Offentliggöranden i kronologisk ordning

Statistikcentralens offentliggöranden av statistik i tidsordning under de senaste sex månaderna.

DatumStatistik och referens period / offentliggörandePDF-
publikation
25.11.2021Inkvarteringsstatistik 2021, oktober
Inhemska övernattningar ökade i oktober 2021
PDF
25.11.2021Omsättning inom handeln 2021, oktober
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i oktober med 2,0 procent från året innan
PDF
24.11.2021Luftfart 2021, oktober
Antalet passagerare på Finlands flygplatser ökar, men ligger fortfarande långt från nivån före pandemin i oktober 2021
PDF
24.11.2021Producentprisindex 2021, oktober
Producentpriserna för industrin steg med 20,8 procent från oktober året innan
PDF
24.11.2021Regionalräkenskaper 2020
Ekonomin sjönk i nästan alla landskap år 2020, kraftigast på Åland
PDF
23.11.2021Arbetskraftsundersökning 2021, oktober
Sysselsättningstillväxten förstärktes i oktober
PDF
23.11.2021Byggnads- och bostadsproduktion 2021, september
Kubikvolymen för beviljade bygglov mindre än året innan i juli-september
PDF
23.11.2021Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, oktober
Den preliminära folkmängden i Finland 5 548 097 i slutet av oktober
PDF
23.11.2021Jordbyggnadskostnadsindex 2021, oktober
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 10,3 procent i oktober från året innan
PDF
23.11.2021Statistik över vägtrafikolyckor 2021, oktober
I vägtrafiken dog 21 personer i oktober
PDF
18.11.2021Fastighetspriser 2021, 3:e kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus steg under juli-september med 5,5 procent från året innan
 
18.11.2021Industrins och handelns lagerstatistik 2021, 3:e kvartalet
Värdet av företagens lager ökade under tredje kvartalet 2021
PDF
18.11.2021Materialflöden i samhällsekonomin 2020
Brytningen av mineraler och jordmaterial ökade den inhemska materialkonsumtionen år 2020
PDF
18.11.2021Sysselsättning 2019
Personer som blivit permitterade eller arbetslösa under coronaåret 2020 efter yrke
PDF
17.11.2021Konkurser 2021, oktober
Antalet konkurser ökade med sex procent under januari - oktober 2021 från året innan
PDF
16.11.2021Konjunkturindikator för produktionen 2021, september
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i september
PDF
16.11.2021Undersökning om lediga arbetsplatser 2021, 3:e kvartalet
Klart fler lediga arbetsplatser under tredje kvartalet än för ett år sedan
PDF
15.11.2021Byggnadskostnadsindex 2021, oktober
Ökningen av byggnadskostnaderna avtog i oktober
PDF
15.11.2021Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2021, 3:e kvartalet
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket stiger kraftigt
PDF
15.11.2021Konsumentprisindex 2021, oktober
Inflationen i oktober 3,2 procent
PDF
15.11.2021Omsättning inom handeln 2021, september
Omsättningen inom handeln ökade med 7,9 procent i september
PDF
15.11.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, september
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i september
PDF
15.11.2021Omsättningsindex för industrin 2021, september
Omsättningen inom industrin ökade med 19,4 procent i september
PDF
15.11.2021Producentprisindex för lantbruk 2021, 3:e kvartalet
Den torra sommarens klena skörd höjde producentpriserna på spannmål och grönsaker, men priset på potatis sjönk
PDF
12.11.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2021, september
Bytesbalans visade ett överskott i september, Finland hade ett nettoinflöde av kapital från utlandet
PDF
12.11.2021Lönesummaindex 2021, september
Lönesumman ökade under juli-september med 6,0 procent från året innan
PDF
12.11.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, september
Omsättningen inom byggverksamheten ökade med 8,3 procent i september
PDF
11.11.2021Värdet av hushållsproduktionen 2020
Värdet av hushållsproduktionen ökade - en del av coronatidens effekter syns i kalkylerna först senare
PDF
10.11.2021Industrins orderingång 2021, september
Industrins orderingång ökade i september med 37,9 procent från året innan
PDF
10.11.2021Volymindex för industriproduktionen 2021, september
Industriproduktionen ökade i september både från föregående månad och från året innan
PDF
5.11.2021Handelsflottan 2021, oktober
I oktober 2021 hörde 672 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
5.11.2021Inrikes sjötrafik 2021, september
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i september
PDF
5.11.2021Utrikes sjöfart 2021, september
Sjötransporter minskade i september
PDF
4.11.2021Första registreringar av motorfordon 2021, oktober
I oktober 2021 registrerades 6 611 nya personbilar
PDF
3.11.2021Befolkningens utbildningsstruktur 2020
Andelen personer som avlagt examen har mångdubblats på 50 år
PDF
2.11.2021Arbetskraftsundersökning 2020, 14
Det relativa sysselsättningstalet för småbarnsmammor steg
PDF
2.11.2021El- och värmeproduktion 2020
Mer än hälften av elektriciteten i Finland producerades med förnybara energikällor år 2020
PDF
1.11.2021Statistik över industrins energianvändning 2020
Industrins energianvändning minskade med 6 procent år 2020
PDF
29.10.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, september
Preliminär data: Omsättningen inom servicenäringarna ökade i september
PDF
29.10.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, september
Preliminär data: Byggföretagens omsättning ökade i september
PDF
29.10.2021Omsättningsindex för industrin 2021, september
Preliminär data: Omsättningen inom industrin ökade i september
PDF
