Offentliggöranden i kronologisk ordning

Statistikcentralens offentliggöranden av statistik i tidsordning under de senaste sex månaderna.

DatumStatistik och referens period / offentliggörandePDF-
publikation
20.6.2019Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2019, 1:a kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella ställning försvagages med 0,1 miljarder euro
PDF
20.6.2019Internationell prisjämförelse 2018
Mat och alkoholfria drycker en femtedel dyrare i Finland än i EU i genomsnitt
PDF
20.6.2019Nationalräkenskaper, årsvis 2018
Bruttonationalprodukten ökade med 1,7 procent år 2018
PDF
20.6.2019Sektorräkenskaper kvartalsvis 2019, 1:a kvartalet
Företagssektorns vinstkvot ökade under första kvartalet 2019
PDF
20.6.2019Statistik över skuldsättning 2018
Bostadshushållen i huvudstadsregionen har mest bostadsskuld
PDF
19.6.2019Befolkningsstruktur 2018
Antalet personer med utländsk bakgrund översteg 400 000
 
19.6.2019Konkurser 2019, maj
Antalet konkurser minskade med 3,9 procent under januari - maj 2019 från året innan
PDF
19.6.2019Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2019, 1:a kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 2,6 procent på årsnivå
PDF
19.6.2019Specialundervisning 2018
Nästan var femte grundskoleelev fick intensifierat eller särskilt stöd
PDF
19.6.2019Varutransporter inom vägtrafiken 2019, 1:a kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil var oförändrad under första kvartalet 2019
PDF
18.6.2019Gymnasieutbildning 2018
Antalet studerande i gymnasieutbildning minskade något
PDF
18.6.2019Statistik över vägtrafikolyckor 2019, maj
I vägtrafiken dog 18 personer i maj
PDF
18.6.2019Ändringar i civilstånd 2018
Antalet ingångna äktenskap minskade betydligt
PDF
17.6.2019Familjer 2018
År 2018 hade omkring 63 000 kvinnor barn under 15 år som bodde i två hem
PDF
17.6.2019Flyttningsrörelsen 2018
Nettoinvandringen klart lägre år 2018 än året innan
PDF
17.6.2019Olycksfall i arbetet 2017
Risken för dödsfall i arbetet har minskat bland lantbruksföretagare under de senaste tio åren
PDF
14.6.2019Betalningsbalans och utlandsställning 2019, april
Bytesbalansen visade ett överskott under första kvartalet, nettoställningen mot utlandet förstärktes
PDF
14.6.2019Byggnadskostnadsindex 2019, maj
Byggnadskostnaderna steg i maj med 1,2 procent från året innan
PDF
14.6.2019Konjunkturindikator för produktionen 2019, april
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i april
PDF
14.6.2019Konsumentprisindex 2019, maj
Inflationen i maj 1,2 procent
PDF
14.6.2019Omsättning inom servicebranschen 2019, april
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i april
PDF
14.6.2019Omsättningsindex för industrin 2019, april
Omsättningen inom industrin ökade med 7,0 procent i april
PDF
14.6.2019Prisindex för offentliga utgifter 2019, 1:a kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten
PDF
14.6.2019Utrikeshandel med varor och tjänster 2019, 1:a kvartalet
Utrikeshandeln med tjänster ökade under första kvartalet 2019
PDF
13.6.2019Bostadsaktiebolagens ekonomi 2018
Bostadsbolagens skötselkostnader ökade år 2018
PDF
13.6.2019Lönesummaindex 2019, januari
Lönesumman ökade under november - januari med 4,8 procent från året innan
PDF
13.6.2019Omsättning inom handeln 2019, april
Utvecklingen av omsättning och försäljningsvolym inom handeln positivare i april än under tidigare månader
PDF
13.6.2019Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, april
Omsättningen och försäljningsvolymen inom byggverksamhet ökade i april
PDF
13.6.2019Reparationsbyggande 2018
Bostadsägarna och bostadsaktiebolagen utförde reparationer för 6,3 miljarder euro år 2018
PDF
12.6.2019Energipriser 2019, 1:a kvartalet
Priserna på bränslen steg under första kvartalet
PDF
10.6.2019Industrins orderingång 2019, april
Industrins orderingång ökade i april med 0,9 procent från året innan
PDF
10.6.2019Kultur 2018
Antalet verksamma inom kulturyrken och -näringsgrenar ökade år 2018 från året innan
PDF
10.6.2019Volymindex för industriproduktionen 2019, april
Industriproduktionen ökade i april från året innan och från föregående månad
PDF
7.6.2019Arbetskraftskostnadsindex 2019, 1:a kvartalet
Den privata sektorn kostnaden för arbetad timme steg med 0,5 procent under januari-mars från året innan
PDF
6.6.2019Brott och tvångsmedel 2018, 15
Totalt 76,5 procent av de vuxna offren för familjevåld och våld i nära relationer var kvinnor
PDF
6.6.2019Första registreringar av motorfordon 2019, maj
I maj 2019 registrerades 10 884 nya personbilar
 
