkvarteringsstatistik 2020
Coronakrisen minskade efterfrågan på inkvarteringstjänster till 1990-talets nivå
PDF
8.4.2021Inrikes sjötrafik 2021, februari
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i februari
PDF
8.4.2021Sysselsättning 2019
Antalet 18 - 24-åringar som riskerar att bli utslagna 13 500 år 2019
PDF
8.4.2021Utrikes sjöfart 2021, februari
Sjötransporter minskade i februari
PDF
1.4.2021Järnvägsstatistik 2020
Antalet resor inom persontrafiken på järnväg minskade med 40 procent under det sista kvartalet 2020
PDF
31.3.2021Befolkningsstruktur 2020
Personer med främmande språk som modersmål upprätthöll befolkningsökningen
PDF
31.3.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, februari
Preliminär data: Omsättningen inom servicenäringarna minskade i februari
PDF
31.3.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, februari
Preliminär data: Byggföretagens omsättning minskade med 7,3 procent i februari
PDF
31.3.2021Omsättningsindex för industrin 2021, februari
Preliminär data: Omsättningen inom industrin ökade i februari
PDF
31.3.2021Studerande och examina 2020
I grundskolorna 566 600 elever år 2020
PDF
30.3.2021Aktiebostadspriser 2021, februari
I huvudstadsregionen steg priserna på gamla aktiebostäder med 3,4 procent i februari
 
30.3.2021Arbetskraftsundersökning 2021, februari
Färre sysselsatta och fler arbetslösa jämfört med året innan
PDF
30.3.2021Finländarnas resor 2020
Finländarnas stugresor i Finland ökade år 2020
PDF
30.3.2021Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi 2019
Betydande skillnader i det genomsnittliga resultatet för gårdarna sett till landskap
PDF
29.3.2021Konsumenternas förtroende 2021, mars
Konsumenternas förtroende försvagades något - en stark tro på den egna ekonomin
PDF
26.3.2021Finansräkenskaper 2020, 4:e kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar ökade under fjärde kvartalet 2020
PDF
26.3.2021Offentliga sektorns finansräkenskaper 2020, 4:e kvartalet
De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar ökade under sista kvartalet 2020
PDF
25.3.2021Inkvarteringsstatistik 2021, februari
Inhemska turisters övernattningar minskade med 32 procent i februari 2021
PDF
25.3.2021Omsättning inom handeln 2021, februari
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i februari med 4,9 procent från året innan
PDF
24.3.2021Luftfart 2021, februari
Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 91 procent i februari 2021
PDF
24.3.2021Producentprisindex 2021, februari
Producentpriserna för industrin steg med 2,0 procent från februari året innan
PDF
23.3.2021Byggnads- och bostadsproduktion 2021, januari
Kubikvolymen för beviljade bygglov mindre än året innan
PDF
23.3.2021Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, februari
Den preliminära folkmängden i Finland 5 538 350 i slutet av februari
PDF
23.3.2021Jordbyggnadskostnadsindex 2021, februari
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 1,0 procent i februari från året innan
PDF
19.3.2021Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2020, 4:e kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll var på samma nivå som året innan
PDF
19.3.2021Växthusgaser 2019
Finlands utsläpp av växthusgaser 2019 till EU och FN:s klimatkonvention
PDF
18.3.2021Statistik över vägtrafikolyckor 2021, februari
I vägtrafiken dog 9 personer i februari
PDF
17.3.2021Konkurser 2021, februari
Antalet konkurser minskade med 28 procent under januari - februari 2021 från året innan
 