29.10.2021Prisindex för offentliga utgifter 2021, 3:e kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten
PDF
29.10.2021Stenkolsförbrukning 2021, september
Stenkolsförbrukningen ökade med 4 procent under januari - september
PDF
28.10.2021Aktiebostadspriser 2021, september
Priserna på gamla aktiebostäder steg under tredje kvartalet i de stora städerna
 
28.10.2021Forskning och utveckling 2020
Företagens utgifter för forskning och utveckling ökar
PDF
28.10.2021Försäkringsverksamhet 2020
Försäkringsbolagens vinster minskade år 2020
PDF
28.10.2021Inkvarteringsstatistik 2021, september
Övernattningar fortsatte att återhämta sig i september 2021
PDF
28.10.2021Miljöskyddsutgifter 2019
Betydande nedgång i miljöskyddsinvesteringarna år 2019
PDF
28.10.2021Nya och nedlagda företag 2020
Antalet nya och nedlagda företag ökade år 2020 från året innan
PDF
27.10.2021Konsumenternas förtroende 2021, oktober
Konsumenternas förtroende sjönk men var fortsättningsvis starkt i oktober
PDF
27.10.2021Luftfart 2021, september
Antalet passagerare på Finlands flygplatser fortfarande långt från nivån före pandemin i september 2021
PDF
26.10.2021Arbetskraftsundersökning 2021, september
Sysselsättningen ökade mera återhållsamt i september
PDF
26.10.2021Byggnads- och bostadsproduktion 2021, augusti
Kubikvolymen för beviljade bygglov mindre under juni-augusti än året innan
PDF
26.10.2021Omsättning inom handeln 2021, september
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i september med 2,9 procent från året innan
PDF
25.10.2021Jordbyggnadskostnadsindex 2021, september
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 8,9 procent i september från året innan
PDF
25.10.2021Producentprisindex 2021, september
Producentpriserna för industrin steg med 19,1 procent från september året innan
PDF
25.10.2021Producentprisindex för tjänster 2021, 3:e kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 2,2 procent under juli-september från året innan
PDF
22.10.2021Avlidna 2020
Den förväntade livslängden för nyfödda var jämnt 79 år för pojkar och 84,6 år för flickor år 2020
PDF
22.10.2021Studerande och examina 2020
Antalet studerande i examensinriktad utbildning 1,3 miljoner
PDF
21.10.2021Bostadshyror 2021, 3:e kvartalet
De fritt finansierade hyrorna steg under juli-september
 
21.10.2021Finländarnas resor 2021, 14
Inrikesresorna ökade med nästan en tredjedel under den varma sommaren 2021
PDF
21.10.2021Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, september
Fruktsamheten har ökat något från året innan
PDF
21.10.2021Kreditinstitutens bokslut 2021, 2:a kvartalet
Rörelsevinsten för bankerna i Finland steg till 1,4 miljarder euro under andra kvartalet år 2021
PDF
21.10.2021Nya och nedlagda företag 2021, 2:a kvartalet
Antalet nya företag ökade med 23 procent under andra kvartalet år 2021 från året innan
PDF
21.10.2021Offentliga sektorns underskott och skuld 2020
De offentliga samfundens underskott 5,5 procent och skuld 69,5 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2020
PDF
21.10.2021Statistik över vägtrafikolyckor 2021, september
I vägtrafiken dog 15 personer i september
PDF
21.10.2021Sysselsättning 2019
Stora regionala skillnader i antalet sysselsatta inom de näringsgrenar som hade de högsta och lägsta lönenivåerna år 2019
PDF
21.10.2021Värdepappersföretag 2021, 2:a kvartalet
Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst fortsatte öka under andra kvartalet 2021
PDF
20.10.2021Företagssaneringar 2021, 3:e kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 7 procent under januari - september 2021 jämfört med året innan
PDF
20.10.2021Konkurser 2021, september
Antalet konkurser ökade med tre procent under januari - september 2021 från året innan
PDF
20.10.2021Skuldsaneringar 2021, 3:e kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner minskade med 2,4 procent under januari - september 2021 från året innan
PDF
15.10.2021Brott och tvångsmedel 2021, 3:e kvartalet
Antalet sexualbrott som kommit till kännedom ökade med 20 procent
PDF
15.10.2021Byggnadskostnadsindex 2021, september
Byggnadskostnaderna steg i september med 9,3 procent
PDF
15.10.2021Förtjänstnivåindex 2021, 3:e kvartalet
Löntagarnas förtjänster för ordinarie arbetstid steg under juli-september med 2,4 procent
PDF
15.10.2021Konjunkturindikator för produktionen 2021, augusti
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i augusti
PDF
15.10.2021Lönsamhetsundersökningar 2020
Arbetsproduktiviteten ökade under coronaåret 2020
PDF
15.10.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, augusti
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i augusti
PDF
15.10.2021Omsättningsindex för industrin 2021, augusti
Omsättningen inom industrin ökade i augusti med 17,8 procent
PDF
14.10.2021Bostäder och boendeförhållanden 2020
Tre av fem personer under 40 år bor i hyreslägenhet
PDF
14.10.2021Konsumentprisindex 2021, september
Inflationen i september 2,5 procent
PDF
14.10.2021Lönesummaindex 2021, augusti
Lönesumman ökade under juni-augusti med 7,3 procent från året innan
PDF
14.10.2021Omsättning inom handeln 2021, augusti
Omsättningen inom handeln ökade med 7,3 procent i augusti
PDF
14.10.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, augusti
Byggverksamhetens omsättningsökning fortsatte i augusti
PDF
14.10.2021Ämnesval 2020
Andelen som läser engelska fortsatte att öka i grundskolans lågstadium
PDF
13.10.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2021, augusti