5.6.2019Europaparlamentsval 2019
Europaparlamentsvalet 2019, resultatet av kontrollräkningen
PDF
4.6.2019Fastighetspriser 2019, 1:a kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under januari-mars med 2,6 procent från året innan
PDF
3.6.2019Arbetskraftsundersökning 2018, 15
Omkring 100 000 löntagare har ett nollavtal
PDF
31.5.2019Kommunekonomi 2018
Kommunernas ekonomi visade tecken på försvagning år 2018
PDF
31.5.2019Omsättningsestimat för storföretag 2019, april
Storföretagens omsättning ökade i april
PDF
29.5.2019Finländska dotterbolag utomlands 2017
Finländska företags omsättning var koncentrerad till EU-länderna år 2017
PDF
29.5.2019Förtjänstnivåindex 2019, 1:a kvartalet
Löntagarnas löner steg med 2,5 procent
PDF
29.5.2019Inkvarteringsstatistik 2019, april
Finländska turisters övernattningar ökade med 5 procent i april 2019
PDF
29.5.2019Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2019, 1:a kvartalet
Bruttonationalprodukten ökade med 0,2 procent från föregående kvartal
PDF
28.5.2019Aktiebostadspriser 2019, april
Priserna på gamla aktiebostäder steg i huvudstadsregionen i april
 
28.5.2019Europaparlamentsval 2019
Europaparlamentsvalet 2019, resultatet av den preliminära rösträkningen
PDF
28.5.2019Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, april
Den preliminära folkmängden i Finland 5 518 752 i slutet av april
PDF
27.5.2019Konsumenternas förtroende 2019, maj
Nya Konsumenternas förtroendeindikator på minus
PDF
24.5.2019Kommunekonomi kvartalsvis 2019, 1:a kvartalet
Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade med 4,8 procent under januari - mars 2019
PDF
24.5.2019Omsättning inom handeln 2019, april
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i april med 4,3 procent från året innan
PDF
24.5.2019Producentprisindex 2019, april
Producentpriserna för industrin steg med 2,0 procent från april året innan
PDF
24.5.2019Riksdagsval 2019
Över hälften av väljarna förhandsröstade
PDF
24.5.2019Statistik över levnadsförhållanden 2017
År 2017 levde 890 000 personer i risk för fattigdom eller social utestängning
PDF
24.5.2019Sysselsättning 2018
Arbetslösheten har vänt nedåt också för långtidsarbetslösa
PDF
23.5.2019Arbetskraftsundersökning 2019, april
Antalet sysselsatta ökade från året innan
PDF
23.5.2019Jordbyggnadskostnadsindex 2019, april
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 4,1 procent i april från året innan
PDF
23.5.2019Växthusgaser 2018
Utsläppen av växthusgaser ökade, utsläppskvoten överskreds
PDF
23.5.2019Ämnesval 2018
Största delen av grundskoleleverna studerar engelska
PDF
22.5.2019Familjer 2018
Antalet familjer har fortsatt minska
PDF
22.5.2019Fritidsdeltagande 2017
Barn och arbetsför befolkning lyssnar mindre på musik än tidigare
PDF
21.5.2019Byggnader och fritidshus 2018
Sommarstugeägaren bor oftast i egnahems- eller parhus
PDF
21.5.2019Byggnads- och bostadsproduktion 2019, mars
Färre beviljade bygglov under första kvartalet än året innan
PDF
17.5.2019Industrins och handelns lagerstatistik 2019, 1:a kvartalet
Värdet av företagens lager ökade under första kvartalet år 2019
PDF
17.5.2019Undersökning om lediga arbetsplatser 2019, 1:a kvartalet
Ungefär lika många lediga arbetsplatser under första kvartalet som för ett år sedan
PDF
16.5.2019Brott och tvångsmedel 2018, 13
Utlänningar misstänks oftare än finländare för brott
PDF
16.5.2019Statistik över vägtrafikolyckor 2019, april
I vägtrafiken dog 17 personer i april
PDF
15.5.2019Betalningsbalans och utlandsställning 2019, mars
Bytesbalansen visade ett underskott i mars, ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
15.5.2019Byggnadskostnadsindex 2019, april
Byggnadskostnaderna steg i april med 1,7 procent från året innan
PDF
15.5.2019Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2019, 1:a kvartalet
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg med 4,5 procent från året innan
PDF
15.5.2019Konjunkturindikator för produktionen 2019, mars
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i mars från året innan, en nedgång från föregående månad
PDF
15.5.2019Konkurser 2019, april
Antalet konkurser minskade med 6,5 procent under januari - april 2019 från året innan
PDF
15.5.2019Omsättning inom servicebranschen 2019, mars
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i mars
PDF
15.5.2019Omsättningsindex för industrin 2019, mars
Omsättningen inom industrin ökade med 3,6 procent i mars
PDF
15.5.2019Producentprisindex för lantbruk 2019, 1:a kvartalet
Producentpriserna inom lantbruket steg med 3,4 procent jämfört med året innan
PDF
14.5.2019Bostäder och boendeförhållanden 2018
Hälften av bostadshushållen bor i bostäder som färdigställdes efter år 1980
PDF
14.5.2019Konsumentprisindex 2019, april
Inflationen i april 1,5 procent
PDF
14.5.2019Omsättning inom handeln 2019, mars
Omsättningen inom handeln ökade i mars med 0,8 procent
PDF
14.5.2019Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, mars
Omsättningen och försäljningsvolymen inom byggverksamhet ökade i mars
PDF
10.5.2019Industrins orderingång 2019, mars
Industrins orderingång ökade i mars med 2,6 procent från året innan
PDF
10.5.2019Volymindex för industriproduktionen 2019, mars
Industriproduktionen minskade i mars från året innan och från föregående månad
PDF
9.5.2019Bostadshyror 2019, 1:a kvartalet
De fritt finansierade hyrorna steg mest i Åbo
PDF
9.5.2019Universitetsutbildning 2018
Kvinnorna stod för nästan 60 procent av alla universitetsexamina år 2018
PDF
9.5.2019Utbildningsekonomi 2017
Driftsutgifterna för utbildning har minskat reellt efter år 2010
PDF
7.5.2019Första registreringar av motorfordon 2019, april
I april 2019 registrerades 9 748 nya personbilar
 