17.3.2021Luftfart 2020
Passagerarantalet på Finlands flygplatser rasade år 2020
PDF
17.3.2021Varutransporter inom vägtrafiken 2020, 4:e kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil minskade under sista kvartalet 2020
PDF
16.3.2021Byggnadskostnadsindex 2021, februari
Byggnadskostnaderna steg i februari med 1,1 procent från året innan
PDF
15.3.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2020, 44
Bytesbalansen visade ett överskott under fjärde kvartalet, nettoställningen mot utlandet förstärktes
PDF
15.3.2021Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet
Den offentliga samfundens finansiella ställning försvagages med 2,9 miljarder euro
PDF
15.3.2021Konjunkturindikator för produktionen 2021, januari
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i januari från året innan, en ökning från föregående månad
PDF
15.3.2021Konsumentprisindex 2021, februari
Inflationen i februari 0,9 procent
PDF
15.3.2021Nationalräkenskaper, årsvis 2020
Bruttonationalprodukten sjönk med 2,8 procent år 2020
PDF
15.3.2021Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet
De offentliga samfundens skuld ökade med 5,1 miljarder euro under sista kvartalet 2020
PDF
15.3.2021Omsättning inom handeln 2021, januari
Omsättningen inom handeln ökade med 1,9 procent i januari
PDF
15.3.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, januari
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i januari
PDF
15.3.2021Omsättningsindex för industrin 2021, januari
Omsättningen inom industrin nästan på fjolårets nivå i januari
PDF
15.3.2021Sektorräkenskaper kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet
Hushållens sparkvot ökade under fjärde kvartalet
PDF
15.3.2021Skatter och avgifter av skattenatur 2020
Skatteutfallet minskade med 2,2 procent år 2020
PDF
15.3.2021Utrikeshandel med varor och tjänster 2020, 4:e kvartalet
Exporten lägre än år 2019 trots återhämtningen i slutet av året
PDF
12.3.2021Avbrott i utbildningen 2019
Totalt 5,9 procent av de studerande avbröt utbildningen
PDF
12.3.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2021, januari
Bytesbalansen visade ett underskott i januari, ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
12.3.2021Lönesummaindex 2021, januari
Lönesumman minskade under november-januari med 0,9 procent från året innan
PDF
12.3.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, januari
Byggföretagens omsättning minskade med 0,7 procent i januari
PDF
12.3.2021Studiernas gång 2020
Genomströmningen inom yrkeshögskoleutbildning snabbare än tidigare, stora skillnader mellan könen
PDF
12.3.2021Sysselsättning bland studerande 2019
Hälften av alla studerande arbetar vid sidan av studierna
PDF
11.3.2021Arbetskraftskostnadsindex 2020, 4:e kvartalet
Den privata sektorn kostnaden för arbetad timme sjönk med 1,2 procent under oktober-december från året innan
PDF
11.3.2021Energipriser 2020, 4:e kvartalet
Energipriserna började stiga under sista kvartalet 2020
PDF
11.3.2021Inkomstfördelningsstatistik 2019
Andelarna av hushåll och personer med boendekostnadsbelastning stabil
PDF
11.3.2021Lönestrukturstatistik 2019
Högre löner i Nyland än i övriga landet
PDF
10.3.2021Industrins orderingång 2021, januari
Industrins orderingång sjönk i januari med 6,3 procent från året innan
PDF
10.3.2021Volymindex för industriproduktionen 2021, januari
Industriproduktionen ökade i januari både från föregående månad och från året innan
PDF
5.3.2021Handelsflottan 2021, februari
I februari 2021 hörde 678 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
5.3.2021Inkomstfördelningsstatistik 2019
Den ekonomiska utsattheten bland studerande har ökat något under 2010-talet
 
5.3.2021Inrikes sjötrafik 2021, januari
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i januari
PDF
5.3.2021Utrikes sjöfart 2021, januari
Sjötransporter minskade i januari
PDF
4.3.2021Arbetskraftsundersökning 2020, 13
Sysselsättningen började minska år 2020
PDF
4.3.2021Första registreringar av motorfordon 2021, februari
I februari 2021 registrerades 8 170 nya personbilar
PDF
2.3.2021Arbetskraftsundersökning 2021, januari
Antalet sysselsatta sjönk från året innan
PDF
26.2.2021Aktiebostadspriser 2021, januari
Den gynnsamma takten fortsatte inom bostadshandeln i januari
PDF
26.2.2021Brott och tvångsmedel 2020, 14
Antalet tvångsmedel ökade med 3 procent
PDF
26.2.2021Motorfordonsbeståndet 2020
Fordonsbeståndet ökade år 2020
PDF
26.2.2021Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet
Bruttonationalprodukten ökade under sista kvartalet år 2020
PDF
26.2.2021Nationalräkenskaper, årsvis 2019
Bruttonationalprodukten ökade med 1,3 procent år 2019
PDF
26.2.2021Producentprisindex 2021, januari
Producentpriserna för industrin sjönk med 0,8 procent från januari året innan
PDF
25.2.2021Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2021
Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering minskar i budgeten för år 2021 jämfört med undantagsåret
PDF
25.2.2021Inkvarteringsstatistik 2021, januari
Inhemska turisters övernattningar minskade med 34 procent i januari 2021
PDF
25.2.2021Konsumenternas förtroende 2021, februari
Konsumenternas förtroende oförändrat - flest planer någonsin på att köpa bostad
PDF
24.2.2021Luftfart 2021, januari
Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 91 procent i januari 2021
PDF
24.2.2021Omsättning inom handeln 2021, januari
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i januari med 5,9 procent från året innan
PDF
23.2.2021Byggnads- och bostadsproduktion 2020, december
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade något årets sista kvartal
PDF
23.2.2021Finländarnas resor 2020, 15
Finländarnas resor koncentrerade till stugliv under coronahösten 2020
PDF
23.2.2021Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, januari
Den preliminära folkmängden i Finland 5 537 046 i slutet av januari
PDF
23.2.2021Jordbyggnadskostnadsindex 2021, januari
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 1,5 procent i januari från året innan
PDF
19.2.2021Konsumentprisindex 2021, januari
Inflationen i januari 0,9 procent
PDF
18.2.2021Fastighetspriser 2020, 4:e kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus steg under oktober-december med 5,5 procent från året innan
 