Bytesbalans visade ett överskott i augusti, Finland hade ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
11.10.2021Lönestrukturstatistik 2020
Medianlönen för löntagare 3 217 euro i månaden år 2020
PDF
8.10.2021Industrins orderingång 2021, augusti
Industrins orderingång ökade i augusti med 47,7 procent från året innan
PDF
8.10.2021Volymindex för industriproduktionen 2021, augusti
Industriproduktionen ökade i augusti både från föregående månad och från året innan
PDF
7.10.2021Handelsflottan 2021, september
I september 2021 hörde 675 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
7.10.2021Inrikes sjötrafik 2021, augusti
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i augusti
PDF
7.10.2021Satelliträkenskaper för kultur 2019
Kulturens andel av ekonomin fortsatte minska år 2019
PDF
7.10.2021Utrikes sjöfart 2021, augusti
Sjötransporter ökade i augusti
PDF
6.10.2021Första registreringar av motorfordon 2021, september
I september 2021 registrerades 6 534 nya personbilar
PDF
1.10.2021Reparationsbyggande 2020
Affärs- och kontorsbyggnader reparerades för 1,6 miljarder euro
PDF
30.9.2021Befolkningsprognos 2021
Fruktsamheten i Finland på en otillräcklig nivå med tanke på åldersstrukturen
PDF
30.9.2021Energianskaffning och -förbrukning 2021, 2:a kvartalet
Totalförbrukningen av energi ökade med 3 procent under januari - juni
PDF
30.9.2021Energiräkenskaper 2019
Industrins och hushållens energianvändning minskade år 2019
PDF
30.9.2021Inkvarteringsstatistik 2021, augusti
Övernattningar långt från nivån 2019 i augusti 2021
PDF
30.9.2021Järnvägsstatistik 2021
Antalet resor inom persontrafiken på järnväg ökade med 13 procent under det andra kvartalet 2021
PDF
30.9.2021Luftutsläpp efter näringsgren 2019
Finländarnas utsläpp av växthusgaser minskade år 2019 - utsläppen av föroreningar var på samma nivå som året innan
PDF
30.9.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, augusti
Preliminär data: Omsättningen inom servicenäringarna ökade i augusti
PDF
30.9.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, augusti
Preliminär data: Byggföretagens omsättning ökade i augusti
PDF
30.9.2021Omsättningsindex för industrin 2021, augusti
Preliminär data: Omsättningen inom industrin ökade i augusti
PDF
29.9.2021Aktiebostadspriser 2021, augusti
Priserna på gamla aktiebostäder och antalet köp fortsatte att stiga i augusti
 
28.9.2021Byggnads- och bostadsproduktion 2021, juli
Kubikvolymen för beviljade bygglov större än året innan
PDF
28.9.2021Omsättning inom handeln 2021, augusti
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i augusti med 3,1 procent från året innan
PDF
27.9.2021Konsumenternas förtroende 2021, september
Konsumenternas förtroende nästan starkast någonsin i september
PDF
24.9.2021Finansräkenskaper 2020
Hushållens nettoförmögenhet ökade år 2020
PDF
24.9.2021Finansräkenskaper 2021, 2:a kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar ökade under andra kvartalet 2021
PDF
24.9.2021Offentliga sektorns finansräkenskaper 2021, 2:a kvartalet
De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar ökade under andra kvartalet 2021
PDF
24.9.2021Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2021, 2:a kvartalet
De offentliga samfundens skuld ökade med 1,3 miljarder euro under andra kvartalet 2021
PDF
24.9.2021Producentprisindex 2021, augusti
Producentpriserna för industrin steg med 15,5 procent från augusti året innan
PDF
23.9.2021Jordbyggnadskostnadsindex 2021, augusti
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 9,4 procent i augusti från året innan
PDF
23.9.2021Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2020
Företagens omsättning minskade med 3,9 procent år 2020
PDF
23.9.2021Åtalade, dömda och straff 2020
Totalt utfärdades 24 procent fler straff- och bötesförelägganden för trafikbrott än året innan
PDF
22.9.2021Konkurser 2021, augusti
Antalet konkurser ökade med en procent under januari - augusti 2021 från året innan
PDF
22.9.2021Luftfart 2021, augusti
Antalet passagerare på Finlands flygplatser fortfarande långt från 2019 års nivå i augusti 2021
PDF
21.9.2021Arbetskraftsundersökning 2021, augusti
Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade klart
PDF
21.9.2021Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, augusti
Den preliminära folkmängden i Finland 5 545 179 i slutet av augusti
PDF
21.9.2021Statistik över vägtrafikolyckor 2021, augusti
I vägtrafiken dog 24 personer i augusti
PDF
17.9.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2021, 42
Bytesbalansen visade ett överskott och nettoställningen mot utlandet förstärktes under andra kvartalet 2021
PDF
17.9.2021Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2021, 2:a kvartalet
De offentliga samfundens finansiella ställning förbättrades med 3,4 miljarder från motsvarande kvartal året innan
PDF
17.9.2021Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2021, 2:a kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 2,1 procent på årsnivå
 
17.9.2021Nationalräkenskaper, årsvis 2020
Bruttonationalprodukten sjönk med 2,9 procent år 2020
PDF
17.9.2021Sektorräkenskaper kvartalsvis 2021, 1:a kvartalet
Hushållens sparkvot visade en nedgång under andra kvartalet
PDF
17.9.2021Skatter och avgifter av skattenatur 2020
Skatteutfallet minskade med 1,9 procent år 2020
PDF
17.9.2021Utländska direktinvesteringar 2020
Nettointäkterna från direktinvesteringar på rekordnivå år 2020
PDF
17.9.2021Utrikeshandel med varor och tjänster 2021, 2:a kvartalet
Trots tillväxt återgick exporten av tjänster inte till nivån före pandemin under andra kvartalet 2021