3.5.2019Aktiebostadspriser 2019, mars
Priserna på gamla aktiebostäder fortsatte stiga i Åbo under första kvartalet 2019
PDF
2.5.2019Löner inom kommunsektorn 2018
Medianlönen för månadsavlönade inom kommunsektorn 2 834 euro år 2018
PDF
2.5.2019Månadslöner inom staten 2018
Medianlönen för månadsavlönade statsanställda 3 637 euro år 2018
PDF
30.4.2019Omsättningsestimat för storföretag 2019, mars
Storföretagens omsättning ökade i mars
PDF
30.4.2019Stenkolsförbrukning 2019, mars
Stenkolsförbrukningen minskade med 14 procent under januari - mars
PDF
29.4.2019Konsumenternas förtroende 2019, april
Konsumenternas förtroende oförändrat i april
PDF
29.4.2019Riksdagsval 2019
Av de invalda i riksdagsvalet 2019 är 41,5 procent nya ledamöter
PDF
29.4.2019Statistik över arbetskonflikter 2018
Antalet arbetskonflikter steg jämfört med året innan
PDF
26.4.2019Avlidna 2018
Antalet döda ökade från året innan
PDF
26.4.2019Födda 2018
Fruktsamheten fortsatte att sjunka brant
PDF
26.4.2019Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, mars
Den preliminära folkmängden i Finland 5 518 393 i slutet av mars
PDF
26.4.2019Inkvarteringsstatistik 2019, mars
Utländska turisters övernattningar minskade med 0,7 procent i mars 2019
PDF
25.4.2019Byggnads- och bostadsproduktion 2019, februari
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade ytterligare från året innan
PDF
25.4.2019Fritidsdeltagande 2017
Böcker läses mer än tidigare - antalet lästa böcker har minskat
PDF
25.4.2019Nya och nedlagda företag 2018, 4:e kvartalet
Antalet nya företag ökade med 18 procent under oktober-december 2018
PDF
25.4.2019Omsättning inom handeln 2019, mars
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i mars med 1,5 procent från året innan
PDF
24.4.2019Arbetskraftsundersökning 2019, mars
Arbetslösheten minskade klart jämfört med året innan
PDF
24.4.2019Producentprisindex 2019, mars
Producentpriserna för industrin steg med 2,3 procent från mars året innan
PDF
24.4.2019Producentprisindex för tjänster 2019, 1:a kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 2,0 procent under januari-mars från året innan
PDF
24.4.2019Riksdagsval 2019
Riksdagsvalet 2019, resultatet av kontrollräkningen
PDF
23.4.2019Jordbyggnadskostnadsindex 2019, mars
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 3,8 procent i mars från året innan
PDF
18.4.2019Kreditinstitutens bokslut 2018, 4:e kvartalet
Rörelsevinsten för bankerna i Finland var 1,9 miljarder euro under sista kvartalet år 2018
PDF
18.4.2019Offentliga sektorns underskott och skuld 2018
Den offentliga sektorns underskott 0,7 procent och skuld 58,9 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2018
PDF
18.4.2019Värdepappersföretag 2018, 4:e kvartalet
Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst minskade under fjärde kvartalet 2018
PDF
17.4.2019Brott och tvångsmedel 2019, 1:a kvartalet
Nästan 30 procent fler våldtäkter och sexuella utnyttjanden av barn kom till kännedom
PDF
17.4.2019Företagssaneringar 2019, 1:a kvartalet
Antalet företagssaneringar på fjolårets nivå under januari - mars 2019
PDF
17.4.2019Konkurser 2019, mars
Antalet konkurser minskade med 9,5 procent under januari - mars 2019 från året innan
PDF
17.4.2019Skuldsaneringar 2019, 1:a kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner minskade med 52,1 procent under januari - mars 2019 från året innan
PDF
17.4.2019Statistik över vägtrafikolyckor 2019, mars
I vägtrafiken dog 14 personer i mars
PDF
17.4.2019Yrkeshögskoleutbildning 2018
Utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen ökade ytterligare
PDF
16.4.2019Konjunkturindikator för produktionen 2019, februari
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i februari från året innan, en nedgång från föregående månad
PDF
16.4.2019Riksdagsval 2019
Riksdagsvalet 2019, resultatet av den preliminära rösträkningen
PDF
16.4.2019Varutransporter inom vägtrafiken 2018
Varutransporterna med lastbil minskade något år 2018 jämfört med året innan
PDF
15.4.2019Betalningsbalans och utlandsställning 2019, februari
Bytesbalansen i balans i februari, ett nettoinflöde av kapital till Finland
PDF
15.4.2019Byggnadskostnadsindex 2019, mars
Byggnadskostnaderna steg i mars med 1,8 procent från året innan
PDF
15.4.2019Konsumentprisindex 2019, mars
Inflationen i mars 1,1 procent
PDF
15.4.2019Omsättning inom handeln 2019, februari
Omsättningen inom handeln ökade i februari med 1,7 procent
PDF
15.4.2019Omsättningsindex för industrin 2019, februari
Omsättningen inom industrin ökade med 5,3 procent i februari
PDF
12.4.2019Omsättning inom servicebranschen 2019, februari
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i februari
PDF
12.4.2019Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, februari
Omsättningen inom byggverksamheten fortsatte att öka i februari
PDF
11.4.2019Arbetskraftsundersökning 2018, 13
Sysselsättningen ökade märkbart år 2018
PDF
10.4.2019Industrins orderingång 2019, februari
Industrins orderingång ökade i februari med 5,5 procent från året innan
PDF
10.4.2019Utsökningsärenden 2018
303 000 utsökningsgäldenärer i slutet av år 2018
PDF
10.4.2019Volymindex för industriproduktionen 2019, februari
Industriproduktionen minskade i februari från föregående månad men ökade från året innan
PDF
9.4.2019Inkvarteringsstatistik 2018
Efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med 1,5 procent år 2018
PDF
5.4.2019Riksdagsval 2019
Totalt 2 468 kandidater i riksdagsvalet 2019
PDF
4.4.2019Första registreringar av motorfordon 2019, mars
I mars 2019 registrerades 9 277 nya personbilar
 