18.2.2021Industrins och handelns lagerstatistik 2020, 4:e kvartalet
Värdet av företagens lager minskade under fjärde kvartalet 2020
PDF
18.2.2021Statistik över vägtrafikolyckor 2021, januari
I vägtrafiken dog 14 personer i januari
PDF
18.2.2021Utbildningsanordnare och läroanstalter 2020
Antalet grundskolor fortsatte minska, flest nedläggningar i Norra Österbotten
PDF
17.2.2021Konkurser 2021, januari
Antalet konkurser minskade ytterligare i januari 2021 från året innan
 
17.2.2021Undersökning om lediga arbetsplatser 2020, 4:e kvartalet
Under sista kvartalet 2020 färre lediga arbetsplatser än året innan
PDF
16.2.2021Konjunkturindikator för produktionen 2020, december
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i december
PDF
15.2.2021Byggnadskostnadsindex 2021, januari
Byggnadskostnaderna steg i januari med 0,6 procent från året innan
PDF
15.2.2021Handelsflottan 2020
Finlands egentliga handelsflotta minskade något år 2020
PDF
15.2.2021Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2020, 4:e kvartalet
Gödselmedel kostade en tiondel mindre och energipriserna sjönk med 15 procent
PDF
15.2.2021Omsättning inom handeln 2020, december
Omsättningen inom handeln minskade med 1,9 procent i december
PDF
15.2.2021Omsättning inom servicebranschen 2020, december
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i december
PDF
15.2.2021Omsättningsindex för industrin 2020, december
Omsättningen inom industrin minskade i december med 7,7 procent
PDF
15.2.2021Producentprisindex för lantbruk 2020, 4:e kvartalet
Producentpriset på spannmål steg
PDF
12.2.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2020, december
Bytesbalansen visade ett överskott i december, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
12.2.2021Lönesummaindex 2020, december
Lönesumman ökade under oktober-december med 0,2 procent från året innan
PDF
12.2.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, december
Byggföretagens omsättningsminskning fortsatte i december
PDF
11.2.2021Prisindex för offentliga utgifter 2020, 4:e kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten
PDF
10.2.2021Industrins orderingång 2020, december
Industrins orderingång sjönk i december med 15,1 procent från året innan
PDF
10.2.2021Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet
Resultatet för kommunerna i Fasta Finland ökade med nästan två miljarder år 2020
PDF
10.2.2021Volymindex för industriproduktionen 2020, december
Industriproduktionen sjönk i december från både föregående månad och året innan
PDF
9.2.2021Statistik över levnadsförhållanden 2020
År 2019 levde 873 000 personer under risk för fattigdom eller social utestängning
 