PDF
15.9.2021Byggnadskostnadsindex 2021, augusti
Kostnaderna för byggmaterial fortsatte att stiga kraftigt i augusti
PDF
15.9.2021Konjunkturindikator för produktionen 2021, juli
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i juli
PDF
15.9.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, juli
Omsättningen och försäljningsvolymen inom byggverksamhet ökade i juli
PDF
15.9.2021Omsättningsindex för industrin 2021, juli
Omsättningen inom industrin ökade med 16,5 procent i juli
PDF
15.9.2021Varutransporter inom vägtrafiken 2021, 2:a kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil ökade under andra kvartalet 2021
PDF
14.9.2021Konsumentprisindex 2021, augusti
Inflationen i augusti 2,2 procent
PDF
14.9.2021Lönesummaindex 2021, juli
Lönesumman ökade under maj-juli med 8,6 procent från året innan
PDF
14.9.2021Omsättning inom handeln 2021, juli
Omsättningen inom handeln ökade med 7,7 procent i juli
PDF
14.9.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, juli
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i juli
PDF
13.9.2021Prisindex för offentliga utgifter 2021, 2:a kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten
PDF
10.9.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2021, juli
Bytesbalans visade ett överskott i juli, Finland hade ett nettoutflöde av kapital från utlandet
PDF
10.9.2021Industrins orderingång 2021, juli
Industrins orderingång ökade i juli med 46,8 procent från året innan
PDF
10.9.2021Kommunekonomi 2020
Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård fortsatte att öka år 2020
PDF
10.9.2021Volymindex för industriproduktionen 2021, juli
Industriproduktionen ökade i juli både från föregående månad och från året innan
PDF
9.9.2021Energipriser 2021, 2:a kvartalet
Energipriserna steg kraftigt under andra kvartalet
PDF
8.9.2021Arbetskraftskostnadsindex 2021, 2:a kvartalet
Den privata sektorn kostnaden för arbetad timme steg med 2,4 procent under april-juni från året innan
PDF
7.9.2021Handelsflottan 2021, augusti
I augusti 2021 hörde 676 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
7.9.2021Inrikes sjötrafik 2021, juli
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i juli
PDF
7.9.2021Utrikes sjöfart 2021, juli
Sjötransporter ökade i juli
PDF
6.9.2021Första registreringar av motorfordon 2021, augusti
I augusti 2021 registrerades 7 904 nya personbilar
PDF
2.9.2021Miljöskatter 2019
År 2019 betalades 4,5 procent mindre i energi- och transportskatter
PDF
31.8.2021Adoptioner 2020
Antalet adoptioner minskade ytterligare
PDF
31.8.2021Aktiebostadspriser 2021, juli
Priserna på gamla aktiebostäder steg medan läget på bostadsmarknaden blev lugnare i juli
 
31.8.2021Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2021, 2:a kvartalet
Bruttonationalprodukten ökade med 2,1 procent från föregående kvartal
PDF
31.8.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, juli
Preliminär data: Omsättningen inom servicenäringarna ökade i juli
PDF
31.8.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, juli
Preliminär data: Byggföretagens omsättning ökade i juli
PDF
31.8.2021Omsättningsindex för industrin 2021, juli
Preliminär data: Omsättningen inom industrin ökade i juli
PDF
27.8.2021Förtjänstnivåindex 2021, 2:a kvartalet
Löntagarnas förtjänster för ordinarie arbetstid steg under april-juli med 2,4 procent
PDF
27.8.2021Järnvägsstatistik 2020
Persontrafiken på Finlands järnvägar minskade år 2020
PDF
27.8.2021Konsumenternas förtroende 2021, augusti
Konsumenternas syn på den egna ekonomin allt ljusare i augusti
PDF
27.8.2021Stenkolsförbrukning 2021, juni
Stenkolsförbrukningen minskade med 3 procent under januari - juni
PDF
26.8.2021Inkvarteringsstatistik 2021, juli
Den inhemska turismen slog rekord i juli 2021
PDF
26.8.2021Omsättning inom handeln 2021, juli
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i juli med 3,9 procent från året innan
PDF
25.8.2021Luftfart 2021, juli
Antalet passagerare på Finlands flygplatser fortfarande långt från 2019 års nivå i juli 2021
PDF
24.8.2021Arbetskraftsundersökning 2021, juli
Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade i juli
PDF
24.8.2021Byggnads- och bostadsproduktion 2021, juni
Kubikvolymen för beviljade bygglov aningen större än året innan
PDF
24.8.2021Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, juli
Den preliminära folkmängden i Finland 5 543 659 i slutet av juli
PDF
24.8.2021Producentprisindex 2021, juli
Producentpriserna för industrin steg med 14,8 procent från juli året innan
PDF
23.8.2021Jordbyggnadskostnadsindex 2021, juli
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 8,3 procent i juli från året innan
PDF
19.8.2021Fastighetspriser 2021, 2:a kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus steg under april-juni med 8,3 procent från året innan
 
19.8.2021Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2020
Finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamheten år 2020 i statsbudgeten
PDF
19.8.2021Statistik över vägtrafikolyckor 2021, juli
I vägtrafiken dog 24 personer i juli
PDF
18.8.2021Handelsflottan 2021, juli
I juli 2021 hörde 677 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
18.8.2021Industrins och handelns lagerstatistik 2021, 2:a kvartalet
Värdet av företagens lager ökade under andra kvartalet 2021
PDF
18.8.2021Konkurser 2021, juli
Antalet konkurser minskade med 1,6 procent under januari - juli 2021 från året innan
PDF
17.8.2021Konjunkturindikator för produktionen 2021, juni