29.3.2019Befolkningsstruktur 2018
Minsta ökningen av folkmängden sedan år 1970
PDF
29.3.2019Inkvarteringsstatistik 2019, februari
Utländska turisters övernattningar ökade med 0,7 procent i februari 2019
PDF
29.3.2019Omsättningsestimat för storföretag 2019, februari
Storföretagens omsättning ökade i februari
PDF
28.3.2019Aktiebostadspriser 2019, februari
Priserna på gamla aktiebostäder steg i februari
 
28.3.2019Energianskaffning och -förbrukning 2018, 4:e kvartalet
Totalförbrukning av energi ökade med 2 procent år 2018
PDF
28.3.2019Finansräkenskaper 2018, 4:e kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under fjärde kvartalet 2018
PDF
28.3.2019Finländarnas resor 2018
Finländarnas resor till Sydeuropa ökade år 2018
PDF
28.3.2019Offentliga sektorns finansräkenskaper 2018, 4:e kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade under tredje kvartalet 2018
PDF
28.3.2019Växthusgaser 2017
Finlands utsläpp av växthusgaser 2017 till EU och FN:s klimatkonvention
PDF
27.3.2019Konsumenternas förtroende 2019, mars
Konsumenternas förtroende på stabil nivå
PDF
26.3.2019Arbetskraftsundersökning 2019, februari
Arbetslösheten minskade och sysselsättningen ökade i februari
PDF
26.3.2019Byggnads- och bostadsproduktion 2019, januari
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade från året innan
PDF
26.3.2019Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, februari
Den preliminära folkmängden i Finland 5 522 018 i slutet av februari
PDF
26.3.2019Omsättning inom handeln 2019, februari
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i februari med 1,6 procent från året innan
PDF
26.3.2019Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi 2017
Andelen förvärvs- och kapitalinkomster av lantbruket har minskat när man ser till lantbrukarfamiljernas totalinkomster
PDF
25.3.2019Jordbyggnadskostnadsindex 2019, februari
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 2,0 procent i februari från året innan
PDF
25.3.2019Producentprisindex 2019, februari
Producentpriserna för industrin steg med 3,0 procent från februari året innan
PDF
22.3.2019Motorfordonsbeståndet 2018
Fordonsbeståndet ökade år 2018
PDF
20.3.2019Konkurser 2019, februari
Antalet konkurser minskade med 15,3 procent under januari - februari 2019 från året innan
PDF
20.3.2019Varutransporter inom vägtrafiken 2018, 4:e kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil minskade under sista kvartalet 2018
PDF
19.3.2019Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2018, 4:e kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 2,6 procent på årsnivå
PDF
19.3.2019Statistik över vägtrafikolyckor 2019, februari
I vägtrafiken dog 14 personer i februari
PDF
15.3.2019Betalningsbalans och utlandsställning 2019, januari
Bytesbalansen visade ett underskott under fjärde kvartalet, nettoställningen mot utlandet negativs
PDF
15.3.2019Byggnadskostnadsindex 2019, februari
Byggnadskostnaderna steg i februari med 1,8 procent från året innan
PDF
15.3.2019Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2018, 4:e kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella ställning försvagages med 0,6 miljarder euro
PDF
15.3.2019Konjunkturindikator för produktionen 2019, januari
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i januari från året innan, en svag nedgång från föregående månad
PDF
15.3.2019Nationalräkenskaper, årsvis 2018
Bruttonationalprodukten ökade med 2,3 procent år 2018
PDF
15.3.2019Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2018, 4:e kvartalet
Den offentliga sektorns skuld ökade med 1,8 miljarder euro under sista kvartalet 2018
PDF
15.3.2019Sektorräkenskaper kvartalsvis 2018, 4:e kvartalet
En liten ökning av företagssektorns vinster och investeringar under sista kvartalet 2018
PDF
15.3.2019Skatter och avgifter av skattenatur 2018
Skatteutfallet ökade med 2,2 procent år 2018
PDF
15.3.2019Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, 4:e kvartalet
Importen av tjänster ökade mer än exporten av tjänster
PDF
14.3.2019Avbrott i utbildningen 2017
Totalt 5,1 procent av de studerande avbröt utbildningen
PDF
14.3.2019Konsumentprisindex 2019, februari
Inflationen i februari 1,3 procent
PDF
14.3.2019Omsättning inom servicebranschen 2019, januari
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i januari
PDF
14.3.2019Omsättningsindex för industrin 2019, januari
Omsättningen inom industrin ökade med 6,2 procent i januari
PDF
14.3.2019Studiernas gång 2019
Föräldrarnas utbildningsbakgrund har ett samband med genomströmningen inom utbildning på andra stadiet
PDF
14.3.2019Sysselsättning bland studerande 2017
Andelen sysselsatta studerande ökade
PDF
13.3.2019Energipriser 2018, 4:e kvartalet
Energipriserna steg år 2018
PDF
13.3.2019Inkomstfördelningsstatistik 2017
Inkomstskillnaden mellan hushåll i ägarbostäder och i hyrebostäder nästan oförändrat år 2017
PDF
13.3.2019Omsättning inom handeln 2019, januari
Utvecklingen av omsättning inom handeln svagare i januari än under tidigare månader
PDF
13.3.2019Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, januari
Byggföretagens omsättning och försäljningsvolym ökade i januari
PDF
8.3.2019Arbetskraftskostnadsindex 2018, 4:e kvartalet
Kostnaden för arbetad timme steg med 1,2 procent under oktober-december från året innan
PDF
8.3.2019Finansräkenskaper 2016, 13
Beloppet av pensionsrätter uppgick till 644 miljarder euro i slutet av år 2016
PDF
8.3.2019Industrins orderingång 2019, januari
Industrins orderingång ökade i januari med 3,1 procent från året innan
PDF
8.3.2019Inkomstfördelningsstatistik 2017
Hushåll med pensionerade högre tjänstemän är välbeställda
 