9.2.2021Stenkolsförbrukning 2020, december
Stenkolsförbrukningen minskade med 35 procent år 2020
PDF
5.2.2021Handelsflottan 2021, januari
I januari 2021 hörde 679 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
5.2.2021Inrikes sjötrafik 2020, december
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i december
PDF
5.2.2021Utrikes sjöfart 2020, december
Sjötransporter minskade i december
PDF
4.2.2021Första registreringar av motorfordon 2021, januari
I januari 2021 registrerades 9 373 nya personbilar
PDF
4.2.2021Förtjänstnivåindex 2020, 4:e kvartalet
Löntagarnas förtjänster för ordinarie arbetstid steg under oktober-december med 2,0 procent
PDF
29.1.2021Omsättningsestimat för storföretag 2020, december
Storföretagens omsättning minskade i december
PDF
28.1.2021Aktiebostadspriser 2020, december
Prisutvecklingen i Helsingfors, Tammerfors och Åbo skilde sig ytterligare från de övriga stora städerna i slutet av året
PDF
28.1.2021Arbetskraftsundersökning 2020, december
Sysselsättningen försvagades klart i december
PDF
28.1.2021Inkvarteringsstatistik 2020, december
Inhemska turisters övernattningar minskade med 29 procent i december 2020
PDF
28.1.2021Omsättning inom handeln 2020, december
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i december med 1,3 procent från året innan
PDF
28.1.2021Statistik över skuldsättning 2019
Bostadshushållens skulder mer än två gånger så stora som årsinkomsterna
PDF
27.1.2021Företagssaneringar 2020, 4:e kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 8,2 procent år 2020 jämfört med året innan
PDF
27.1.2021Konkurser 2020, december
Antalet konkurser minskade med 18,6 procent år 2020 jämfört med året innan
PDF
27.1.2021Konsumenternas förtroende 2021, januari
Konsumenternas förtroende i januari starkast på över två år
PDF
27.1.2021Luftfart 2020, december
Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 91 procent i december 2020
PDF
26.1.2021Byggnads- och bostadsproduktion 2020, november
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade ytterligare från året innan
PDF
25.1.2021Jordbyggnadskostnadsindex 2020, december
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 0,3 procent i december från året innan
PDF
25.1.2021Producentprisindex 2020, december
Producentpriserna för industrin sjönk med 2,9 procent från december året innan
PDF
25.1.2021Producentprisindex för tjänster 2020, 4:e kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 0,4 procent under oktober-december från året innan
PDF
21.1.2021Bostadshyror 2020, 4:e kvartalet
De fritt finansierade hyrorna steg mest i Åbo
 
21.1.2021Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, december
Fruktsamheten började öka något år 2020
PDF
21.1.2021Nya och nedlagda företag 2020, 3:e kvartalet
Färre nya företag inledde och fler lade ned sin verksamhet jämfört med året innan
PDF
21.1.2021Placering efter utbildning 2019
Sysselsättningen bland dem som avlagt yrkesinriktad grundexamen förbättrades, svårare för män att få arbete än för kvinnor
PDF
21.1.2021Statistik över vägtrafikolyckor 2020, december
I vägtrafiken dog 8 personer i december
PDF
20.1.2021Skuldsaneringar 2020, 4:e kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade år 2020 med 12,5 procent från året innan
PDF
19.1.2021Brott och tvångsmedel 2020, 4:e kvartalet
Antalet egendomsbrott ökade med 16,9 procent
PDF
19.1.2021Statistik över vägtrafikolyckor 2019
I vägtrafikolyckor dog 211 personer år 2019
PDF
15.1.2021Byggnadskostnadsindex 2020, december
Byggnadskostnaderna sjönk i december med 0,5 procent från året innan
PDF
15.1.2021Konjunkturindikator för produktionen 2020, november
Produktionen inom samhällsekonomin minskade i november från året innan, en ökning från föregående månad
PDF
15.1.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2020, november
Byggföretagens omsättning minskade med 1,5 procent i november
PDF
15.1.2021Omsättningsindex för industrin 2020, november
Omsättningen inom industrin minskade i november med 1,6 procent
PDF
14.1.2021Konsumentprisindex 2020, december
Inflationen i december 0,2 procent
PDF
14.1.2021Lönesummaindex 2020, november
Lönesumman ökade under september-november med 0,2 procent från året innan
PDF
14.1.2021Omsättning inom handeln 2020, november
Omsättningen och försäljningsvolymen inom handeln ökade i november
PDF
14.1.2021Omsättning inom servicebranschen 2020, november
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i november
PDF
12.1.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2020, november
Bytesbalansen visade ett underskott i november, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
11.1.2021Första registreringar av motorfordon 2020, december
I december 2020 registrerades 8 132 nya personbilar
PDF
11.1.2021Handelsflottan 2020, december
I december 2020 hörde 680 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
11.1.2021Inrikes sjötrafik 2020, november
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i november
PDF
11.1.2021Utrikes sjöfart 2020, november
Sjötransporter minskade i november
PDF
8.1.2021Industrins orderingång 2020, november
Industrins orderingång ökade i november med 9,2 procent från året innan
PDF
8.1.2021Volymindex för industriproduktionen 2020, november
Industriproduktionen ökade i november från föregående månad men sjönk från året innan
PDF