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i juni
PDF
17.8.2021Månadslöner inom den privata sektorn 2020
Medianlönen för månadsavlönade inom den privata sektorn 3 435 euro
PDF
17.8.2021Timlöner inom den privata sektorn 2020
Medeltimlönen för timavlönade inom den privata sektorn 16,8 euro år 2020
PDF
17.8.2021Undersökning om lediga arbetsplatser 2021, 2:a kvartalet
Klart fler lediga arbetsplatser under andra kvartalet än för ett år sedan
PDF
16.8.2021Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2021, 2:a kvartalet
Indexet för inköpspriser på produktioninsmedel inom jordbruket steg högre än någonsin under 2000-talet
PDF
16.8.2021Producentprisindex för lantbruk 2021, 2:a kvartalet
Stegringen av produktionspriserna har tillsvidare liten inverkan på producentpriserna inom lantbruket
PDF
13.8.2021Byggnadskostnadsindex 2021, juli
Den snabba prisstegringen gällande byggmaterial fortsatte i juli
PDF
13.8.2021Konsumentprisindex 2021, juli
Inflationen i juli 1,9 procent
PDF
13.8.2021Lönesummaindex 2021, juni
Lönesumman ökade under april-juni med 8,5 procent från året innan
PDF
13.8.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, juni
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i juni
PDF
13.8.2021Omsättningsindex för industrin 2021, juni
Omsättningen inom industrin ökade med 10,4 procent i juni
PDF
12.8.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2021, juni
Bytesbalans visade ett överskott i juni, Finland hade ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
12.8.2021Omsättning inom handeln 2021, juni
Omsättningen och försäljningsvolymen ökade i juni inom handelns alla näringsgrenar
PDF
12.8.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, juni
Byggföretagens omsättning ökade med 7,4 procent i juni
PDF
10.8.2021Industrins orderingång 2021, juni
Industrins orderingång ökade i juni med 38,1 procent från året innan
PDF
10.8.2021Volymindex för industriproduktionen 2021, juni
Industriproduktionen minskade i juni från föregående månad, men ökade från året innan
PDF
6.8.2021Inrikes sjötrafik 2021, juni
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i juni
PDF
6.8.2021Utrikes sjöfart 2021, juni
Sjötransporter ökade i juni
PDF
5.8.2021Bostadshyror 2021, 2:a kvartalet
De fritt finansierade hyrorna steg i största delen av Finland
PDF
5.8.2021Första registreringar av motorfordon 2021, juli
I juli 2021 registrerades 7 481 nya personbilar
PDF
30.7.2021Aktiebostadspriser 2021, juni
Handeln med gamla aktiebostäder var livligare under andra kvartalet än året innan
 
30.7.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, juni
Preliminär data: Omsättningen inom servicenäringarna ökade i juni
PDF
30.7.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, juni
Preliminär data: Byggföretagens omsättning ökade i juni
PDF
30.7.2021Omsättningsindex för industrin 2021, juni
Preliminär data: Omsättningen inom industrin ökade i juni
PDF
29.7.2021Inkvarteringsstatistik 2021, juni
De inhemska övernattningar återhämtade sig i juni 2021
PDF
28.7.2021Luftfart 2021, juni
Antalet passagerare på Finlands flygplatser fortfarande långt från 2019 års nivå i juni 2021
PDF
27.7.2021Arbetskraftsundersökning 2021, juni
Antalet sysselsatta ökade klart i juni
PDF
27.7.2021Konsumenternas förtroende 2021, juli
Konsumenternas egen ekonomi och penningsituation stabilare än någonsin i juli
PDF
27.7.2021Omsättning inom handeln 2021, juni
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i juni med 5,0 procent från året innan
PDF
26.7.2021Producentprisindex 2021, juni
Producentpriserna för industrin steg med 11,0 procent från maj året innan
PDF
26.7.2021Producentprisindex för tjänster 2021, 2:a kvartalet
Producentpriserna för tjänster steg med 1,6 procent under april-juni från året innan
PDF
23.7.2021Jordbyggnadskostnadsindex 2021, juni
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 8,2 procent i juni från året innan
PDF
22.7.2021Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, juni
Antalet utvandrare i början av året längst i Finland under millenniet
PDF
22.7.2021Nya och nedlagda företag 2021, 1:a kvartalet
Antalet nedlagda företag ökade med en femtedel under sista kvartalet år 2020
PDF
22.7.2021Statistik över vägtrafikolyckor 2021, juni
I vägtrafiken dog 15 personer i juni
PDF
21.7.2021Företagssaneringar 2021, 1:a kvartalet
Antalet företagssaneringar minskade med 14 procent under januari - juni 2021 från året innan
PDF
21.7.2021Konkurser 2021, juni
Antalet konkurser minskade med 4,2 procent under januari - juni 2021 från året innan
PDF
20.7.2021Byggnads- och bostadsproduktion 2021, maj
Kubikvolymen för beviljade bygglov större än året innan
PDF
15.7.2021Byggnadskostnadsindex 2021, juni
Priserna på byggmaterial fortsatte att stiga i snabb takt i juni
PDF
15.7.2021Konjunkturindikator för produktionen 2021, maj
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i maj
PDF
15.7.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, maj
Byggföretagens omsättning ökade i maj
PDF
15.7.2021Omsättningsindex för industrin 2021, maj
Omsättningen inom industrin ökade med 11,7 procent i maj
PDF
14.7.2021Brott och tvångsmedel 2021, 2:a kvartalet
Antalet sexualbrott som kommit till kännedom ökade med 27 procent
PDF
14.7.2021Konsumentprisindex 2021, juni
Inflationen i juni 2,0 procent
PDF
14.7.2021Lönesummaindex 2021, maj
Lönesumman ökade under mars-maj med 5,5 procent från året innan
PDF
14.7.2021Nationalräkenskaper, årsvis 2020
Bruttonationalprodukten sjönk med 2,9 procent år 2020