8.3.2019Volymindex för industriproduktionen 2019, januari
Industriproduktionen ökade i januari från året innan och föregående månad
PDF
7.3.2019Bostadshyror 2018
Hyrorna steg med 1,1 procent i fjol
 
7.3.2019Lönestrukturstatistik 2017
Löntagarnas löner högst i folkrika kommuner
PDF
6.3.2019Första registreringar av motorfordon 2019, februari
I februari 2019 registrerades 8 084 nya personbilar
 
5.3.2019Fastighetspriser 2018, 4:e kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under oktober-december med 1,6 procent från året innan
 
1.3.2019Inkomstfördelningsstatistik 2017
Ekonomisk utsatthet vanligast bland arbetslösa och studerande
 
1.3.2019Inkvarteringsstatistik 2019, januari
Utländska turisters övernattningar ökade med 0,8 procent i januari 2019
PDF
28.2.2019Aktiebostadspriser 2019, januari
Priserna på gamla aktiebostäder sjönk i januari
 
28.2.2019Brott och tvångsmedel 2018, 14
Antalet tvångsmedel på föregående års nivå
PDF
28.2.2019Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2018, 4:e kvartalet
Bruttonationalprodukten fortsatte öka under sista kvartalet år 2018
PDF
28.2.2019Omsättningsestimat för storföretag 2019, januari
Storföretagens omsättning minskade något i januari
PDF
27.2.2019Konsumenternas förtroende 2019, februari
Konsumenterna tror på sparande och en minskning av arbetslösheten
PDF
26.2.2019Arbetskraftsundersökning 2019, januari
Sysselsättningen ökade i januari
PDF
26.2.2019Byggnads- och bostadsproduktion 2018, december
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade också under årets sista kvartal
PDF
26.2.2019Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, januari
Den preliminära folkmängden i Finland 5 521 236 i slutet av januari
PDF
26.2.2019Omsättning inom handeln 2019, januari
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen var i januari på samma nivå som året innan
PDF
25.2.2019Jordbyggnadskostnadsindex 2019, januari
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 1,8 procent i januari från året innan
PDF
25.2.2019Producentprisindex 2019, januari
Producentpriserna för industrin steg med 3,2 procent från januari året innan
PDF
21.2.2019Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2019
Statens FoU-finansiering ökar i budgeten för år 2019
PDF
20.2.2019Konkurser 2019, januari
Antalet konkurser minskade med 17,2 procent i januari 2019 från året innan
PDF
19.2.2019Konsumentprisindex 2019, januari
Inflationen i januari 1,1 procent
PDF
19.2.2019Statistik över vägtrafikolyckor 2019, januari
I vägtrafiken dog 13 personer i januari
PDF
19.2.2019Undersökning om lediga arbetsplatser 2018, 4:e kvartalet
Under sista kvartalet 2018 fler lediga arbetsplatser än året innan
PDF
18.2.2019Industrins och handelns lagerstatistik 2018, 4:e kvartalet
Värdet av företagens lager ökade under fjärde kvartalet 2018
PDF
15.2.2019Betalningsbalans och utlandsställning 2018, december
Bytesbalansen visade ett underskott i december, ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
15.2.2019Byggnadskostnadsindex 2019, januari
Byggnadskostnaderna steg i januari med 1,9 procent från året innan
PDF
15.2.2019Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2018, 4:e kvartalet
De dåliga skördeåren höjde priset på fodersäd till rekordnivå
PDF
15.2.2019Producentprisindex för lantbruk 2018, 4:e kvartalet
Producentpriset på spannmål hoppade nästan upp till rekordnivån under 2010-talet
PDF
14.2.2019Konjunkturindikator för produktionen 2018, december
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i december
PDF
14.2.2019Omsättning inom handeln 2018, december
Försäljningen inom hela handeln sjönk i december med 1,7 procent från året innan
PDF
14.2.2019Omsättningsindex för industrin 2018, november
Omsättningen inom industrin ökade med 8,1 procent under september - november
PDF
13.2.2019Kommunekonomi kvartalsvis 2018, 4:e kvartalet
Kommunerna i Fasta Finland uppskattar att årsbidraget försvagats år 2018
PDF
13.2.2019Lönesummaindex 2018, december
Lönesumman ökade under oktober - december med 4,6 procent från året innan
PDF
13.2.2019Omsättning inom servicebranschen 2018, november
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under september-november med 4,8 procent från året innan
PDF
13.2.2019Omsättningsindex för byggverksamhet 2018, november
Byggföretagens omsättning ökade med 8,9 procent under september-november från året innan
PDF
13.2.2019Prisindex för offentliga utgifter 2018, 4:e kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten
PDF
12.2.2019Sysselsättning 2017
Majoriteten av unga vuxna utanför arbete och utbildning har avlagt examen på minst andra stadiet
PDF
12.2.2019Utbildningsanordnare och läroanstalter 2018
Antalet läroanstalter minskade ytterligare, antalet enhetsskolor fortsatte att öka
PDF
8.2.2019Industrins orderingång 2018, december
Industrins orderingång ökade i december med 6,1 procent från året innan
PDF
8.2.2019Volymindex för industriproduktionen 2018, december
Industriproduktionen ökade i december från året innan och föregående månad
PDF
7.2.2019Bostadshyror 2018, 4:e kvartalet
Hyrorna steg med 2,3 procent under året
 
7.2.2019Finländarnas resor 2018, 15
Fritidsresorna till utlandet minskade under september-december 2018
PDF
7.2.2019Inkvarteringsstatistik 2018, december
Utländska turisters övernattningar ökade med 6,9 procent i december 2018
PDF
6.2.2019Första registreringar av motorfordon 2019, januari
I januari 2019 registrerades 11 732 nya personbilar
 
6.2.2019Förtjänstnivåindex 2018, 4:e kvartalet
Löntagarnas löner steg med 2,2 procent
PDF
31.1.2019Aktiebostadspriser 2018, december
Priserna på gamla aktiebostäder steg i Åbo under sista kvartalet 2018
 
31.1.2019Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål 2017
Ökningen av utgifterna för socialskyddet avtog år 2017
PDF
31.1.2019Fritidsdeltagande 2017
Spelandet av digitala spel har fyrdubblats på 25 år
PDF
31.1.2019Nationalräkenskaper, årsvis 2017
Bruttonationalprodukten ökade med 2,7 procent år 2017
PDF
31.1.2019Omsättningsestimat för storföretag 2018, december
Storföretagens omsättning ökade i december
PDF
31.1.2019Stenkolsförbrukning 2018, december
Stenkolsförbrukningen minskade med 3 procent år 2018
PDF
29.1.2019Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, december
Nedgången i fruktsamhetstalet fortsätter
PDF
28.1.2019Konsumenternas förtroende 2019, januari
Konsumenterna har starkt förtroende för den egna ekonomin
PDF
25.1.2019Nya och nedlagda företag 2018, 3:e kvartalet
Antalet nya företag ökade under juli-september 2018 med 15 procent
PDF
25.1.2019Statistik över skuldsättning 2017
Bostadshushållen hade bostadsskulder på euro 98 740
PDF
24.1.2019Arbetskraftsundersökning 2018, december
Den starka ökningen av sysselsättningen fortsatte i december
PDF
24.1.2019Omsättning inom handeln 2018, december
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i december med 0,3 procent från året innan
PDF
24.1.2019Placering efter utbildning 2017
Sysselsättningen bland nyutexaminerade förbättrades
 