PDF
14.7.2021Omsättning inom handeln 2021, maj
Omsättningen ökade i maj inom handelns alla näringsgrenar
PDF
14.7.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, maj
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i maj
PDF
14.7.2021Skuldsaneringar 2021, 2:a kvartalet
Antalet skuldsaneringar för privatpersoner minskade med 2,1 procent under januari - juni 2021 från året innan
PDF
13.7.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2021, maj
Bytesbalans visade ett överskott i maj, Finland hade ett nettoinflöde av kapital från utlandet
PDF
13.7.2021Kommunalval 2021
Över hälften av väljarna förhandsröstade
PDF
9.7.2021Industrins orderingång 2021, maj
Industrins orderingång ökade i maj med 45,2 procent från året innan
PDF
9.7.2021Volymindex för industriproduktionen 2021, maj
Industriproduktionen ökade i maj både från föregående månad och från året innan
PDF
7.7.2021Handelsflottan 2021, juni
I juni 2021 hörde 678 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
7.7.2021Inrikes sjötrafik 2021, maj
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i maj
PDF
7.7.2021Utrikes sjöfart 2021, maj
Sjötransporter minskade i maj
PDF
6.7.2021Första registreringar av motorfordon 2021, juni
I juni 2021 registrerades 9 941 nya personbilar
PDF
2.7.2021Reparationsbyggande 2020
Bostadsägarna och bostadsaktiebolagen utförde reparationer för 6,4 miljarder euro år 2020
PDF
1.7.2021Industriproduktion 2020
Värdet av industriproduktionen 84 miljarder euro år 2020
PDF
1.7.2021Kreditinstitutens bokslut 2021, 1:a kvartalet
Rörelsevinsten för bankerna i Finland var 1,2 miljarder under förstä kvartalet år 2021
PDF
1.7.2021Värdepappersföretag 2021, 1:a kvartalet
Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst fortsatte ökade första kvartalet 2021
PDF
30.6.2021Energianskaffning och -förbrukning 2021, 1:a kvartalet
Totalförbrukningen av energi ökade med 6 procent under januari - mars
PDF
30.6.2021Järnvägsstatistik 2021
Antalet resor inom persontrafiken på järnväg minskade med 44 procent under det första kvartalet 2021
PDF
30.6.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, maj
Preliminär data: Omsättningen inom servicenäringarna ökade i maj
PDF
30.6.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, maj
Preliminär data: Byggföretagens omsättning ökade i maj
PDF
30.6.2021Omsättningsindex för industrin 2021, maj
Preliminär data: Omsättningen inom industrin ökade i maj
PDF
29.6.2021Aktiebostadspriser 2021, maj
Priserna på gamla aktiebostäder fortsatte att stiga i maj
PDF
29.6.2021Omsättning inom handeln 2021, maj
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i maj med 3,5 procent från året innan
PDF
29.6.2021Utsökningsärenden 2020
Totalt 274 000 utsökningsgäldenärer i slutet av år 2020
PDF
28.6.2021Konsumenternas förtroende 2021, juni
Konsumenternas förtroende starkast på över tre år
PDF
24.6.2021Finansräkenskaper 2021, 1:a kvartalet
Hushållens finansiella nettotillgångar ökade under första kvartalet 2021
PDF
24.6.2021Inkvarteringsstatistik 2021, maj
De inhemska övernattningar återhämtade sig något i maj 2021
PDF
24.6.2021Jordbyggnadskostnadsindex 2021, februari
Korrigerat offentliggörande 02/2021: Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 1,7 procent i februari från året innan
PDF
24.6.2021Kommunalval 2021
Av de invalda i kommunalvalet 2021 är 43,9 procent nya ledamöter
PDF
24.6.2021Offentliga sektorns finansräkenskaper 2021, 1:a kvartalet
De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar ökade under första kvartalet 2021
PDF
24.6.2021Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2021, 1:a kvartalet
De offentliga samfundens skuld ökade med 1,5 miljarder euro under första kvartalet 2021
PDF
24.6.2021Producentprisindex 2021, maj
Producentpriserna för industrin steg med 11,2 procent från maj året innan
PDF
24.6.2021Statistik över skuldsättning 2020
Bostadshushållen i huvudstadsregionen har mest bostadsskuld
PDF
23.6.2021Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2021, 1:a kvartalet
De offentliga samfundens finansiella ställning förbättrades något från föregående kvartal
PDF
23.6.2021Jordbyggnadskostnadsindex 2021, maj
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 8,6 procent i maj från året innan
PDF
23.6.2021Luftfart 2021, maj
Antalet passagerare på Finlands flygplatser fortfarande långt från 2019 års nivå i maj 2021
PDF
23.6.2021Sektorräkenskaper kvartalsvis 2021, 1:a kvartalet
Hushållens sparkvot fortfarande hög under första kvartalet
PDF
22.6.2021Arbetskraftsundersökning 2021, maj
Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade i maj jämfört med året innan
PDF
22.6.2021Byggnads- och bostadsproduktion 2021, april
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade än året innan
PDF
22.6.2021Finländarnas resor 2021, 13
Den andra coronavåren fick finländarna att resa inrikes under januari-april 2021
PDF
22.6.2021Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, maj
Den preliminära folkmängden i Finland 5 539 718 i slutet av maj
PDF
22.6.2021Internationell prisjämförelse 2020
Stor variation i de europeiska konsumentpriserna: de dyraste och förmånligaste finns utanför EU-länderna
PDF
22.6.2021Kommunalval 2021
Kommunalvalet 2021, resultatet av kontrollräkningen
PDF
22.6.2021Statistik över vägtrafikolyckor 2021, maj
I vägtrafiken dog 21 personer i maj
PDF
18.6.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2021, 41
Bytesbalansen visade ett underskott under första kvartalet, nettoställningen mot utlandet förstärktes