24.1.2019Producentprisindex 2018, december
Producentpriserna för industrin steg med 3,8 procent från december året innan
PDF
24.1.2019Producentprisindex för tjänster 2018, 4:e kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 1,8 procent under oktober-december från året innan
PDF
24.1.2019Statistik över regional företagsverksamhet 2017
Metallindustrin var tillväxtmotor för industrin i de flesta landskap år 2017
PDF
24.1.2019Statistik över vägtrafikolyckor 2018, december
I vägtrafiken dog 23 personer i december
PDF
23.1.2019Jordbyggnadskostnadsindex 2018, december
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 2,2 procent i december från året innan
PDF
23.1.2019Statistik över vägtrafikolyckor 2017
I vägtrafikolyckor dog 238 och skadades allvarligt 409 personer år 2017
PDF
22.1.2019Byggnads- och bostadsproduktion 2018, november
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskar fortfarande kraftigt
PDF
17.1.2019Brott och tvångsmedel 2018, 4:e kvartalet
Antalet sexualbrott som kommit till kännedom ökade med 13,8 procent år 2018
PDF
16.1.2019Företagssaneringar 2018, 4:e kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 4,5 procent år 2018 jämfört med året innan
PDF
16.1.2019Konkurser 2018, december
Antalet konkurser ökade med 16,9 procent år 2018 jämfört med året innan
PDF
16.1.2019Skuldsaneringar 2018, 4:e kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade år 2018 med 7,6 procent från året innan
PDF
15.1.2019Betalningsbalans och utlandsställning 2018, november
Bytesbalansen visade ett överskott i november, ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
15.1.2019Byggnadskostnadsindex 2018, december
Byggnadskostnaderna steg i december med 2,4 procent från året innan
PDF
15.1.2019Konjunkturindikator för produktionen 2018, november
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i november från året innan, en nedgång från föregående månad
PDF
15.1.2019Omsättning inom handeln 2018, november
Försäljningen inom detaljhandeln ökade i november med 3,6 procent från året innan
PDF
15.1.2019Omsättningsindex för industrin 2018, oktober
Omsättningen inom industrin ökade med drygt 9 procent
PDF
15.1.2019Växthusgaser 2017
Sänkan inom sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk 20 miljoner koldioxidton
PDF
14.1.2019Konsumentprisindex 2018, december
Inflationen i december 1,2 procent
PDF
14.1.2019Omsättning inom servicebranschen 2018, oktober
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under augusti-oktober med 4,8 procent från året innan
PDF
14.1.2019Omsättningsindex för byggverksamhet 2018, oktober
Byggföretagens omsättning ökade med 7,6 procent under augusti-oktober från året innan
PDF
11.1.2019Lönesummaindex 2018, november
Lönesumman ökade under september - november med 4,4 procent från året innan
PDF
10.1.2019Industrins orderingång 2018, november
Industrins orderingång sjönk i november med 37,6 procent från året innan
PDF
10.1.2019Inkvarteringsstatistik 2018, november
Utländska turisters övernattningar på föregående års nivå i november 2018
PDF
10.1.2019Volymindex för industriproduktionen 2018, november
Industriproduktionen ökade i november från året innan och föregående månad
PDF
9.1.2019Avfallsstatistik 2017
Mängden kommunalt avfall har inte ökat och återvinningen har ersatt deponeringen på avstjälpningsplatserna
PDF
7.1.2019Första registreringar av motorfordon 2018, december
I december 2018 registrerades 6 159 nya personbilar
 
31.12.2018Omsättningsestimat för storföretag 2018, november
Storföretagens omsättning var nästan oförändrad i november jämfört med föregående månad
PDF
28.12.2018Aktiebostadspriser 2018, november
Priserna på gamla aktiebostäder sjönk i november i Tammerfors
 
27.12.2018Konsumenternas förtroende 2018, december
Stabil penningsituation bland konsumenterna och förtroende för sysselsättningen - konsumtionsplanerna ändå dämpade
PDF
21.12.2018Arbetskraftsundersökning 2018, november
Det relativa arbetslöshetstalet sjönk i november jämfört med året innan
PDF
21.12.2018Finansräkenskaper 2018, 3:e kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att öka under tredje kvartalet 2018
PDF
21.12.2018Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, november
Den preliminära folkmängden i Finland 5 522 015 i slutet av november
PDF
21.12.2018Jordbyggnadskostnadsindex 2018, november
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 4,7 procent i november från året innan
PDF
21.12.2018Offentliga sektorns finansräkenskaper 2018, 3:e kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade under tredje kvartalet 2018
PDF
21.12.2018Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2018, 3:e kvartalet
Den offentliga sektorns skuld minskade med 0,3 miljarder euro under tredje kvartalet år 2018
PDF
21.12.2018Omsättning inom handeln 2018, november
Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i november med 3,0 procent från året innan
PDF
21.12.2018Producentprisindex 2018, november
Producentpriserna för industrin steg med 4,7 procent från november året innan
PDF
20.12.2018Byggnads- och bostadsproduktion 2018, oktober
Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under augusti-oktober med över en fjärdedel från året innan
PDF
20.12.2018Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2018, 3:e kvartalet
Den offentliga sektorns finansiella ställning förbättrades med 0,2 miljarder euro under tredje kvartalet
PDF
20.12.2018Energianskaffning och -förbrukning 2018, 3:e kvartalet
Koldioxidutsläppen inom energisektorn ökade med 4 procent under januari - september
PDF
20.12.2018Sektorräkenskaper kvartalsvis 2018, 3:e kvartalet
Företagssektorns vinstkvot var oförändrad och hushållssektorns sparkvot sjönk under tredje kvartalet 2018
PDF
20.12.2018Statistik över vägtrafikolyckor 2018, november
I vägtrafiken dog 14 personer i november
PDF
19.12.2018Inkomstfördelningsstatistik 2017
Antalet låginkomsttagare ökade år 2017
 
19.12.2018Konkurser 2018, november
Antalet konkurser ökade med 18,9 procent under januari - november 2018 från året innan
PDF
19.12.2018Kreditinstitutens bokslut 2018, 3:e kvartalet
Finansnettot och rörelsevinsten för bankerna i Finland sjönk under tredje kvartalet år 2018
PDF
19.12.2018Varutransporter inom vägtrafiken 2018, 3:e kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil minskade under tredje kvartalet 2018
PDF
18.12.2018Brott och tvångsmedel 2018, 3:e kvartalet
Antalet sexualbrott som kommit till kännedom ökade med 16,6 procent under januari - september 2018
PDF
18.12.2018Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2017
Femtiosju procent av industrins förädlingsvärde till personalkostnader år 2017
PDF
18.12.2018Totalstatistik över inkomstfördelning 2017
Inkomstskillnaderna ökade år 2017
 
18.12.2018Totalstatistik över inkomstfördelning 2017
De senaste årens goda ekonomiska utveckling har ökat bostadshushållens inkomster främst i Lappland
PDF
18.12.2018Utländska dotterbolag i Finland 2017
Utländska dotterbolag betydande inom industrin
PDF
18.12.2018Värdepappersföretag 2018, 3:e kvartalet
Värdepappersföretagens rörelsevinst och provisionsintäkter minskade under tredje kvartalet 2018
PDF
17.12.2018Dödsorsaker 2017
Antalet döda i fallolyckor över 1 200 - största delen över 75-åringar
 
17.12.2018Skattepliktiga inkomster 2017
De direkta skatterna minskade med 1,5 procent
PDF
17.12.2018Sysselsättning 2017
Det relativa arbetslöshetstalet för unga män var högre än för kvinnor i alla landskap
PDF
14.12.2018Betalningsbalans och utlandsställning 2018, oktober
Bytesbalansen visade ett underskott under tredje kvartalet, nettoställningen mot utlandet förstärktes
PDF
14.12.2018Byggnadskostnadsindex 2018, november
Byggnadskostnaderna steg i november med 2,5 procent från året innan
PDF
14.12.2018Konjunkturindikator för produktionen 2018, oktober
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i oktober från året innan, en nedgång från föregående månad
PDF
14.12.2018Konsumentprisindex 2018, november
Inflationen i november 1,3 procent
PDF
14.12.2018Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, 3:e kvartalet
Utrikeshandeln med tjänster fortsatte öka under tredje kvartalet 2018
PDF
13.12.2018Lönesummaindex 2018, oktober
Lönesumman ökade under augusti - oktober med 4,4 procent från året innan
PDF
13.12.2018Miljöaffärsverksamhet 2017
Miljöaffärsverksamhetens betydelse har ökat
PDF
13.12.2018Omsättning inom servicebranschen 2018, september
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under juli-september med 4,9 procent från året innan
PDF
13.12.2018Omsättningsindex för industrin 2018, september
Omsättningen inom industrin ökade med nästan 8 procent under tredje kvartalet
PDF
13.12.2018Sökande till utbildning 2017
Bara 28 procent av de nya studenterna fortsatte att studera samma år
 
12.12.2018Deltagande i vuxenutbildning 2017
Nittiotre procent av 18 - 64-åringarna kan minst ett främmande språk
PDF
12.12.2018Energipriser 2018, 3:e kvartalet
Energipriserna steg under tredje kvartalet
PDF
12.12.2018Omsättning inom handeln 2018, oktober
Försäljningen inom hela handeln ökade i oktober med 3,8 procent från året innan
PDF
12.12.2018Omsättningsindex för byggverksamhet 2018, september
Byggföretagens omsättning ökade med 7,7 procent under juli-september från året innan
PDF
12.12.2018Vuxenutbildning vid läroanstalter 2017
Läroanstalternas vuxenutbildning som inte leder till examen minskade år 2017
 
11.12.2018Energianskaffning och -förbrukning 2017
Användningen av förnybar energi fortsatte att öka år 2017
PDF
11.12.2018Reparationsbyggande 2017
Värdet av byggföretagens reparationsentreprenader för byggnader var 8,9 miljarder euro år 2017
PDF
11.12.2018Växthusgaser 2017
Växthusgasutsläppen minskade, utsläppen utanför utsläppshandeln i enlighet med målriktlinjen
PDF
10.12.2018Första registreringar av motorfordon 2018, november
I november 2018 registrerades 8 662 nya personbilar
 
10.12.2018Industrins orderingång 2018, oktober
Industrins orderingång ökade i oktober med 22,7 procent från året innan
PDF
10.12.2018Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2018, 3:e kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 2,1 procent på årsnivå
PDF
10.12.2018Volymindex för industriproduktionen 2018, oktober
Industriproduktionen ökade i oktober från året innan men minskade från föregående månad
PDF
7.12.2018Arbetskraftskostnadsindex 2018, 3:e kvartalet
Kostnaden för arbetad timme steg med 1,3 procent under juli-september från året innan
PDF
5.12.2018Familjer 2017
Andelen barn som bor med sin mor eller far ökar med barnets ålder
PDF
5.12.2018Inkvarteringsstatistik 2018, oktober
Utländska turisters övernattningar ökade med 6,0 procent i oktober
PDF
5.12.2018Input-output 2015
Inom livsmedels-, dryckes- och tobaksindustrin de relativt största produktionseffekterna år 2015
PDF
5.12.2018Regionalräkenskaper 2017
Ekonomin ökade i alla landskap i Finland år 2017, kraftigast i Södra Karelen
PDF
4.12.2018Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik 2018
Internet används allt oftare med mobilen - också för att göra inköp
PDF
4.12.2018Fastighetspriser 2018, 3:e kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under juli-september med 2,9 procent från året innan
 
4.12.2018Födda 2017
Fruktsamheten har minskat i alla utbildningsgrupper
PDF