PDF
18.6.2021Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2021, 1:a kvartalet
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 1,2 procent på årsnivå
PDF
18.6.2021Utrikeshandel med varor och tjänster 2021, 1:a kvartalet
Exporten av tjänster nedåtgående under första kvartalet 2021
PDF
18.6.2021Ändringar i civilstånd 2020
Minskningen av antalet ingångna äktenskap avtog
PDF
17.6.2021Utrikes sjöfart 2020
Passagerarantalet inom utrikessjöfarten minskade med 65 procent år 2020, men godstrafiken var nästan oförändrad
PDF
16.6.2021Avfallsstatistik 2019
Mängden avfall minskade år 2019 - orsaken minskning av mängden utvinningsavfall och avfall från byggverksamhet
PDF
16.6.2021Bostadsaktiebolagens ekonomi 2020
Bostadsaktiebolagens skötselkostnader sjönk år 2020
PDF
16.6.2021Konkurser 2021, maj
Antalet konkurser minskade med 6,5 procent under januari - maj 2021 från året innan
PDF
16.6.2021Prisindex för offentliga utgifter 2021, 1:a kvartalet
Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten
PDF
16.6.2021Varutransporter inom vägtrafiken 2021, 1:a kvartalet
Den transporterade godsmängden med lastbil minskade under första kvartalet 2021
PDF
15.6.2021Byggnadskostnadsindex 2021, maj
Byggnadskostnaderna steg i maj med 3,2 procent från året innan
PDF
15.6.2021Kommunalval 2021
Kommunalvalet 2021, resultatet av den preliminära rösträkningen
PDF
15.6.2021Konjunkturindikator för produktionen 2021, april
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i april
PDF
15.6.2021Kultur 2020
Antalet verksamma inom kulturyrken och -näringsgrenar minskade år 2020 från året innan
PDF
15.6.2021Omsättning inom handeln 2021, april
Omsättningen och försäljningsvolymen ökade i april inom handelns alla näringsgrenar
PDF
15.6.2021Omsättningsindex för industrin 2021, april
Omsättningen inom industrin ökade med 11,4 procent i april
PDF
14.6.2021Konsumentprisindex 2021, maj
Inflationen i maj 2,2 procent
PDF
14.6.2021Lönesummaindex 2021, april
Lönesumman ökade under februari-april med 2,9 procent från året innan
PDF
14.6.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, april
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna ökade i april
PDF
14.6.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, april
Byggföretagens omsättning ökade i april
PDF
11.6.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2021, april
Bytesbalansen visade ett underskott i april, Finland hade ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
10.6.2021Energipriser 2021, 1:a kvartalet
Energipriserna steg under första kvartalet
PDF
10.6.2021Industrins orderingång 2021, april
Industrins orderingång ökade i april med 44,3 procent från året innan
PDF
10.6.2021Inrikes sjötrafik 2020
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade år 2020
PDF
10.6.2021Olycksfall i arbetet 2019
Lantbruksföretagarnas risk för arbetsolycksfall minskade från året innan
PDF
10.6.2021Studerande och examina 2020
Antalet personer som avlagt yrkesexamen minskade ytterligare, antalet nya studenter oförändrat
PDF
10.6.2021Volymindex för industriproduktionen 2021, april
Industriproduktionen ökade i april både från föregående månad och från året innan
PDF
9.6.2021Arbetskraftskostnadsindex 2021, 1:a kvartalet
Den privata sektorn kostnaden för arbetad timme steg med 3,2 procent under januari-mars från året innan
PDF
9.6.2021Företagssaneringar 2020
År 2020 ökade antalet slutbehandlade företagssaneringsärenden med 3,2 procent från året innan
PDF
9.6.2021Konkurser 2020
År 2020 minskade antalet slutbehandlade konkursansökningar med en procent från året innan
PDF
9.6.2021Skuldsaneringar 2020
År 2020 ökade antalet slutbehandlade skuldsaneringsärenden med 5,2 procent från året innan
PDF
8.6.2021Hushållens förmögenhet 2019
Hälften av hushållen hade en nettoförmögenhet på över 104 000 euro år 2019
PDF
8.6.2021Specialundervisning 2020
Var femte grundskoleelev fick intensifierat eller särskilt stöd
PDF
7.6.2021Handelsflottan 2021, maj
I maj 2021 hörde 679 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
7.6.2021Inrikes sjötrafik 2021, april
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i april
PDF
7.6.2021Utrikes sjöfart 2021, april
Sjötransporter minskade i april
PDF
4.6.2021Första registreringar av motorfordon 2021, maj
I maj 2021 registrerades 9 964 nya personbilar
PDF
4.6.2021Kommunalval 2021
Totalt 35 627 kandidater i kommunalvalet 2021
PDF
3.6.2021Växthusgaser 2020
Information om nationella växthusgasutsläpp, deras regionala fördelning och faktorer som påverkar utsläppen
PDF
1.6.2021Brott och tvångsmedel 2020, 15
Antalet fall av familjevåld som kommit till kännedom och där offren var minderåriga minskade med 14 procent
PDF
31.5.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, april
Preliminär data: Omsättningen inom servicenäringarna ökade i april
PDF
31.5.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, april
Preliminär data: Byggföretagens omsättning på fjolårets nivå i april
PDF
31.5.2021Omsättningsindex för industrin 2021, april
Preliminär data: Omsättningen inom industrin ökade i april
PDF
28.5.2021Aktiebostadspriser 2021, april
Priserna på gamla aktiebostäder steg i april på olika håll i Finland
 
28.5.2021Befolkningsstruktur 2020
Var sjunde person i åldern 30 - 34 år har utländsk bakgrund
PDF
28.5.2021Familjer 2020
Minskningen av antalet familjer har stannat av
PDF
28.5.2021Kommunekonomi 2020
Uppgifterna om de preliminära boksluten visar en klar förstärkning av kommunekonomin år 2020
PDF
28.5.2021Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2021, 1:a kvartalet
Bruttonationalprodukten minskade med 0,1 procent från föregående kvartal
PDF
28.5.2021Sysselsättning 2020
Största delen av ökningen av antalet arbetslösa var permitteringar år 2020
PDF
27.5.2021Byggnader och fritidshus 2020
Kuopio har fortfarande det högsta antalet fritidshus
PDF
27.5.2021Förtjänstnivåindex 2021, 1:a kvartalet
Löntagarnas förtjänster för ordinarie arbetstid steg under januari-mars med 1,9 procent
PDF
27.5.2021Inkvarteringsstatistik 2021, april
Övernattningar fortfarande långt från nivån år 2019 i april 2021
PDF
27.5.2021Konsumenternas förtroende 2021, maj
Konsumenternas förtroende var fortsättningsvis starkt i maj
PDF
26.5.2021Luftfart 2021, april
Passagerarantalet på Finlands flygplatser mångdubblades i april 2021
PDF
26.5.2021Omsättning inom handeln 2021, april
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i april med 8,6 procent från året innan
PDF
25.5.2021Arbetskraftsundersökning 2021, april
Sysselsättningen förbättrades i april från året innan
PDF
25.5.2021Byggnads- och bostadsproduktion 2021, mars
Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade än året innan
PDF
25.5.2021Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, april
Den preliminära folkmängden i Finland 5 538 424 i slutet av april
PDF
24.5.2021Jordbyggnadskostnadsindex 2021, april
Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 7,4 procent i april från året innan
PDF
24.5.2021Producentprisindex 2021, april
Producentpriserna för industrin steg med 8,7 procent från april året innan
PDF
21.5.2021Växthusgaser 2020
Växthusgasutsläppen minskade med 9 procent
 
20.5.2021Bostäder och boendeförhållanden 2020
Över en halv miljon av 30 - 64-åringarna bor ensamma
PDF
20.5.2021Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april
I vägtrafiken dog 16 personer i april
PDF
19.5.2021Konkurser 2021, april
Antalet konkurser minskade med 12 procent under januari - april 2021 från året innan
PDF
19.5.2021Undersökning om lediga arbetsplatser 2021, 1:a kvartalet
Något färre lediga arbetsplatser under första kvartalet än för ett år sedan
PDF
18.5.2021Fastighetspriser 2021, 1:a kvartalet
Priserna på gamla egnahemshus steg under januari-mars med 7,6 procent från året innan
 
18.5.2021Industrins och handelns lagerstatistik 2021, 1:a kvartalet
Värdet av företagens lager ökade under första kvartalet år 2021
PDF
18.5.2021Konjunkturindikator för produktionen 2021, mars
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i mars från året innan, en nedgång från föregående månad
PDF
17.5.2021Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2021, 1:a kvartalet
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruk översteg priserna före coronaviruspandemin i nästan alla produktgrupper
PDF
17.5.2021Producentprisindex för lantbruk 2021, 1:a kvartalet
Världsmarknadssitationen pressade brant upp spannmålspriserna
PDF
14.5.2021Byggnadskostnadsindex 2021, april
Byggnadskostnaderna steg i april med 2,0 procent från året innan
PDF
14.5.2021Konsumentprisindex 2021, april
Inflationen i april 2,1 procent
PDF
14.5.2021Lönesummaindex 2021, mars
Lönesumman ökade under januari-mars med 0,3 procent från året innan
PDF
14.5.2021Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, mars
Byggföretagens omsättning sjönk med 4,6 procent i mars
PDF
12.5.2021Betalningsbalans och utlandsställning 2021, mars
Bytesbalansen visade ett underskott i mars, Finland hade ett nettoutflöde av kapital till utlandet
PDF
12.5.2021Brott och tvångsmedel 2020, 13
Antalet motorfordonsstölder har minskat, antalet narkotikabrott ökar
PDF
12.5.2021Flyttningsrörelsen 2020
Huvudstadsregionen förlorade av sin befolkning till övriga Finland år 2020
PDF
12.5.2021Omsättning inom handeln 2021, mars
Omsättningen ökade i mars inom handelns alla näringsgrenar
PDF
12.5.2021Omsättning inom servicebranschen 2021, mars
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i mars
PDF
12.5.2021Omsättningsindex för industrin 2021, mars
Omsättningen inom industrin ökade med 4,7 procent i mars
PDF
12.5.2021Statistik över arbetskonflikter 2020
År 2020 inföll arbetskonflikterna huvudsakligen i början av året
PDF
12.5.2021Studerande och examina 2020
Antalet universitetsexamina fortsatte öka
PDF
10.5.2021Industrins orderingång 2021, mars
Industrins orderingång ökade i mars med 23,3 procent från året innan
PDF
10.5.2021Volymindex för industriproduktionen 2021, mars
Industriproduktionen minskade i mars både från föregående månad och från året innan
PDF
7.5.2021Erhållande av finskt medborgarskap 2020
Antalet personer som fick finskt medborgarskap minskade år 2020
PDF
7.5.2021Handelsflottan 2021, april
I april 2021 hörde 678 fartyg till den egentliga handelsflottan
PDF
7.5.2021Inrikes sjötrafik 2021, mars
Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade i mars
PDF
7.5.2021Utbildningsekonomi 2019
Driftsutgifterna för utbildning ökade år 2019
PDF
7.5.2021Utrikes sjöfart 2021, mars
Sjötransporter minskade i mars
PDF
6.5.2021Första registreringar av motorfordon 2021, april
I april 2021 registrerades 8 840 nya personbilar
PDF
5.5.2021Statistik över levnadsförhållanden 2020
Kvinnor löper oftare risk för fattigdom eller social utestängning än män i nästan alla europeiska länder
PDF
4.5.2021Aktiebostadspriser 2021, mars
Priserna på gamla aktiebostäder steg i mars i alla större städer
PDF
4.5.2021Arbetskraftsundersökning 2021, mars
Fler sysselsatta i mars än för ett år sedan
PDF